Tunga fordon: rådet godkänner skärpta normer för koldioxidutsläpp

Rådet har formellt antagit förordningen om normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon som ändrar och stärker de befintliga EU-reglerna. Syftet med uppdateringen är att ytterligare minska koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn och införa nya mål för 2030, 2035 och 2040. 

Mer robusta standarder för koldioxidutsläpp kommer att bidra till att andelen utsläppsfria fordon ökar i den tunga fordonsparken i hela EU, och samtidigt säkerställs och förbättras innovationen och konkurrenskraften inom sektorn.

Bredare tillämpningsområde

Med de reviderade reglerna utvidgas den befintliga förordningens tillämpningsområde så att nästan alla nya tunga fordon med certifierade koldioxidutsläpp – även mindre lastbilar, stadsbussar, turistbussar och släpvagnar – omfattas av utsläppsminskningsmål.

Nya mål för minskade utsläpp

Med de nya reglerna förblir det nuvarande målet för 2025 oförändrat med kravet på en utsläppsminskning med 15 procent för tunga lastbilar som väger mer än 16 ton. I linje med EU:s klimatmål för 2030 och därefter fastställs i förordningen följande nya mål:

  • en utsläppsminskning med 45 % från och med 2030 (ökning från 30 %)
  • en utsläppsminskning med 65 % från och med 2035
  • en utsläppsminskning med 90 % från och med 2040

Dessa mål gäller för medeltunga lastbilar, tunga lastbilar som väger mer än 7,5 ton och turistbussar, samt motsvarande arbetsfordon, från och med 2035.

Nollutsläppsmål för stadsbussar

De nya reglerna inför ett nollutsläppsmål på 100 procent för nya stadsbussar 2035, med ett delmål på 90 procent för denna kategori 2030. Långfärdsbussar kommer att undantas från detta mål, eftersom de betraktas som turistbussar vid mätning av utsläppsminskningar.

Vad händer nu?

Förordningen ska nu undertecknas och offentliggöras i EU:s officiella tidning. Den träder i kraft 20 dagar efter det att den har offentliggjorts.

Den ändrade förordningens effektivitet och inverkan kommer att ses över av kommissionen 2027

Kommissionen ska bland annat också ta ställning till möjligheten att utarbeta en gemensam metod för bedömning och rapportering av koldioxidutsläpp från nya tunga fordon under hela deras livscykel.

Bakgrund

Över 25 procent av växthusgasutsläppen från vägtransporter i EU kommer från sektorn för tunga fordon. Utsläppsnormer för koldioxidutsläpp för vissa tunga fordon fastställdes för första gången 2019, med mål för 2025–2029 och för 2030 och framåt, med en bestämmelse om att förordningen skulle ses över senast 2022.

Den 14 februari 2023 lade kommissionen fram ett förslag om översyn av förordningen om normerna för koldioxidutsläpp för tunga lastbilar. Denna översyn är en integrerad del av 55 %-paketet. De nya reglerna bidrar till EU:s mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och att uppnå klimatneutralitet 2050.

Källa: Europeiska rådet

- Annons -

Nyheter

-Annons-