Gränsbor oroar sig mer över att inte kunna träffa familjen – men mindre för arbetslöshet

I de nordiska gränsregionerna ansåg betydligt fler att deras möjlighet att röra sig över gränsen blivit mycket inskränkt på grund av coronarestriktioner i juni i år jämfört med vid årsskiftet. Under samma period ökade också oron för att inte kunna träffa familjen över gränsen, liksom problemen med att hantera karantänsregler. Däremot minskade oron för att förlora jobbet. Det visar Gränshinderrådets senaste enkät från juni 2021, som kan jämföras med motsvarande enkät som genomfördes i december i fjol.

Överlag visar enkäten från juni i år att de som bor i gränsregionerna i Norden drabbats kraftigt av coronapandemin. 75 procent av de svarande upplever att mobiliteten över gränsen blivit inskränkt i mycket hög grad – nära 17 procentenheter mer än när enkäten genomfördes förra gången. En klar majoritet anser att länderna saknat fokus på gränsregionerna under pandemin och många känner oro inför gränsregional information och ländernas olika restriktioner för att undvika smittspridning.

I enkäten som genomförts i juni i år är andelen svarande från Öresundsregionen betydligt lägre än i den som genomfördes i december 2020. Men det tycks inte ha påverkat svaren så mycket, för i de flesta fall märks samma tendenser bland dem som bor omkring Öresund som i hela Norden.

Totalt sett har antalet personer i de nordiska gränsregionerna som oroar sig för att kunna träffa sin familj ökat från 66 till 73 procent under det första halvåret 2021. Samtidigt har antalet som upplever problem på grund av karantänsregler i sin gränsregion ökat från 61 till 79 procent. Ser man enbart till Öresundsregionen har antalet som upplever problem med karantänsregler ökat från 50 till 69 procent.

Oron för att bli arbetslös är fortfarande påtaglig – i juni svarade 28 procent av de svarande i Öresundsregionen att de upplevde en ökad oro för det. Men samtidigt utgjorde det en minskning med 14 procentenheter jämfört hur många som svarade samma sak i december. Samma tendens, om än något svagare, märks i också bland de svarande i hela enkäten.

Fakta: Gränshinderrådets enkät

I Gränshinderrådets enkät har boende i nordiska gränsregioner fått svara på hur de upplever att hanteringen av covid-19 och de gränsrestriktioner som införts påverkat deras situation. Enkäten har genomförts tre gånger mellan maj 2020 och juni 2021.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-