torsdag, juni 20, 2024

Digitala covid-intyget för EU: överenskommelse mellan parlamentet och rådet

  • Syfte är att underlätta rätten till fri rörlighet under pandemin och bidra till att gradvis avskaffa restriktionerna
  • Testerna bör vara överkomligt prissatta och tillgängliga
  • Minst 100 miljoner euro från EU:s krisstödsinstrument ska gå till inköp av tester
  • Gemensamt format för EU:s covid-19-intyg och ramverk för alla medlemsländer

På torsdagen nådde parlamentets och rådets förhandlare en provisorisk överenskommelse om ett digitalt covid-intyg för EU för att underlätta den fria rörligheten i Europa under pandemin.

Dokumentet, som kan tillhandahållas digitalt eller i pappersformat, kommer att intyga att en person har vaccinerats mot coronaviruset, alternativt att individen i fråga har ett negativt testresultat eller återhämtat sig från tidigare covid-19-sjukdom. I praktiken kommer det att handla om tre olika intyg. Ett gemensamt EU-ramverk kommer att göra det möjligt för medlemsländerna att utfärda intygen som sedan kommer att accepteras i andra EU-länder.

Förordningen om det digitala covid-intyget för EU ska gälla i tolv månader. Intyget kommer dock inte att fungera som en resehandling och heller inte bli en förutsättning för att utöva rätten till fri rörlighet.

Budgetstöd till tillgänglig och överkomligt prissatt testning

För att främja ”överkomlig och lättillgänglig testning” och utfärdandet av de nya covid-intygen har EU-kommissionen åtagit sig att mobilisera minst 100 miljoner euro inom ramen för EU:s krisstödsinstrument som ska gå till inköp av tester för SARS-CoV-2-infektion. Detta bör särskilt gynna personer som dagligen eller ofta korsar landsgränser för att ta sig till arbetet eller skolan, besöka nära släktingar, söka vård eller ta hand om nära och kära.

Förhandlarna enades om att ytterligare medel utöver de överenskomna 100 miljoner euro bör mobiliseras vid behov, förutsatt att detta godkänns av budgetmyndigheterna.

Ytterligare reserestriktioner endast i vederbörligt motiverade fall

Medlemsländerna bör inte införa ytterligare reserestriktioner med anledning av covid-19-pandemin, såsom karantän, självisolering eller testning, såvida ”detta inte är nödvändigt och proportionerligt för att skydda folkhälsan”. Epidemiologiska data som offentliggjorts av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) bör vägas in i alla bedömningar. Om ett EU-land väljer att införa ytterligare restriktioner bör det underrätta övriga medlemsländer och EU-kommissionen om detta senast 48 timmar i förväg.

Vacciner

EU-länderna måste acceptera vaccinationsintyg som utfärdats i andra medlemsländer för personer som vaccinerats med ett vaccin som godkänts för användning i EU av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (för närvarande Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca och Janssen). Det kommer sedan att vara upp till EU-länderna själva att besluta om de också ska acceptera vaccinationsintyg som utfärdats i andra medlemsländer enligt nationella godkännandeförfaranden eller för vacciner som Världshälsoorganisationen (WHO) listat för användning i nödfall.

Dataskyddsåtgärder

De nya intygen kommer att kontrolleras noggrant för att förhindra bedrägerier och förfalskningar. Likaså äktheten hos de elektroniska stämplar som ingår i dokumentet kommer att granskas. Personuppgifter i intygen får inte lagras i destinationsmedlemsländerna och det kommer inte att upprättas någon central databas på EU-nivå. Förteckningen över vilka enheter som kommer att behandla och ta emot personuppgifter kommer att vara offentlig så att EU:s medborgare kan utöva sina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Citat

”Även om den överenskommelse som nåddes i dag inte helt och hållet uppfyller Europaparlamentets krav innebär den en stor förbättring av den nuvarande situationen för miljontals EU-medborgare. Det digitala covid-intyget för EU kommer att återupprätta den fria rörligheten inom EU i takt med att medlemsländerna börjar avskaffa restriktionerna i hela Europa. Denna överenskommelse är det första steget för att få Schengenområdet tillbaka på rätt spår igen”, sa Europaparlamentets chefsförhandlare och ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, den spanske socialdemokraten Juan Fernando López Aguilar, efter att överenskommelsen nåtts.

Nästa steg

Den överenskomna texten kommer nu att läggas fram för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter den 26 maj samt för godkännande i plenum och i rådet. Om den godtas av hela utskottet kommer den att läggas fram för antagande i plenum under den första plenarsessionen i juni (7–10 juni).

- Annons -

Nyheter

-Annons-