Asyl och migration i EU: fakta och siffror

Migrationen i EU påverkas av kriser som pandemin eller ryska fientligheter. Ta del av den senaste migrationsstatistiken i vår nyhetsgrafik.

Restriktioner som infördes i ljuset av Covid-19-pandemin ledde initialt till en minskad migration. Under 2021 började antalet människor på flykt att öka igen. När Ryssland invaderade Ukraina året därpå steg antalet ytterligare. I framtiden väntas även klimatförändringar ha en stor påverkan på migrationen.

När över en miljon asylsökande och migranter anlände till Europa 2015 avslöjades flera brister i EU:s asylsystem. Dessa kvarstår till viss del än idag. I september 2020 presenterade kommissionen därför en asyl- och migrationspakt och parlamentet har länge arbetat med förslag för att skapa en mer rättvis och effektiv europeisk asylpolitik.

Nedan hittar du all relevant information om migration i Europa, vilka som definieras som migranter, vad EU gör för att komma till rätta med situationen och vilka ekonomiska konsekvenser det har haft.

Definitioner: vem är en flykting och en asylsökande?

Asylsökande är personer som gör en formell ansökan om asyl i ett annat land för att de fruktar att deras liv är i fara i hemlandet. För närvarande måste personer från länder utanför EU ansöka om skydd i det första EU-land de reser till. Att lämna in en ansökan innebär att de blir asylsökande. Först när ett positivt beslut har fattats av nationella myndigheter får de flyktingstatus eller annan form av internationellt skydd.

Flyktingar är personer med en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av etnicitet, religion, nationalitet, politik eller medlemskap i en viss social grupp. Inom EU anger kvalifikationsdirektivet riktlinjer för att tilldela internationellt skydd till dem som behöver det. I mars 2022 gav parlamentet stöd till aktiveringen av direktivet om tillfälligt skydd. Detta för första gången sedan det trädde i kraft 2001. Syftet var att ge omedelbart skydd till människor som flyr från kriget i Ukraina.

Ta reda på mer om orsakerna till migration.

Asylbeslut i EU

År 2021 inkom 632 315 asylansökningar till EU. Det är 33,8 procent fler än 2020. Under 2019 inkom 744 810 ansökningar, betydligt lägre än de drygt en miljon ansökningar som registrerades 2015 och 2016.

Särskilt stora ökningar sågs i Bulgarien (212 procent), Polen (179,9 procent) och Österrike (170,3 procent) 2021. Antalet minskade i Ungern (65,2 procent), Malta (38,9 procent), Grekland (30 procent), Spanien (26,2 procent), Finland (20,8 procent) och Sverige (13,7 procent).

Förstagångsasylsökande under 2021 kom främst från Syrien (mer än 98 800 personer eller 18 procent av det totala antalet), Afghanistan (83 700 eller 16 procent) och Irak (cirka 26 000 eller 5 procent).

Kriget i Ukraina orsakar en ny tillströmning av migranter till Europa

Den ryska invasionen av Ukraina har resulterat i att tusentals människor tvingas fly sina hem. Sedan krigets början har 8,8 miljoner gränsövergångar från Ukraina rapporterats, enligt UNHCR.

I mars 2022 ansökte 73 850 förstagångsasylsökande om internationellt skydd, en ökning om 115 procent jämfört med mars 2021. Ökningen beror främst på konflikten i Ukraina.

Ukrainare togs till en början främst emot av grannländerna Polen, Rumänien, Ungern, Slovakien, Tjeckien och Moldavien. Enligt Frontex, den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, hade över 2,5 miljoner ukrainare återvänt hem i juni 2022.

Under 2015 och 2016 upptäcktes fler än 2,3 miljoner illegala korsningar i Europa. Det totala antalet illegala korsningar år 2021 var 200 000, den högsta nivån sedan 2017. Antalet upptäckta korsningar ökade på alla irreguljära migrationsvägar från 2020 till 2021, förutom i östra Medelhavet, där antalet sjönk från 15 980 till 13 184 år 2020 och 52 169 år 2019.

Överfarten vid medelhavet är mycket farlig med över 1 500 personer som rapporterades döda eller saknade år 2021 och 1 754 personer år 2020. Oregelbundna ankomster via den centrala Medelhavsvägen (till Italien och Malta) fördubblades nästan under januari-september 2021 jämfört med samma period i 2020. Över 48 800 sådana ankomster rapporterades mellan januari och september 2021, jämfört med mer än 25 400 under samma period föregående år.

Sammantaget kommer majoriteten av de nyanlända från Ukraina. Andra kommer från länder som lider av en ekonomisk nedgång. En minskning av globala penningförsändelser kommer sannolikt också att bidra till denna trend. Tills den ekonomiska återhämtningen är igång, kommer försämrade sysselsättnings- och hälsoutsikter sannolikt att förbli ett incitament för människor att komma till EU.

EU-finansiering för migration

Migration har varit en EU-prioritet i flera år. Flera åtgärder har vidtagits för att hantera migrationsströmmar samt för att förbättra asylsystemet.

EU ökade sina anslag till migrations-, asyl- och integrationspolitiken avsevärt i spåren av det ökade inflödet av asylsökande 2015. 22,7 miljarder euro går till migration och gränsförvaltning i EU:s budget för 2021-2027, jämfört med 10 miljarder euro för migration och asyl 2014-2020.

Läs mer om hur EU hanterar flyktingutmaningen.

Flyktingar i världen

Runt om i världen har antalet människor som flyr förföljelse, konflikter och våld nått 89,3 miljoner. Barn står för cirka 36,5 procent av världens flyktingar.

De länder som tar emot flest flyktingar är Turkiet, Colombia, Pakistan, Uganda och Tyskland. Endast 17 procent av världens flyktingar tas emot av utvecklade länder.

Kolla upp UNHCR:s siffror om antalet flytktingar i EU.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-