söndag, oktober 2, 2022

Annonsera

Annons

Koldioxidläckage: Stopp för företag att smita från utsläppsregler

Parlamentet diskuterar en koldioxidskatt på importerade varor i syfte att förhindra koldioxidläckage, alltså då företag flyttar verksamhet ut från EU för att slippa utsläppskrav.

När den europeiska industrin kämpar för att överleva och återhämta sig från covid-19-krisen och det ekonomiska trycket från billiga importer från handelspartners, försöker EU uppfylla sina klimatåtaganden, och samtidigt behålla jobb och produktionskedjor på hemmaplan.

Läs mer om hur EU:s återhämtningsplan prioriterar klimatet.

En koldioxidskatt inom EU för att hindra koldioxidläckage

EU-insatser för att minska sitt koldioxidavtryck enligt den Europeiska gröna given och bli mer hållbart rustat och klimatneutralt till år 2050 riskerar att undergrävas av andra mindre klimatambitiösa länder. För att mildra detta föreslår EU en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism). Den skulle tillämpa en koldioxidskatt på vissa varor som importeras från länder utanför EU. Ledamöterna kommer att lägga fram förslag under den första plenarsessionen i mars.

– Parlamentets mål är att bekämpa klimatförändringarna utan att riskera våra företag på grund av orättvis internationell konkurrens på grund av att vissa länder inte vidtar åtgärder för klimatet. Vi måste skydda EU mot klimatdumpning samtidigt som våra företag också göra nödvändiga ansträngningar för att göra sitt i kampen mot klimatförändringar, sade föredragande Yannick Jadot.Så funkar en europeisk koldioxidskatt?

  • Om produkter kommer från länder med mindre ambitiösa regler än EU tillämpas skattesatsen , som säkerställer att importer inte är billigare än motsvarande EU-produkt.

Givet risken att mer miljöförstörande sektorer flyttar verksamhet till länder med mindre strikta regler för utsläpp av växthusgaser, är pris på koldioxid ett viktigt komplement till det existerande systemet inom EU för handel med utsläppsrätter (ETS).Vad är koldioxidläckage?

  • Koldioxidläckage är då industrier som släpper ut växthusgaser flyttar verksamhet från EU till andra länder för att slippa tuffare standarder.
  • Då problemet då bara flyttar någon annanstans vill ledamöterna tackla problemet genom en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM).

Nuvarande prissättningsmekanismer för koldioxid inom EU

Enligt det nuvarande systemet med handel med utsläppsrätter (ETS) som innebär finansiella incitament för att minska utsläppen måste kraftverk och industrier inneha ett tillstånd för varje ton koldioxid de producerar. Priset på tillstånden drivs av utbud och efterfrågan.

På grund av den ekonomiska krisen har efterfrågan på tillstånd fallit, och därigenom också priset, vilket blivit så lågt att företag avskräcks från att investera i grön teknologi.

För att lösa frågan kommer EU att reformera ETS.

Vad parlamentet kräver

Den nya mekanismen skulle ligga i linje med Världshandelsorganisationens (WTO:s) regler och uppmuntra minskade koldioxidutsläpp från såväl EU- som icke-EU-industrier, och kommer att bli en del av EU:s industristrategi.

Till år 2023 ska mekanismen omfatta kraft- och energiintensiva industrisektorer, vilka svarar för 94 procent av EU:s industriutsläpp och som fortfarande mottar fria tilldelningar i hög omfattning, enligt ledamöterna.

Ledamöterna understryker att mekanismen bör utformas enbart med klimatmålen och att skapa en rättvis global spelplan för ögonen, och inte som ett sätt att förstärka protektionism.

Ledamöterna stöder också kommissionens förslag om att använda intäkterna som genereras från mekanismen som en ny inkomstkälla för EU-budgeten och ber kommissionen att säkerställa fullständig öppenhet om hur intäkterna används.

Kommissionen förväntas presentera sitt förslag till den nya mekanismen under andra kvartalet 2021.

- Annons -

Nyheter

-Annons-