Den cirkulära ekonomin: rådet ger slutligt godkännande till direktivet om rätten att få produkt reparerad

Rådet har antagit ett direktiv om att främja rätten till reparation av trasiga eller defekta varor, även kallat R2R-direktivet. Denna lagstiftning ska göra det lättare för konsumenterna att få en vara reparerad i stället för att få en ny vara. Reparationstjänster kommer att bli mer tillgängliga, transparenta och intressanta. Antagandet av direktivet är det sista steget i lagstiftningsprocessen.

ˮDet direktiv som antogs i dag innebär en ny rättighet för konsumenterna: rätten att få trasiga produkter reparerade på ett enklare, billigare och snabbare sätt. Det ger också tillverkarna incitament att tillverka produkter som håller längre och kan repareras, återanvändas och återvinnas. Slutligen gör direktivet reparationstjänster till en lönsammare ekonomisk verksamhet som kan skapa arbetstillfällen av hög kvalitet i Europa. Alla ekonomiska aktörer vinner på detta, och det gör även miljön, uppger Alexia Bertrand, Belgiens statssekreterare för budgetfrågor och konsumentskydd

Lättare att reparera
Genom det direktiv som antogs i dag skapas en rad verktyg och incitament för att göra reparation mer intressant för konsumenterna. Det gäller bland annat krav på att tillverkare reparerar produkter som är tekniskt möjliga att reparera enligt EU-lagstiftningen, tillgång till ett frivilligt reparationsformulär med tydlig information om reparationsprocessen (tidsfrister, pris osv.), en europeisk onlineplattform där konsumenterna enkelt kan hitta reparationstjänster och en förlängning av den lagstadgade garantin med 12 månader om konsumenterna väljer reparation i stället för att få en ny vara.

Listan över reparerbara produkter kan utökas i framtiden: närhelst kommissionen inför nya krav på reparerbarhet för vissa produkter kommer dessa att läggas till i R2R-direktivet.

Vad händer nu?
Efter rådets godkännande har lagstiftningsakten antagits. När direktivet har undertecknats av Europaparlamentets talman och rådets ordförande kommer det att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar därefter. Medlemsländerna kommer att ha 24 månader på sig från ikraftträdandet att införliva direktivet i sin nationella lagstiftning.

Bakgrund
Förslaget lades fram av kommissionen den 22 mars 2023 och utformar den nya strategin för konsumentpolitiken och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. Det kompletterar annan ny EU-lagstiftning för att främja hållbar konsumtion, såsom förordningen om ekodesign för hållbara produkter (som kommer att främja tillverkningen av reparerbara produkter) och direktivet om mer konsumentmakt i den gröna omställningen (som kommer att göra det möjligt för konsumenterna att fatta bättre grundade inköpsbeslut på försäljningsstället).

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-