söndag, oktober 2, 2022

Annonsera

Annons

Asyl och migration i EU i siffror

Den rekordstora migrationen som vi upplevde i EU 2015 och 2016 har minskat, men hur ser den ut idag? Få den senaste statistiken i vår nyhetsgrafik.

När över en miljon asylsökande och migranter kom till Europa 2015 visade det upp de allvarliga bristerna i EU:s asylsystem. För att svara på migrationskrisen har Parlamentet arbetat med förslag för att skapa en rättvisare, och mer effektiv asylpolitik. 

Nedan hittar du alla relevanta uppgifter om migrationen i Europa, vilka migranterna är, vad EU gör för att hantera situationen, och vilka finansiella utmaningar som har funnits.  

Definitioner: Vad är en flykting? Vad är en asylsökande?

  • Asylsökande är människor som formellt söker asyl i ett annat land eftersom de befarar sina liv i sina hemländer. 
  • Flyktingar är människor med välgrundad oro för att bli förföljda på grund av etnicitet, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, som erkänns som sådan i värdlandet. Inom EU fastställer skyddsgrundsdirektivet riktlinjer för att tilldela internationellt skydd till dem som behöver det.   

Tredjelandsmedborgare måste söka skydd i det första EU-land de kommer till. Genom att fylla i en ansökan blir de asylsökande. De kan bara få flyktingstatus eller någon annan typ av internationellt skydd om nationella myndigheter fattat beslut i deras favör.

Asylbeslut inom EU
Under 2018 mottog EU-länderna (samt Norge och Schweiz) 634 700 ansökningar om internationellt skydd. Det kan jämföras med 728 470 ansökningar 2017 och nästan 1,3 miljoner ansökningar 2016.

År 2018 beviljade EU-länderna skydd för mer än 333 400 personer, vilket innebär en minskning med nästan 40 procent jämfört med 2017. Nästan var tredje (29 procent) kom från Syrien, medan Afghanistan (16 procent) och Irak (7 procent) kom på andra och tredje plats. Av de 96 100 syrier som fick asyl inom EU, fick nästan 70 procent detta i Tyskland.

Situationen i Medelhavet
EU:s kust- och gränsbevakningsmyndighet, samlar in uppgifter om illegal övergångar över EU:s yttre gränser, som registreras av nationella myndigheter. Under 2015 och 2016 noterades över 2,3 miljoner illegala övergångar. Under 2018 hade siffran för illegala gränsövergångar till EU minskat till 150 114, den lägsta nivån på fem år, och 92 procent lägre än när migrationskrisen nådde sin topp 2015.

En person kan korsa en gräns mer än en gång, vilket innebär att antalet människor som tar sig till Europa är lägre. Men oavsett det, så står medlemsländerna under en anmärkningsvärd press. Under 2018 nekades 471 155 människor inträde vid EU:s yttre gränser

Under den första halvan av 2019 hade nästan 30 000 personer riskerat sina liv för att nå Europa sjövägen. Cirka 600 personer befaras ha drunknat.

116 647 personer tog sig till Europa sjövägen 2018, jämfört med över en miljon 2015. Att ta sig via Medelhavet fortsätter dock att vara farligt. 2 277 personer saknas eller befaras drunknade under 2018, jämfört med 3 139 året innan.

Migranter som uppehåller sig illegal i EU
Under 2015 visade sig 2,2 miljoner människor uppehålla sig illegalt inom EU. 2018 hade den siffran sjunkit till strax över 600 000. Att ”uppehålla sig illegalt” kan bero på att personen inte registrerat sig på ett korrekt sätt, eller att hon eller han lämnat det medlemsland som ansvarar för att hantera asylansökan – det är, i sig, inte skäl för att avvisa dem från EU. 

Vad anser européerna
Migration har varit en EU-prioritering i flera år. Mängder av åtgärder har vidtagits för att hantera krisen, och samtidigt förbättra asylsystemet. Enligt en Eurobarometer-undersökning från maj år 2018 vill 72 procent av européerna att EU gör mer för att hantera situationen.

En senare Eurobarometer-undersökning från juni 2019 visar att invandring var den femte största frågan att påverka hur de europeiska väljarna röstade i EU-valet i maj (34 procent av européerna angav att frågan påverkade hur de röstade; övriga viktiga frågor var ekonomin, klimatförändringarna, mänskliga rättigheter och demokrati, samt EU:s framtid.)

Europeiska unionen har märkbart ökat sin finansiering för migration, asyl och integrationspolitik i kölvattnet av den stora mängden asylsökande under 2015. Under de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget efter år 2020 kommer parlamentet att kräva mer finansiering till dessa områden.

Läs mer om hur EU hanterar migrationen.

Flyktingar i världen
Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR tvingades i snitt 37 000 människor på flykt från sina hem per dag under 2018. De länder som huserar den största mängden flyktingar är Turkiet, Pakistan, Uganda, Sudan och Tyskland.  Bara 16 procent av världens flyktingar befinner sig i utvecklade industriländer.

Över hela världen har antalet människor som flyr undan förföljelse, konflikter och våld för första gången någonsin överstigit 70 miljoner. Ungefär hälften av alla flyktingar i världen är barn.

Kolla in vår nyhetsgrafik ovan för den senaste statistiken från Eurostat om asylansökningar i EU likväl som siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR om antalet flyktingar i EU-länderna.

- Annons -

Nyheter

-Annons-