onsdag, juni 19, 2024

Nya EU-regler: Digitaliseringen ska förbättra tillgången till rättslig prövning

Gränsöverskridande videokonferenser, säkert utbyte och enklare delgivning av handlingar: Läs mer om hur EU-regler för att digitalisera rättssystemen kommer att gynna medborgare och företag

Den 23 november godkände parlamentet två förslag som syftar till att modernisera rättssystemen i EU. Syftet är att bidra till att minska förseningarna, öka rättssäkerheten och göra tillgången till rättslig prövning billigare och mer användarvänlig.

Nya förordningar kommer att införa flera digitala lösningar för gränsöverskridande bevisupptagning och delgivning av handlingar, i syfte att effektivisera samarbetet mellan nationella domstolar i de olika EU-länderna.

Snabbare och lägre kostnader

Ett godkännande av teknik för distanskommunikation kommer att bidra till snabbare och lägre kostnader. För att förhöra en person i ett gränsöverskridande förfarande kan exempelvis videokonferenser användas i stället för att kräva fysisk närvaro.

Ett decentraliserat it-system som sammanför nationella system kommer att inrättas så att dokument kan utbytas elektroniskt på ett snabbare och säkrare sätt. De nya reglerna innehåller ytterligare bestämmelser för att skydda personuppgifter och integritet när handlingar översänds och bevis tas upp.

Förordningarna bidrar till att förenkla förfarandena och skapar rättssäkerhet för medborgare och företag, vilket kommer att uppmuntra privatpersoner och företag att delta i gränsöverskridande transaktioner och därigenom inte bara stärka demokratin utan också den inre marknaden.

3.4 miljoner Civilrättsliga och handelsrättsliga förfaranden per år har gränsöverskridande konsekvenser

EU:s insatser för digitalisering av rättsväsendet

De två förslagen uppdaterar de befintliga EU-förordningarna om delgivning av handlingar och bevisupptagning – för att se till att moderna digitala lösningar kan användas på bästa sätt.

De är en del av EU:s insatser för att bidra till att digitalisera rättssystemen. I vissa länder har digitala lösningar redan visat sig vara effektiva, men gränsöverskridande rättsliga förfaranden äger fortfarande oftast till i pappersform. EU strävar efter att förbättra det gränsöverskridande samarbetet på EU-nivå och på så sätt hjälpa medborgare och företag och bevara brottsbekämpningens förmåga att skydda medborgarna på ett effektivt sätt.

Covid-19-krisen har orsakat många problem för rättsväsendets funktion: Det har förekommit förseningar när det gäller personliga utfrågningar och gränsöverskridande delgivning av rättegångshandlingar. Tillfällig oförmåga att erhålla personlig rättshjälp och att tidsfristerna löper ut på grund av förseningar. Samtidigt ökar antalet konkursärenden och uppsägningar på grund av pandemin vilket gör domstolarnas arbete ännu mer kritiskt.


Förslagen träder i kraft 20 dagar efter det att de har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

- Annons -

Nyheter

-Annons-