216 miljoner människor kan tvingas migrera

Världsbankens Groundswell Report påstår att klimatförändringar, en anledning till migration som blir mer betydande, kan tvinga 216 miljoner människor över sex världsregioner att förflytta sig inom sina länder vid år 2050. Ett samarbete och gemensamma handlingar hade kunnat reducera klimatmigration med så mycket som 80%.

Områden med intern migration till följd av klimatförändringar kan träda fram så tidigt som 2030 och fortsätta att sprida sig och intensifieras vid 2050. Rapporten meddelar även att en omedelbar och samstämmig handling för att minska utsläppen globalt och ett stödjande av en grön och resilient utveckling hade kunnat reducera klimatmigrationen med så mycket som 80%.

Klimatförändringar är en viktig drivande faktor inom intern migration på grund av klimatets påverkan på människors inkomster och en förlust av boende i vissa exponerade områden. Omkring 2050 kan en del av det afrikanska Saharaområdet ha så pass många som 86 miljoner interna klimatflyktingar. Östasien och Stillahavsområdet uppskattas ha 49 miljoner interna klimatflyktingar medan Sydasien uppskattas ha 40 miljoner. Nordamerika och Latinamerika uppskattas ha 19 respektive 17 miljoner flyktingar framöver. Östeuropa och Centralasien beräknas få 5 miljoner flyktingar var.

“Groundswellrapporten är en tydlig påminnelse av det mänskliga bidraget till den globala uppvärmningen, speciellt synligt på de fattigaste i världen – de som bidrar med minst till detta. Den framlägger även en plan för länder att påtala några av de viktigaste faktorerna som orsakar migration till följd av klimatförändringar, påstår Juergen Voegele, personen som ansvarar för hållbarhetsutvecklingen på Världsbanken. “Alla dessa problem är i grunden sammankopplade vilket är därför vårt stöd till länder är placerad för att nå klimat- och utvecklingsmålen tillsammans och arbeta för en mer hållbar, säker och motståndskraftig framtid.”

Den uppdaterade rapporten inkluderar projektioner och analyser för tre regioner: Östasien och Stillahavsområdet, Nordamerika och Östeuropa och Centralasien. Den bygger en del på den förra Groundswellrapporten från 2018, vilket handlade om Afrika söder om Sahara, Sydasien och Latinamerika. Genom att utveckla en scenariofylld handlingsplan, kan rapporten även uppge möjliga framtida resultat, vilket kan hjälpa människorna som bestämmer att planera i förväg. Den hjälper till att identifiera intern och in- och utvandring kopplade till klimatet, speciellt områden där människor förväntas att flytta till på grund av ökad vattenbrist, minskad skörd och stigande havsnivå på vissa platser och områden i städer och på landsbygden med bättre förutsättningar för att försörja sig.

Rapporten erbjuder en rad regelrekommendationer som kan hjälpa till att hindra faktorer som driver klimatmigrationen framåt och förslag på förberedelser inför kommande migrationsvågor. Detta inkluderar:

  1. Att reducera de globala utsläppen och anstränga sig för att uppfylla temperaturmålen i Parisavtalet.
  2. Inkludera intern klimatmigration i långsiktig, grön, resilient och inkluderande utvecklingsplanering.
  3. Förberedelse inför varje migrationsfas, så att den interna klimatmigrationen som en anpassningsstrategi kan få en positiv inverkan på utvecklingsresultatet.
  4. Investera i att förstå de drivande faktorerna av den interna klimatmigrationen för att kunna skapa grundläggande välinriktade mål.

Bianca M.- Info Express
Källor:“Climate Change Could Force 216 Million People to Migrate Within Their Own Countries by 2050”, The World Bank

- Annons -

Nyheter

-Annons-