EU enas om lagstiftning för att bekämpa global avskogning och skogsförstörelse orsakade av produktion och konsumtion i EU

Kommissionen välkomnar den preliminära politiska överenskommelse som just nåtts mellan Europaparlamentet och rådet om en EU-förordning om avskogningsfria försörjningskedjor. När den nya lagstiftningen väl är antagen och träder i kraft kommer ett antal viktiga varor som marknadsförs i EU inte längre att bidra till avskogning och skogsförstörelse i EU eller på andra håll i världen. Eftersom EU är en viktig ekonomisk aktör och en stor konsument av de här råvarorna kommer detta steg att bidra till att stoppa en betydande del av den globala avskogningen och skogsförstörelsen, vilket i sin tur minskar utsläppen av växthusgaser och förlusten av biologisk mångfald. Den här viktiga överenskommelsen har nåtts strax innan konferensen om biologisk mångfald (COP15) inleds. Konferensen är en milstolpe där naturskyddsmål ska fastställas för de kommande årtiondena.

När de nya reglerna träder i kraft kommer alla berörda företag att behöva visa strikt tillbörlig aktsamhet när de släpper ut vissa varor på EU-marknaden eller exporterar dem. Detta gäller palmolja, nötkreatur, soja, kaffe, kakao, timmer och gummi samt produkter som framställs av dem (såsom nötkött, möbler eller choklad). De här råvarorna har valts ut mot bakgrund av en grundlig konsekvensbedömning som identifierat dem som den främsta orsaken till avskogning eftersom mer skogsmark tas i anspråk för att producera dessa råvaror.  

Överenskommelsen kommer endast tolv månader efter att kommissionen lade fram sitt förslag 2021. Den slutliga versioner bygger på följande centrala delar i kommissionens förslag: bekämpa både laglig och olaglig avskogning, strikta spårbarhetskrav som kopplar råvarorna till det markområde där de producerades och ett nationellt riktmärkningssystem.

Nya regler om tillbörlig aktsamhet för företag

I den nya förordningen fastställs skärpta obligatoriska regler för tillbörlig aktsamhet för företag som vill släppa ut vissa produkter på EU-marknaden eller exportera dem. Verksamhetsutövare och handlare måste bevisa att produkterna både är avskogningsfria (producerade på mark som inte har avskogats efter den 31 december 2020) och lagliga (i överensstämmelse med all relevanta tillämplig lagstiftning som gäller i produktionslandet).

Det kommer också att införas krav på att företagen ska samla in viss geografisk information om det markområde där de råvaror som de använder har odlats eller fötts upp så att det är möjligt att kontrollera om dessa råvaror uppfyller kraven. Medlemsländerna måste se till att effektiva och avskräckande påföljder tillämpas för dem som inte följer reglerna.

Förteckningen över råvaror som omfattas kommer att ses över och uppdateras regelbundet, med beaktande av nya uppgifter såsom förändringar i avskogningsmönster.

Kommissionen kommer att använda ett riktmärkningssystem för att bedöma länder eller delar av länder och vilken risknivå de ligger på när det gäller avskogning och skogsförstörelse – hög, normal eller låg risk – och beaktar då även hur skogsmark tas i anspråk för att producera de sju råvarorna och de produkter som framställs av dem. Företagens skyldigheter kommer att vara avhängig av risknivån. Detta kommer också att bli vägledande i EU:s arbete med att stoppa avskogningen tillsammans med partnerländerna, samtidigt som hänsyn tas till situationen för lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar.

EU kommer att intensifiera sitt engagemang på internationell nivå, både bilateralt med producent- och konsumentländer och i relevanta multilaterala forum för att se till att den nya lagstiftningen får verkan i praktiken och för att vid behov bistå producentländer. De nya reglerna kommer att leda till att utsläppen av växthusgaser och förlusten av biologisk mångfald minskar, men de kommer också att bidra till att trygga försörjningen för miljontals människor, däribland ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen i hela världen, som är starkt beroende av skogarnas ekosystem.

Vad händer nu?

Europaparlamentet och rådet måste nu formellt anta den nya förordningen innan den kan träda i kraft. När förordningen har trätt i kraft har verksamhetsutövare och handlare 18 månader på sig att genomföra de nya reglerna. Mikroföretag och små företag kommer att ges en längre anpassningsperiod och även omfattas av andra särskilda bestämmelser.

Bakgrund

Avskogning och skogsförstörelse är viktiga drivkrafter bakom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald – vår tids två största miljöutmaningar. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) bedömning har 420 miljoner hektar skog – ett område som är större än hela Europeiska unionen – försvunnit till följd av avskogning mellan 1990 och 2020. När det gäller nettoförlusten av areal (skillnaden mellan den skogsareal som röjts och den nya yta där skog planterats eller återställts) uppskattar FAO att världen förlorade omkring 178 miljoner hektar skog under samma tidsperiod, vilket motsvarar en yta som är tre gånger så stor som Frankrike.

Enligt den mellanstatliga panelen för klimatförändringars (IPCC) bedömning kommer 23 % av de totala antropogena utsläppen av växthusgaser (2007–2016) från jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning. Ungefär 11 % av de totala utsläppen kommer från skogsbruk och annan markanvändning, framför allt avskogning, medan återstående 12 % är direktutsläpp från jordbruksproduktion, som djuruppfödning och gödselmedel.

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-