Oro över nordisk e-legitimation

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden är oroade över hur Nobid-projektet framskrider. Ett ömsesidigt erkännande av nationella e-id-lösningar är beroende av att samtliga nordiska länder ser till att deras nationella e-legitimationer kan anslutas till de andra ländernas system. Utskottet är bekymrade över att inte alla länder drar åt samma håll.

I ett beslut från ett möte den 13 april i utskottet för tillväxt och utveckling i Norden framgår det att utskottet är bekymrade över att ett av de nordiska samarbetets prestigeprojekt håller på att gå i stå. Finlands delegation till Nordiska rådet tog redan i oktober 2020 upp situationen och ville att Nordiska rådet skulle engagera sig. Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden har följt utvecklingen under flera år. Utskottets ordförande Pyry Niemi är glasklar i sin kommentar.

– Att underlätta fri och sömlös rörlighet för invånare och näringsliv inom Norden är det nordiska samarbetets främsta uppgift. En säker e-legitimation som fungerar över de nordiska ländernas gränser kommer att tjäna både invånare och näringsliv i Norden. Att inte lyckas lösa det här är inget alternativ, säger Pyry Niemi.

En säker e-legitimation som fungerar över de nordiska ländernas gränser kommer att tjäna både invånare och näringsliv i Norden. Att inte lyckas lösa det här är inget alternativ.Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Nobid

Det nordisk-baltiska e-id-projektet (Nobid) initierades av Nordiska ministerrådet i januari 2018. Idén kom ursprungligen från Nordiska rådet. Avsikten var att skapa en teknisk lösning som gör det möjligt att erkänna nationella e-legitimationer över landsgränserna. Den tekniska lösningen är nu klar och i det fortsatta arbetet är det upp till ländernas respektive myndigheter att ansluta sig till systemet. Men nu har arbetet gått i stå.

Oro över framsteg och konsekvenser

Finlands delegation till Nordiska rådet är dock bekymrade över att det utvecklas lösningar som inte är kompatibla med de andra ländernas system, vilket kan orsaka förseningar och ökade kostnader. De lade därför fram följande förslag till Nordiska rådet:

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna att integrera sina nationella elektroniska identifieringssystem (e-id) på ett informationssäkert och kostnadseffektivt sätt i linje med statsministrarnas Vision 2030 om att främja medborgarnas fria rörlighet och avlägsna gränshinder.

Förslaget godkändes enhälligt av utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

– Vi delar den finländska delegationens oro och kommer också att framhålla den politiska ambitionen om att Nobid-projektet måste lyckas. Det finns egentligen inget alternativ till framgång på det här området. Invånarna och näringslivet i Norden har berättigade förväntningar på att det här ska lösas så snabbt som möjligt. Då måste alla länder dra åt samma håll och i samma takt, betonar Pyry Niemi.

Vi delar den finländska delegationens oro och kommer också att framhålla den politiska ambitionen om att Nobid-projektet måste lyckas. Det finns egentligen inget alternativ till framgång på det här området.Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

- Annons -

Nyheter

-Annons-