Svag svensk krona påverkar Øresundsbrons trafik

Foto: Peter Brinch/Øresundsbron

Färre bilar körde över Øresundsbron under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol – en svagare svensk krona och en senare påskhelg i år är två huvudorsaker. Totalt minskade vägtrafiken med 2 procent, men lastbils- och busstrafiken ökade. 

Øresundsbro Konsortiets resultat blev ett överskott på 271 miljoner DKK före värdeförändring, vilket är en förbättring med 12 miljoner DKK jämfört med samma period i fjol. Driftkostnaderna sjönk från 58 till 55 miljoner DKK och räntekostnaderna blev 6 miljoner DKK lägre.  

Fritidstrafiken över Øresundsbron minskade med 1,5 procent under årets tre första månader och kontanttrafiken tappade 10,2 procent jämfört med samma period i fjol. Totalt ökar dock intäkterna blygsamt med 0,2 procent till 278 miljoner DKK. Väg- och järnvägstrafiken står för 1 miljon vardera till intäktsökningen. 

Med en kurs nära 0,7 gentemot DKK – som därmed närmar sig de lägsta nivåerna på nästan tio år – påverkas resandet starkt bland kunder i Sverige. Samtidigt ökade intäkterna för fritidstrafiken med 6 procent, vilket främst förklaras av ett ökat resande från Danmark. 

– En försvagad svensk krona påverkar tydligt intäkterna och trafiken över bron, särskilt bland privatkunder i Sverige. Men kronkursen är gynnsam för danska kunder och vi gläds åt att fler BroPass-kunder i Danmark reser mer för att uppleva den svenska sidan. Genom vår förmånsklubb jobbar vi intensivt för att öka trafiken i båda riktningarna, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet. 

Lastbilstrafiken har ökat med 3 procent under det första kvartalet, vilket motsvarar 40 lastbilar per dygn. Vid årsskiftet slopades tillägget för långa lastbilar över 20 meter och det infördes ett sänkt pris nattetid. 

Påskhelgen inföll i huvudsak under mars förra året, men i år ligger hela påsken i april. Det har också påverkat trafikutvecklingen på förbindelsen under det första kvartalet eftersom påsken är en väldigt trafikintensiv resehelg.   

Drygt 1,5 miljoner passager gjordes över Øresundsbron under årets första tre månader, vilket motsvarar en trafikminskning med 2 procent jämfört med samma period förra året.  

Huvudposterna i resultaträkningen (milj DKK) 

Jan – mar. 2019 Jan – mar. 2018 Utveckling 
Intäkter väg 278 277 
Intäkter järnväg 127 126 
Övriga intäkter 
Summa intäkter 411 408 
Driftskostnader -55 -58 
Avskrivningar -69 -69 
Rörelseresultat 287 281 
Finansiella poster -16 -22 
Resultat före värdeförändring 271 259 12 
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* -225 149 
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 15 40 
Periodens resultat 61 448 

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga. 

Vägtrafikutvecklingen under perioden januari-mars 

Trafik per dag 2019  Trafik per dag 2018  Utveckling trafik 
BroPass Fritid 5.037 5.113 -1,5 % 
BroPass Pendlare  5.684 5.750 -1,2 % 
BroPass Business  3.031 3.085 -1,7 % 
Kontant m.m                                1.878 2.090   -10,2 % 
Personbilar totalt* 15.630 16.039 -2,6 % 
Lastbilar 1.397 1.357 3 % 
Bussar 117  98 20,3 % 
Totalt  17.144 17.493 -2 % 

  * Personbilar omfattar också personbilar med släp, varubilar och motorcyklar. 

Annons