tisdag, juli 23, 2024

Konjunkturen i Öresund: sysselsättningen stiger fortsatt i Danmark och inflationen i Sverige föll mer än väntat

Danmark väntas ha en fortsatt högre ekonomisk tillväxt än Sverige under 2024 med BNP-ökningar på över två procent. Sverige går från ett litet minus förra året till ett mindre plus i år. Men enligt en ny prognos från Swedbank kan svensk ekonomi ta revansch nästa år. Danmarks ekonomi växte mer under fjolåret än vad de preliminära siffrorna tidigare visat samtidigt som inflationen rensat för livsmedel och energipriser hamnade under två procent för andra månaden i rad. Svensk inflation föll mer än väntat i mars och allt fler prognosmakare räknar med en första räntesänkning från Riksbanken i maj. Den skånska sysselsättningstillväxten bromsar in och arbetslösheten har stigit med 0,7 procentenheter till 9,0 procent i mars under det senaste året. Det visar den senaste månadsstatistiken från SCB, Arbetsförmedlingen och Danmarks Statistik.

BNP: Svenska prognoser skruvas upp

DANMARK: Den danska bruttonationalprodukten, BNP, steg med 2,6 procent under fjärde kvartalet 2023, enligt definitiva siffror från Danmarks Statistik. Det innebär att årstillväxten för 2023 reviderades upp något, från 1,8 till 1,9 procent. Det är landets omfattande läkemedelsindustri med Novo Nordisk i spetsen som har varit den främsta drivkraften för ekonomin, både under det fjärde kvartalet och för hela 2023, noterar statistikbyrån. Nationalbanken, Danmarks centralbank, räknar med en årstillväxt på 2,4 procent för i år, som sedan avtar något till 1,4 procent under 2025, enligt deras senaste prognos. Förväntningarna ligger i linje med Danske Banks prognos på 2,1 procent i BNP-tillväxt för 2024, men som tror på en något högre tillväxt för 2025, på 2,0 procent.

SVERIGE: Under det fjärde kvartalet 2023 minskade Sveriges BNP med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal, enligt siffror från SCB. Det berodde främst på minskade investeringar i icke-fysiska tillgångar, t.ex. patenter och licensrättigheter, i bostäder och att nettoexporten minskade. Jämfört med helåret 2022 sjönk därmed svensk BNP med 0,2 procent under 2023. För 2024 räknar Riksbanken med en tillväxt på 0,3 procent som följs av ett starkare tillväxtår 2025 på 1,9 procent, enligt myndighetens senaste prognos från i mars. Både Konjunkturinstitutet och regeringen tror på en något högre tillväxt i år 2024, på 0,8 respektive 0,7 procent.

INFLATION: Dansk kärninflation under två procent – svensk föll mer än väntat

DANMARK: I mars steg inflationen i Danmark från 0,8 till 0,9 procent i årstakt, det vill säga jämfört med mars 2023. Därmed har inflationen i landet nu legat under två procent sju månader i rad, visar siffror från Danmarks Statistik. Samtidigt fortsatte kärninflationen, som inte räknar med livsmedel och energi, att ligga kvar på 1,7 procent i årstakt för andra månaden i rad. Det är den lägsta nivån sedan december 2021.

SVERIGE: För svensk del föll inflationen oväntat mycket i mars. Inflationstakten enligt måttet KPI uppgick till 4,1 procent i årstakt i mars, vilket var en nedgång från februarisiffran på 4,5 procent. Det visar de senaste siffrorna från SCB. Inflationen enligt Riksbankens föredragna mått KPIF, som inte räknar med ränteförändringar, sjönk från 2,5 till 2,2 procent. Det innebär att inflationen nu ligger nära inflationsmålet på två procent. På Riksbankens nästa räntebesked kommer den 8 maj och många prognosmakare spår en första räntesänkning från dagens 4,0 procent.

ARBETSMARKNAD: Sysselsättning och arbetslöshet: Fortsatt stigande sysselsättning i Danmark

DANMARK: Den danska sysselsättningen fortsatte att stiga i januari. Mellan december och januari ökade antalet lönmottagare med 3 900 personer till 3 009 100 sysselsatta, enligt preliminära siffror från Danmarks Statistik. Sedan januari i fjol har därmed sysselsättningen ökat med 33 600 personer, motsvarande en ökning på 1,1 procent. Arbetslösheten i Danmark låg på 2,9 procent i mars och har legat konstant sedan oktober i fjol.

SVERIGE: I Sverige uppgick antalet sysselsatta personer till 5 132 000 personer i januari, vilket innebär en ökning med 11 000 sysselsatta under de senaste tolv månaderna. Det motsvarar en ökning på 0,2 procent. Sysselsättningen i Skåne ökade under samma period med 300 personer till 606 600 sysselsatta i åldern 15-74 år, enligt preliminära siffror från SCB.

Arbetslösheten i Sverige har sedan februari i fjol ökat med 0,8 procentenheter till 8,1 procent i februari, enligt säsongsrensade och utjämnande data från SCB:s arbetsmarknadsundersökning, AKU. Eftersom arbetslösheten mäter andelen arbetslösa utifrån arbetskraften, där bland annat studerande, pensionärer och långtidssjuka inte ingår, och inte mot befolkningen, kan sysselsättningen och arbetslösheten öka samtidigt. Den skånska arbetslösheten låg i mars på 9,0 procent och har därmed ökat 0,7 procentenheter under det senaste året, enligt Arbetsförmedlingens statistik som skiljer sig från SCB:s mätmetod.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-