Europaparlamentet godkänner nya produktsäkerhetsregler

  • Nya regler ska ta itu med säkerhetsriskerna med ny teknik och den allt växande näthandeln
  • Utsatta konsumenter som barn och personer med funktionsnedsättning ska få bättre skydd
  • Farliga produkter ska avlägsnas snabbt, och det blir effektivare att återkalla produkter
  • Olyckor med osäkra produkter som hade kunnat förhindras uppskattas årligen kosta 11,5 miljarder euro

Den uppdaterade lagen ska se till att produkter som säljs i butiker eller på nätet i EU uppfyller de allra högsta säkerhetskraven.

På torsdagen godkände ledamöterna, med 569 ja-röster, 13 nej-röster och 0 nedlagda röster, de reviderade reglerna om produktsäkerhet för andra konsumtionsvaror än livsmedel. Med de nya reglerna anpassas direktivet om allmän produktsäkerhet till den senaste utvecklingen inom digitaliseringen och den ökande näthandeln.

Förbättrade säkerhetsbedömningar

För att alla produkter på marknaden ska vara säkra för konsumenterna ska den så kallade förordningen om allmän produktsäkerhet garantera att riskerna för de mest utsatta konsumenterna (till exempel barn) beaktas i säkerhetsbedömningarna. Hänsyn ska även tas till jämställdhetsaspekter och cybersäkerhetsrisker.

Marknadskontroll och näthandel

Med de nya reglerna får ekonomiska aktörer (såsom tillverkare, importörer och distributörer) fler skyldigheter. Reglerna ökar också marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och inför tydliga skyldigheter för dem som tillhandahåller marknadsplatser på nätet. Nätbaserade marknadsplatser måste samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna för att minimera risker. Dessa myndigheter kan å sin sida kräva att marknadsplatserna avlägsnar eller blockerar annonser för farliga produkter utan dröjsmål, men allra senast inom två arbetsdagar.

Produkter vars ursprung är utanför EU får släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig för säkerheten.

Effektiva återkallandeförfaranden

Den nya lagstiftningen förbättrar procedurerna för att återkalla produkter. För närvarande är det få som returnerar återkallade varor. Uppskattningsvis fortsätter en tredjedel av konsumenterna i EU att använda produkter som återkallats.

Om en produkt återkallas måste konsumenterna informeras direkt och erbjudas antingen reparation, ersättningsprodukt eller pengarna tillbaka. Konsumenter har också rätt att klaga eller väcka kollektiv talan. Information om en produkts säkerhet och vad man kan göra om den visar sig ha något fel ska finnas tillgänglig på ett klart och lättförståeligt språk. Systemet för snabbt informationsutbyte om farliga konsumentprodukter (Safety Gate-portalen) ska moderniseras och bli bättre på att upptäcka osäkra produkter. Det ska också göras mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Nästa steg

Innan texten kan träda i kraft och publiceras i EU:s officiella tidning måste den också godkännas av rådet. Förordningen börjar tillämpas 18 månader efter att den trätt i kraft.

Bakgrund

2021 hade 73 procent av konsumenterna handlat på nätet (jämfört med 50 procent 2014), och 2020 hade 21 procent beställt någonting från ett land utanför EU (8 procent 2014). Enligt Safety Gates årsrapport för 2020 gällde 26 procent av varningarna för farliga produkter något som sålts på nätet, och minst 62 procent gällde produkter som kom från länder utanför EU och EES.

De nya reglerna förväntas bespara konsumenterna i EU omkring en miljard euro under det första året och cirka 5,5 miljarder på tio år. Med de nya insatserna vill EU minska antalet osäkra produkter på marknaden, och därigenom också minska de skador som åsamkas EU:s konsumenter i produktrelaterade olyckor som hade kunnat förhindras. I dag beräknas sådana olyckor kosta konsumenterna 11,5 miljarder euro om året. Kostnaderna för sjukvården uppskattas till 6,7 miljarder, även det en siffra som nu bör kunna minska.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-