måndag, januari 30, 2023
Annons

Orsakerna till insekternas död

Enligt en dokumentär från zdf, en tysk statligt finansierad kanal, finns det flera faktorer som påverkar mångfalden hos insekter

Insekter hotas av flera anledningar som förändringar i deras habitat till följd av klimatförändringar och dålig stadsplanering, förekomst av kemikalier och pesticider bland grödor och själva odlingar på land där. Enligt undersökningar som bland annat forskaren Nico Eisenhauer har gjort kan man se att temperatur är en miljöfaktor som påverkar insekternas vanor. När temperaturen stiger äter insekterna mer och de blir mer aktiva, men när temperaturen höjs för mycket blir de mer inaktiva. Följden av inaktiviteten blir att de inte äter tillräckligt för att kunna få tillräckligt med energi, vilket kan leda till att insekterna dör. Detta ser han som avgörande för att förstår hur klimatförändringar fungerar och hur insekterna kan förhålla sig till dessa

En annan forskare, Josef Settele, försöker betrakta insekterna individuellt, men har lagt märke till skillnader i hur olika arter har existerat jämfört med hur de lever idag (när det gäller sådant som parning och antal). Bekämpningsmedel som används inom jordbruket är en av de främsta anledningarna till varför insekter försvinner. Detta beror på att de inte bara verkar mot skadedjur som de förväntas göra, utan även mot andra typer av insekter.

Enligt ett av företagen som tillverkar dessa bekämpningsmedel börjar man experimentera för att se hur olika skadedjur, som bladlöss, reagerade på olika typer av lösningar. Man tillsatte bladlöss bland blad och lade dessa tillsammans i olika lösningar. Sedan undersöks dessa enskilda kapslar med en maskin, där bladlössen överlevde när det lyste med ett grönt/gulaktigt sken och när det var svart hade bladlössen dött. Med hjälp av dessa tester kan man fortsätta att arbeta med metoder för att bekämpa skadedjur på ett effektivt sätt och undvika att skada insekter. Resultatet kommer att spela en avgörande roll inför framtiden, eftersom ungefär 30% av all mat slängs på grund av att den förstörs av skadedjur, svampar och skador som uppstår till följd av dessa problem.

För att kontrollera säkerheten av användandet av vissa bekämpningsmedel har försök gjorts på humlor. Syftet med experimentet var att få en inblick i hur pollinerande insekter påverkas av olika kemikalier. Undersökningen gick ut på att se om vissa kemikalier förekom i humlornas nektar. Man tittar även på kolonier som har dött för att försöka se varför just de humlorna dog och om bekämpningsmedlet kan sprida sig mellan insekter. Man behöver undersöka detta mer ingående och med hjälp av olika metoder, för att förstå varför hela kolonier dör.

Klimatförändringar leder bland annat till att större insekter, som exempelvis skalbaggar, har kunnat öka på grund av att antalet mindre insekter gynnas under torka. Träden som är uttorkade kan utnyttjas av insekter som orsakar skador på träden. Forskare som arbetar med insektsfrågan anser att utdöenden av en viss art eller vissa arter ska betraktas som lokala, men om vissa insekter minskar i antal kan detta direkt påverka andra arter. Peter Berthold arbetar som ornitolog och har själv märkt av hur insekternas antal har påverkat antalet fågelarter.

Jordbruk påverkar också insekternas tillvaro. En lösning hade kunnat vara att inte bara ha åkermark och odlingar över stora områden, utan att istället ha plats med små öar med olika sorters växtlighet. Detta hade underlättat för bin och andra pollinerande insekter att dels överleva och dels kunna klara av klimatförändringar. Den biologiska mångfalden kan inte bevaras om allt mer mark blir till odlingsmark utan att man tar hänsyn till att insekterna behöver få kontakt med sin naturliga miljö. När man skapar ett habitat för insekter genom att plantera olika växter inom vissa områden, skapar man även utrymme för andra arter, som exempelvis fåglar eller andra insekter än dem man vill bevara, att tillsammans skapa ett ekosystem.

Man kan hjälpa insekterna på olika sätt. Det första sättet är att granska dem för att bättre förstå vilket alternativ som hade fungerat. Det andra sättet är att använda mindre bekämpningsmedel. Det tredje sättet är en EU-lagstiftning gällande jordbrukspolitik, samt även ekonomiskt stöd vid behov för att kunna få fler bönder och företag att kunna plantera om där det behövs. Det fjärde sättet är att ha en miljövänlig stadsplanering, där man ser till så att växtlighet finns i tillräckligt stor utsträckning.

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: “Die Insektenretter”, zdf, översatt “Insektsräddarna”

- Annons -

Nyheter

-Annons-