fredag, december 8, 2023

Mindre utsläpp av koldioxid: Vad innebär de nya utsläppsmålen för bilar och skåpbilar?

För att minska utsläppen från bilar föreslår ledamöterna antagit striktare nivåer för koldioxidutsläpp från bilar och skåpbilar för att nå nollutsläpp från vägtrafik år 2035.

För att uppfylla sina ambitiösa klimatmål reviderar EU lagstiftning inom sektorer som har direkt påverkan inom ramen för “55 %”-paketet. Det inbegriper transporter, den enda sektorn inom vilken utsläppen av växthusgaser är högre än 1990 års nivåer, vilken ökat med mer än 25 procent. Transporter står för en femtedel av EU:s totala utsläpp.

Vägtransporter utgör den största andelen av utsläppen från transporter, och stod 2021 för 72 procent av utsläppen av växthusgaser från alla transporter inom EU och internationella transporter.

Varför bilar och skåpbilar?

Passagerarbilar och skåpbilar (“lätta kommersiella fordon”) släpper ut ungefär 15 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp.

Tuffare krav på utsläpp från bilar skulle hjälpa till att uppnå EU:s klimatmål.

Nuvarande situation

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar var 122,3 g CO2/km år 2019, vilket är bättre än EU-målet 130 g CO2/km för perioden 2015-2019, men klart över målet på 95 g/km som slagits fast för år 2021 och framåt.

Antalet elbilar har ökat snabbt, och utgjorde 11 procent av alla nyregistrerade passagerarfordon år 2020.

Hitta mer information och statistik i vår grafik.

Nya mål

I juli 2021 föreslog EU-kommissionen att utsläppen från bilar och skåpbilar ska minska med ytterligare 15 procent från och med 2025, följt av 55 procents minskning för bilar och 50 procent för skåpbilar till år 2030, och nollutsläpp år 2035.

Målen uttrycks som procent eftersom kravet på 95 g/km måste räknas om enligt nya mer rigorösa utsläppstester som bättre speglar verkliga körförhållanden.

Ledamöternas klimatambitioner

I ett betänkande som de godkände den 11 maj gav ledamöterna i miljöutskottet sitt stöd till kommissionens mål på nollutsläpp år 2035. Utskottet kräver att kommissionen i slutet av 2025 rapporterar om utvecklingen mot nollutsläppsmålet och hur den påverkar konsumenter och sysselsättning.

Ledamöterna vill också att kommissionen utvecklar en metodologi för att utvärdera den fullständiga livscykeln av koldioxidutsläpp från bilar och skåpbilar, inklusive bränsle- och energiförbrukning, år 2023.

Miljöutskottets betänkande förväntas antas i kammaren i juni, vilket skulle låta Europaparlamentet inleda förhandlingar med rådet.

Ta reda på mer om vad EU för att minska koldioxidutsläpp

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-