tisdag, juli 23, 2024

Köpenhamns överborgmästare hoppas på en dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – men avvisar Landskronas planer på ett Europaspår till Köpenhamn

Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S) ser positivt på slutsatserna i Trafikverkets rapport om kapacitet och redundans över Öresund. Hon hoppas att den danska regeringen välkomnar förslaget om en gemensam dansk-svensk utredning av kommande förbindelser. Samtidigt avfärdar hon Landskronas förslag om att bygga tunnlar för väg och järnväg mellan Landskrona och Köpenhamn: “Jag kan inte se att projektet kan förverkligas i en Köpenhamnskontext”. Köpenhamns kommun samarbetar med Malmö stad om planerna på att bygga en Øresundsmetro mellan städerna.

Vilka är era reaktioner på slutsatserna i Trafikverkets rapport och kommentaren om att inget av de tre förslag som finns löser alla utmaningar på ett effektivt sätt?
– Jag är glad över att den svenska regeringen initierade denna analys, eftersom den skapar en nödvändig grund för det fortsatta arbetet med förbindelser över Öresund.
Greater Copenhagen-regionen är med sina 4 miljoner invånare ett ekonomiskt kraftcentrum med stor potential för våra medborgare att hitta arbete och för våra företag att hitta arbetskraft. På både den danska och svenska sidan har vi därför haft stor nytta av Öresundsbron, som har varit en av förutsättningarna för en mer integrerad Öresundsregion.
– Jag delar analysens slutsats att Öresundsregionen har en stor potential som inte förverkligas.

Hur ser ni på trafikverkets rekommendation till den svenska regeringen om att arbeta för att tillsätta en dansk-svensk utredning som ska granska de olika alternativen till en kommande andra fast Öresundsförbindelse?
– Jag stödjer fullt ut rekommendationen att man bör fortsätta med ett fördjupat samarbete mellan de danska och svenska regeringarna om en utredning av behov och möjligheter för nya förbindelser över Öresund. Jag hoppas att den danska regeringen kommer att välkomna förslaget.
– Men som Köpenhamns överborgmästare måste jag dock också säga att det enligt min mening inte bör läggas mer kraft på förslaget om en Europaspårsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspårets vägsträcka föreslås anslutas direkt till Østlig Ringvej, som redan förväg förväntas ha ett högt kapacitetsutnyttjande. Planeringen av Östra Ringvägen är redan långt framskriden och Sund & Bælt håller för närvarande på att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning av en redan fastlagd sträckning.
– I projektet ingår även en ny järnvägsstation som etableras under jord i anslutning till Köpenhamns huvudbanegård. Här visar rapporten att förslaget om en Europabana på flera sätt kan komma att kollidera med befintlig infrastruktur och att det skulle kräva stora arbetsområden, vilket rapporten bedömer som osäkert om det är möjligt att genomföra.
– Jag anser inte att Europaspåret ska ingå i det fortsatta arbetet med förbindelserna över Öresund. Jag kan inte se att projektet kan förverkligas i en Köpenhamnskontext.

Hur ser ni på tidsperspektivet och slutsatsen att det kapacitetsmässigt inte behövs fler förbindelser över Öresund förrän efter 2050?
– Som överborgmästare i Köpenhamn kan jag bara glädjas över att kapaciteten räcker många år framöver och att vi inte har en akut utmaning att lösa. Men rapporten visar att det finns behov av ytterligare investeringar i järnvägsinfrastrukturen, särskilt på den svenska sidan, för att fullt ut kunna utnyttja brons kapacitet.
– Jag noterar också att fokus i Trafikverkets rapport ligger på kapaciteten för transporter över Öresund. Det kan finnas andra behov i relation till Öresundsintegrationen. Det kan till exempel handla om hur fler förbindelser över Öresund kan bidra till en bättre integration av den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund. Mig veterligen svarar rapporten inte på potentialen i detta.

Hur påverkar Trafikverkets rapport ert och Malmö stads arbete med att planera för en Øresundsmetro?
– Vi har under lång tid haft ett bra samarbete med Malmö och det kommer vi att fortsätta med. Så länge vi kan se en potential i att ytterligare integrera våra arbetsmarknader tycker jag att vi ska undersöka möjligheterna att stärka samarbetet mellan våra städer för en mer sammanhållen Öresundsregion.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-