55-procentspaketet: nollutsläpp av koldioxid för nya person- och skåpbilar 2035

  • Vägtransporter måste göra sitt för EU:s mål om klimatneutralitet
  • Ny mätmetod för koldioxidutsläpp under fordonets hela livscykel
  • Anpassning av utsläppsgränsvärdena till utsläppen vid verklig

Parlamentet godkänner nya koldioxidutsläppsmål för nya person- och skåpbilar – en del av 55-procentspaketet.

Med 340 röster för, 279 röster mot och 21 nedlagda röster godkände ledamöterna överenskommelsen med rådet om nya utsläppsnormer för koldioxid i nya person- och skåpbilar. Detta ligger i linje med EU:s höjda klimatambitioner.

Den nya lagstiftningen tar oss ett steg närmare nollutsläpp av koldioxid från nya person- och skåpbilar 2035. (Det är ett mål för hela EU:s fordonspark att minska koldioxidutsläppen från nya person- och skåpbilar med 100 procent jämfört med 2021 års nivåer). De mellanliggande reduktionsmålen för 2030 ligger på 55 procent för personbilar och 50 procent för skåpbilar.

Andra viktiga åtgärder i överenskommelsen:

  • Senast 2025 ska kommissionen ha tagit fram en metod för att bedöma och rapportera om koldioxidutsläpp under hela livscykeln för person- och skåpbilar som säljs i EU. Om det finns behov ska även förslag till lagstiftning läggas fram.
  • Senast i december 2026 ska kommissionen ha kommit igång med att övervaka klyftan mellan utsläppsgränsvärdena och uppgifterna om bränsle- och energiförbrukning vid verklig körning, att rapportera om en metod för att anpassa tillverkarnas specifika koldioxidutsläpp och föreslå lämpliga uppföljningsåtgärder.
  • Tillverkare med mindre årliga produktionsvolymer (1 000–10 000 nya bilar eller 1 000–22 000 nya skåpbilar) får beviljas undantag fram till utgången av 2035 (de som registrerar färre än 1 000 nya fordon per år är fortfarande undantagna).
  • Den nuvarande så kallade incitamentsmekanismen för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon (ZLEV), som belönar tillverkare som säljer fler sådana fordon (med utsläpp från 0 till 50 g koldioxid/km, till exempel elfordon och högpresterande laddhybridfordon) med lägre mål för minskade koldioxidutsläpp, kommer att anpassas för att möta förväntade försäljningstrender. 2025–2029 är ZLEV-riktmärket 25 procent för försäljning av nya personbilar och 17 procent för nya skåpbilar. Från och med 2030 avskaffas incitamentet.
  • Vartannat år, från och med slutet av 2025, ska EU-kommissionen rapportera om vilka framsteg som gjorts mot utsläppsfria vägtransporter.


Citat

Föredragande Jan Huitema (Renew Europe, Nederländerna) uttryckte sig såhär: ”Den här förordningen uppmuntrar till produktion av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon. Den innehåller en ambitiös översyn av målen för 2030 och ett utsläppsfritt mål för 2035, något som måste till för att vi ska uppnå klimatneutralitet senast 2050. De här målen ger klara och tydliga besked till bilindustrin och stimulerar innovation och investeringar för biltillverkare. Att köpa och köra utsläppsfria bilar kommer att bli billigare för konsumenterna och en marknad med begagnade fordon kommer att växa fram snabbare. Det gör hållbar körning tillgänglig för alla.”

Nästa steg

Efter slutomröstningarna i kammaren ska texterna formellt godkännas av rådet innan de offentliggörs i EU:s officiella tidning kort därefter.

Bakgrund

Som en del av 55-procentspaketet lade kommissionen den 14 juli 2021 fram ett lagstiftningsförslag om en översyn av normerna för koldioxidutsläpp från nya person- och skåpbilar. Förslaget är ett led i EU:s klimatmål för 2030 och 2050. Det gynnar medborgarna och stimulerar innovation inom utsläppsfri teknik.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-