torsdag, juni 8, 2023

Parlamentets arbete för rättvisa minimilöner i EU

Parlamentet arbetar med ett förslag som ska trygga minimilöner som ger ett drägligt liv i EU.

Coronapandemin har visat på behovet av rättvisa minimilöner inom den Europeiska unionen. Många av dem som arbetar i frontlinjen tjänar bara minimilöner, såsom inom vård och omsorg och städpersonal. Nästan 60 procent av dem som tjänar minimilöner är kvinnor.

Läs mer om hur EU förbättrar arbetstagarnas rättigheter och villkor.

Varför behövs rättvisa minimilöner?

Minimilön är den lägsta ersättning som arbetsgivare måste betala till sina anställda för arbetet de utför. Även om alla medlemsländer har bestämmelser kring minimilöner täcker den i de flesta medlemsländerna inte alla levnadsomkostnader. Ungefär 7 av 10 arbetstagare med minimilön inom EU upplevde det svårt att få ekonomin att gå ihop 2018.

Ungefär 10 procent av europeiska arbetstagare riskerar fattigdom.

Minimilöner inom EU

Minimimånadslönerna skiljde sig betänkligt inom EU år 2020, från 312 euro i månaden i Bulgarien till 2 142 euro i Luxemburg. En av de viktigaste faktorerna för de stora skillnaderna är skillnader i levnadsomkostnader i de olika EU-länderna.

Ta reda på mer statistik om minimilönerna i EU-länderna.

Det finns två former av minimilöner i EU-länderna:

  • Lagstadgade minimilöner: De regleras genom föreskrifter eller formell lagstiftning. De flesta medlemsländerna har sådana bestämmelser.
  • Minimilöner enligt kollektivavtal: I sex EU-länder fastställs löner genom kollektivavtal mellan arbetsgivarna och facket, vilket i vissa fall inbegriper minimilöner: Österrike, Danmark, Cypern, Finland, Italien och Sverige.

Vad gör Europaparlamentet för rimliga minimilöner inom EU?

Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen utropade gemensamt den Europeiska pelaren för sociala rättigheter i november 2017, vilken fastställer EU:s åtagande för rimliga och rättvisa löner.

I oktober 2019 antog Europaparlamentet en resolution som kräver att kommissionen föreslår ett rättsligt instrument för att minimilöner ska vara rättvisa och rimliga inom EU.

I ett betänkande parlamentet antog i december 2020 underströk ledamöterna att direktivet om anständiga löner måste bidra till att få bort fattigdom för personer som arbetar samt främja kollektiva förhandlingslösningar.

Arbetstagare har rätt till en rättvis lön som tillåter en värdig levnadsstandard. 

Den sjätte principen i Europeiska pelaren för sociala rättigheter 

År 2020 publicerade kommissionen ett förslag till ett direktiv för att göra minimilöner tillräckliga inom EU. Syftet är inte bara att skydda arbetstagare inom EU utan också att minska lönegapet mellan könen, öka incitamenten till arbete samt skapa rättvisa spelregler på den gemensamma marknaden.

Förslaget beaktar nationell beslutsrätt och avtalsfriheten hos arbetsmarknadens parter och fastställer inga nivåer för minimilönerna.

Direktivet ska främja kollektiva förhandlingsmodeller för löner i alla medlemsländer. För de länder som har lagstadgade minimilöner ska direktivet trygga att dessa sätts på en rimlig nivå, med beaktande av socio-ekonomiska villkor liksom skillnader regionalt och mellan olika sektorer.

Ta reda på hur ledamöterna vill tackla fattigdom bland arbetstagare inom EU.

Parlamentets sysselsättningsutskott behandlar kommissionens förslag och förväntas rösta i september 2021, varpå förslaget går vidare för omröstning i kammaren.

- Annons -

Nyheter

-Annons-