fredag, september 22, 2023

Konsumentskydd: manipulativa metoder upptäckta i 148 av 399 nätbutiker

I dag offentliggör EU-kommissionen och de nationella konsumentskyddsmyndigheterna i 23 EU-länder plus Norge och Island (nätverket för konsumentskyddssamarbete) resultaten av en granskning av nätbutiker i en så kallad samordnad tillsynsåtgärd. I granskningen ingick 399 nätbutiker som säljer produkter till slutkunder, allt från textilier till elektronikvaror. Den fokuserade på tre specifika typer av manipulativa metoder som ofta är kända för att få konsumenterna att göra val som kanske inte ligger i deras bästa intresse, så kallade mörka mönster. Det handlar bland annat om falska nedräkningar, webbgränssnitt som är utformade för att locka konsumenterna att köpa produkter, börja prenumerera eller liknande, samt dold information. Undersökningen visade att 148 webbplatser innehöll minst ett av dessa tre mörka mönster.

– Vår granskning visar att nästan 40 % av nätbutikerna använder manipulativa metoder för att utnyttja konsumenternas sårbarheter eller lura dem, säger Didier Reynders, kommissionär för rättsliga frågor. Detta är uppenbart felaktigt och strider mot konsumentskyddet. Vi har redan i dag bindande verktyg som kan tillgripas och jag uppmanar de nationella myndigheterna att utnyttja sin tillsynskapacitet för att vidta relevanta åtgärder och bekämpa dessa metoder. Parallellt med detta ser EU-kommissionen över all konsumentlagstiftning för att se till att den är anpassad till den digitala tidsåldern och för att bedöma om mörka mönster täcks på lämpligt sätt.  

  • 42 webbplatser använde falska nedräkningar med tidsfrister för inköp av vissa produkter.
  • 54 webbplatser styrde konsumenterna mot vissa val – allt från abonnemang till dyrare produkter eller leveransalternativ – genom antingen den visuella utformningen eller ordvalet.
  • 70 webbplatser visade sig gömma viktig information eller göra den mindre synlig för konsumenterna. Det här gällde bland annat information om leveranskostnader, produkternas sammansättning och om att det fanns billigare alternativ. 23 webbplatser dolde information i syfte att manipulera konsumenterna till att teckna ett abonnemang.
  •  Granskningen omfattade också tillhörande appar för 102 av de granskade webbplatserna, varav 27 också använde minst en av de tre kategorierna av mörka mönster.

Vad händer nu?

De nationella myndigheterna kommer nu att kontakta de berörda näringsidkarna för att webbplatserna ska rättas och vid behov vidta ytterligare åtgärder i enlighet med nationella förfaranden.

Utöver granskningen, och som en del av det bredare arbetet mot mörka mönster som ett komplement till arbetet i nätverket för konsumentskyddssamarbete, kommer EU-kommissionen också att kontakta näthandlare som identifierats i en studie från 2022 om otillbörliga affärsmetoder i den digitala miljön för att be dem att åtgärda de aktuella problemen.

Dessutom samlar EU-kommissionen in synpunkter på tre direktiv som rör konsumentskydd för att avgöra om de garanterar en hög skyddsnivå i den digitala miljön, nämligen direktivet om otillbörliga affärsmetoder, direktivet om konsumenträttigheter och direktivet om oskäliga avtalsvillkor. Ett allmänt samråd pågår till den 20 februari 2023.

Bakgrund

Nätverket för konsumentskyddssamarbete består av myndigheter som ansvarar för att se till EU:s konsumentskyddslagstiftning följs. För att kunna ta tag i gränsöverskridande frågor samordnas deras åtgärder på EU-nivå.

Det är de nationella myndigheterna som ansvarar för att se till att EU:s konsumentskyddslagstiftning följs. Tack vare den uppdaterade förordningen om konsumentskyddssamarbete har de nu mer omfattande befogenheter för att upptäcka oriktigheter och snabbt vidta åtgärder mot oseriösa näringsidkare.

Den nya rättsakten om digitala tjänster kommer att förbjuda mörka mönster på onlineplattformar. Den kommer att komplettera reglerna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder eller den allmänna dataskyddsförordningen och säkerställa att plattformarna inte har något rättsligt utrymme att manipulera användarna.

Det nya direktivet om bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler ändrade dessutom EU:s befintliga konsumentskyddslagstiftning genom att ytterligare öka konsumenternas insyn när de handlar i nätbutiker.

Nätverket utför granskningarna med hjälp av en uppsättning gemensamma kriterier som utarbetats av EU-kommissionen. Du kan läsa mer om tidigare granskningar här.

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-