fredag, juni 9, 2023

Parlamentet kräver slopat patentskydd för covid-19-vacciner

  • Slopat patentskydd kommer att öka den globala tillgången till covid-19-vacciner till överkomliga priser
  • Frivilliga licensavtal och teknik- och kunskapsöverföring är nyckeln till att öka den globala vaccinproduktionen på lång sikt
  • Uppmaning till USA och Storbritannien att avskaffa exportförbudet för vacciner och råmaterial
  • Mer stöd till det globala vaccininitiativet Covax

Europaparlamentet kräver att skyddet av den immateriella äganderätten för covid-19-vacciner tillfälligt slopas. Syftet är att kunna snabba på vaccinationerna globalt.

I en resolution som antogs med 355 röster för, 263 röster emot och 71 nedlagda röster föreslår Europaparlamentet att förhandlingar inleds om ett tillfälligt undantag från WTO:s TRIPS-avtal om patent, i syfte att förbättra den globala tillgången till covid-19-relaterade medicinska produkter till överkomliga priser och ta itu med globala produktionsbegränsningar och försörjningsbrister.

Frivilliga licensavtal (att vaccintillverkaren bestämmer vilka villkor som ska gälla för att ett patent ska bli föremål för licenser samt vilka aktörer som ska omfattas) och teknik- och kunskapsöverföring till länder med redan befintliga vaccinproducerande industrier bör dock vara det viktigaste sättet att öka den globala vaccinproduktionen på lång sikt, anser kammaren.

För att undvika flaskhalsar i produktionen uppmanar ledamöterna EU att snabbt undanröja exporthinder och ersätta sin egen exporttillståndsmekanism med krav på exporttransparens. USA och Storbritannien bör också omedelbart avskaffa sitt exportförbud för vacciner och råvaror som behövs för vaccinproduktion, enligt resolutionen. 11 miljarder doser behövs för att vaccinera 70 procent av världens befolkning och endast en bråkdel av denna mängd har producerats.

Vaccintillverkning i Afrika

I juni i år har omkring 1,6 miljarder vaccindoser administrerats i världen, varav de allra flesta i industriländer och vaccinproducerande länder. Endast 0,3 procent av de vaccindoser som administrerats globalt har getts i de 29 fattigaste länderna. EU måste därför göra mer för att stödja vaccintillverkning i Afrika, anser Europaparlamentet. Ett annat viktigt instrument för att tillhandahålla vaccin i låginkomstländer är Covax-faciliteten som parlamentarikerna anser måste få avsevärt ökade bidrag.

Mer öppenhet, särskilt för nästa generations vaccin

Europaparlamentet uppmanar slutligen EU att säkerställa att framtida avtal om förhandsbeställningar offentliggörs fullt ut, särskilt för nästa generations vaccin. Det vill också se striktare transparenskrav för leverantörerna.

Bakgrund

Alla beslut om undantag från immateriella rättigheter måste fattas av WTO:s TRIPS-råd. Rådet sammanträdde den 8–9 juni och kommissionen lade då fram ett europeiskt förslag som inte förespråkar ett tillfälligt slopande av patentskyddet. Vid en plenardebatt som föregick antagandet av resolutionen argumenterade flera av Europaparlamentets politiska grupper för att tillfälligt upphäva skyddet av immateriella rättigheter för covid-19-vacciner.

- Annons -

Nyheter

-Annons-