tisdag, juli 23, 2024

Svenska ordförandeskapet presenterade sina prioriteringar i Europaparlamentets utskott


Svenska ordförandeskapet presenterade sina prioriteringar i Europaparlamentets utskott

Sverige innehar ordförandeskapet i rådet fram till slutet av juni 2023. En första uppsättning utfrågningar med svenska ministrar ägde rum mellan den 23 och den 26 januari.

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Den 23 januari framhöll klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till ledamöterna att prioriteringarna är följande: klimat och biologisk mångfald, däribland ”Fit for 55”-paketet, den cirkulära ekonomin, kriget i Ukrainas inverkan på livsmedelssäkerheten och energipriserna, FN-konferensen om klimatförändringar (COP28), återställande av naturen och nollförorening (luft, vatten och avfall). Ledamöterna frågade ministern om flera aktuella ärenden, inklusive kopplat till återställande av naturen, avskogning, energi, COP28, den cirkulära ekonomin, föroreningar, bekämpningsmedel och avfallstransporter. De ville också försäkra sig om att Sverigedemokraterna inte kommer att blockera rådets arbete för att förbättra klimatet och den biologiska mångfalden.

Senare under dagen redogjorde socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson för ett flertal andra prioriterade områden för ordförandeskapet, inklusive vikten av tillgång till hälso- och sjukvård för ukrainska flyktingar, åtgärder för att ta itu med läkemedelsbristen, tillgång till medicintekniska produkter, det europeiska hälsodataområdet, antimikrobiell resistens, psykisk hälsa, kampen mot cancer och förberedelser inför framtida hälsokriser. Ledamöterna frågade ut de två statsråden om läkemedelsbristen, system för tidig varning, datadelning, antimikrobiell resistens och psykiska hälsoproblem.

Ekonomi- och valutafrågor

Ekofins ordförande och finansminister Elisabeth Svantesson sade den 24 januari att ordförandeskapet prioriterar ett makrofinansiellt instrument för att stödja Ukraina, men också lagstiftning för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt, färdigställandet av bankpaketet och en uppdatering av reglerna om bekämpning av penningtvätt, samt en översyn av den ekonomiska styrningen. När det gäller ekonomisk styrning sade hon att förhoppningen är att EU-länderna i mars ska enas om vägen framåt.

Ledamöterna frågade ut ministern om läget avseende debatten i rådet om de nya resurserna för EU:s budget. De ville också veta vilka medel som kan öronmärkas för Ukraina, hur det svenska ordförandeskapet planerar att leda debatten om översynen av den ekonomiska styrningen och vad nästa steg för EU:s gröna strategiska investeringsfond blir med anledning av den amerikanska lagen om minskning av inflationen.

Inre marknaden och konsumentskydd

På tisdagen den 24 januari betonade bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell ordförandeskapets vilja att stödja Ukraina och att hantera den ökande inflationen och energikrisen. Den svenska regeringen planerar också att påskynda arbetet med flera ärenden, däribland byggprodukter, att stärka konsumenterna för den gröna omställningen, införandet av nya regler för att förbjuda produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete på EU:s inre marknad samt regler gällande korttidsuthyrning. Ordförandeskapet hoppas dessutom inleda de politiska förhandlingarna om flera digitala prioriteringar, däribland rättsakten om artificiell intelligens och nya regler för politisk reklam.

Flera ledamöter frågade ut ministern om krisinstrumentet för den inre marknaden, insatserna för att förbättra den europeiska konkurrenskraften, bättre tillämpning av reglerna för den inre marknaden och rättsakten för artificiell intelligens. EU:s tullkodex, rätten till reparation, onlinedatorspel, biometrisk massövervakning, frihandelsavtal och miljöskydd diskuterades också.

Utrikesfrågor

Den 24 januari frågade ledamöterna ut utrikesminister Tobias Billström om två centrala frågor: vad det svenska ordförandeskapet kommer att göra för att se till att Ukraina får tillgång till de mest moderna vapnen, inklusive stridsvagnar, och hur EU ska förhålla sig till den auktoritära regimen i Iran. De ville också veta vad ordförandeskapet kan göra för att påskynda Sveriges och Finlands medlemskap i militäralliansen Nato.

Tobias Billström framhöll att ordförandeskapet vill fokusera på att bidra med humanitärt, militärt, ekonomiskt och politiskt stöd till Ukraina. Han tillade också att det är viktigt att se till att Ryssland fullt ut kan ställas till svars för sina aggressionsbrott. Ordförandeskapet kommer att jobba med att främja samarbetet mellan EU och Nato och följa den politiska utvecklingen på västra Balkan och i östra Medelhavet. Slutligen vill den svenska regeringen också särskilt fokusera på kampen mot hybrid- och cyberattacker, enligt statsrådet.

Fiskerifrågor

I en debatt med ledamöterna den 24 januari framhöll landsbygdsminister Peter Kullgren att den kommande kommissionsrapporten om en översyn av den gemensamma fiskeripolitiken förtjänar mycket uppmärksamhet, eftersom den gör det möjligt att bedöma hur väl EU:s fiskeripolitik fungerar och att uppnå gemensamma mål. Han nämnde även det kommande initiativet om energiomställning inom EU:s fiske- och vattenbrukssektor som ett prioriterat ärende.

Peter Kullgren underströk också att han är säker på att en kompromiss mellan lagstiftarna angående EU:s fiskerikontrollsystem är möjlig. Det svenska ordförandeskapet strävar dessutom efter ytterligare avtal om fiskemöjligheter med tredjeländer och att genomföra den nya överenskommelsen med Storbritannien.

Internationell handel

I en debatt i utskottet för internationella handelsfrågor den 24 januari redogjorde bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell för fyra prioriteringar: fortsatt stöd för Ukrainas återuppbyggnad genom handelspolitik, förhandlingar om frihandelsavtal med tredjeländer, partnerskapet med USA samt inkluderandet av den digitala och gröna omställningen i EU:s handelsagenda.

Ledamöterna krävde att arbetet med frihandelsavtalen med Mexiko, Kina, Nya Zeeland och Australien snabbas på. Den pågående ratificeringen av handelsavtalet med Mercosur är också en prioriterad fråga och den nya regeringen i Brasilien beskrevs under debatten som en tillgång. Ledamöterna frågade också ut Johan Forssell om Sveriges strategi för att hantera den amerikanska lagen om minskning av inflationen. Ytterligare prioriteringar inkluderar handelsinstrumentet mot tvång och det allmänna preferenssystemet samt handelsförbindelser med Kina och Taiwan.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-