Viktigt att uppmärksamma smärta efter hjärtinfarkt

Smärta ett år efter hjärtinfarkt medför större risk att dö under kommande år. Det har forskare från Uppsala universitet och Högskolan Dalarna sett i en ny studie där de använt hälsoinformation från fler än 18 300 patienter som ingår i det svenska kvalitetsregistret Swedeheart.

Smärta orsakar betydande lidande och funktionshinder och bidrar till stora globala hälsoproblem. Forskning tyder på att smärta är kopplad till högre risker för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet, men smärtans inverkan på dödlighet efter hjärtinfarkt har inte tidigare undersökts i stora studier.

Det är vanligt att uppleva smärta ett år efter hjärtinfarkt. I den nya studien kunde forskarna se att jämfört med att inte ha någon smärta, hade de som hade måttlig till svår smärta efter hjärtinfarkt större risk att dö under kommande år.

– Vi blev förvånade över den starka kopplingen mellan allmän smärtupplevelse ett år efter infarkt och tidig död och att svår smärta var farligare än rökning. Resultaten bidrar till kunskap om de faktorer som förutsäger dödlighet efter hjärtinfarkt i Sverige. De kan påverka klinikers ansträngningar för att minska denna dödlighet genom att smärtpatienter uppmärksammas mer och att de får behandling för andra riskfaktorer, säger Lars Berglund, forskare vid institutionen för institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och vid Högskolan Dalarna.

Patienter under 75 år

Personerna som ingick i studien var yngre än 75 år (medelålder 62 år). De hade fyllt i ett frågeformulär med frågor som bland annat handlade om upplevda smärtnivåer ett år efter hjärtinfarkt.

Nästan 45 procent av patienterna rapporterade att de hade måttlig eller extrem smärta. De med måttlig smärta hade 35 procent större risk än de utan smärta att dö under studieperioden som var 8,5 år. De som rapporterade extrem smärta hade mer än dubbelt så stor risk att dö, jämfört med dem utan smärta. Dessa riskmått är justerade för andra kända riskfaktorer. Patienter med svår smärta har större risk än rökare att dö inom 8,5 år.

Viktigt att bedöma smärta

Forskarna bakom studien konstaterar att det efter en hjärtinfarkt är viktigt att bedöma och känna igen smärta som en signifikant riskfaktor under uppföljningen. Svår smärta bör noteras som ett potentiellt hinder för rehabilitering och deltagande i viktiga hjärtskyddande aktiviteter. För patienter med smärta är det särskilt viktigt att behandla andra riskfaktorer, såsom högt blodtryck och/eller höga blodfettsnivåer.

En begränsning i studien är att forskarna inte vet hur länge smärtan upplevts av patienterna, även om en majoritet av dessa rapporterade att de hade smärta både två månader efter hjärtinfarkten och ett år senare, vilket indikerar att smärtan var långvarig.

– Våra resultat behöver också bekräftas i internationella studier och i studier av äldre patienter, säger Lars Berglund.

Källa: Uppsala universitet-Linda Koffmar

Publikation

Vixner L, Hambraeus K, Äng B, Berglund L. High Self-Reported Levels of Pain 1 Year After a Myocardial Infarction Are Related to Long-Term All-Cause Mortality: A SWEDEHEART Study Including 18 376 Patients. J Am Heart Assoc. Advance online publication. DOI: 10.1161/JAHA.123.029648

- Annons -

Nyheter

-Annons-