EU:s hälsounion: bättre förebyggande av sjukdomar och samarbete över gränserna

  • Förslagen ingår i EU:s nya framtidssäkrade hälsosäkerhetsarbete
  • Krav på bättre samarbete mellan EU-organ och deras nationella och internationella motsvarigheter samt mellan gränsregioner
  • Mer öppenhet behövs i avtal om upphandling och inköp

Parlamentet står redo att förhandla med medlemsländerna om stärkta EU-regler för förebyggande och kontroll av sjukdomar och om gemensam hantering av gränsöverskridande hälsohot.

Förslaget om att öka befogenheterna för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) i Solna antogs med 598 röster för, 84 röster mot och 13 nedlagda röster. EU-länderna ska bygga upp egna nationella beredskaps- och åtgärdsplaner och ska i god tid tillhandahålla jämförbara data av hög kvalitet, menar ledamöterna. De vill också att ECDC:s mandat inte bara ska omfatta smittsamma sjukdomar, utan även större icke-smittsamma sjukdomar, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och psykisk ohälsa, vid sidan om smittsamma sjukdomar.

Lagförslaget om att stärka EU:s kapacitet för förebyggande, beredskap och insatser vid allvarliga framtida gränsöverskridande hälsohot antogs med 594 röster för, 85 röster mot och 16 nedlagda röster. Coronakrisen har tydliggjort att mer måste göras på EU-nivå för att stödja samarbetet mellan medlemsländerna, inte minst mellan gränsregioner, betonar parlamentarikerna. I texten uppmanar man också till större tydlighet och mer öppenhet när det gäller EU:s gemensamma upphandlingar och inköpsavtal.

Se en videoinspelning av debatten här (första och andra delen).

Citat

Föredragande Joanna Kopcińska (ECR, Polen) hade följande att säga: ”Våra förslag förbättrar samarbetet och stärker utbytet av information, sakkunskap och bästa praxis mellan medlemsländerna och kommissionen, hälsosäkerhetskommittén och själva ECDC. Detta leder till bättre beredskap och insatssamordning vid hälsokriser. Vi har också enats om satsningar på modellering så att länderna lättare kan hantera utbrott genom att samla in och behandla större mängder epidemiologiska data, samtidigt som folkhälsoskyddet förblir ett viktigt nationellt befogenhetsområde.”

”Visionen om ”One Health”-modellen i all EU-politik måste genomsyra hela vårt system för krisplanering och krishantering. Coronakrisen visar hur en folkhälsofråga kan påverka funktionsdugligheten i alla delar av samhället i EU”, sade föredragande Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe, Frankrike). ”Jag stöder helhjärtat gemensamma inköpsförfaranden av medicinsk utrustning som standard. I förhandlingarna med branschen är unionen starkare när den talar med en röst, å alla medlemsländers vägnar”, tillade hon.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-