Särskilda cykelgator testas i Malmö

Images by David Castor

Gågator är Malmöborna vana vid sedan länge. Nu testas också särskilda cykelgator.

Trafiken och hur vi rör oss i staden är viktiga inslag för hur Malmö ska kunna växa på ett hållbart sätt. När vi blir fler Malmöbor på samma yta som idag krävs att vi i större utsträckning går över till andra trafikslag än att köra egen bil. Det handlar om att hålla god luftkvalitet med så lågt klimatavtryck som möjligt, men också om att vi ska använda Malmöbornas gemensamma mark till annat än parkeringar.

För att uppnå det vill kommunledningen bland annat se kollektivtrafik och olika delningstjänster som lockande alternativ att gå över till.

Malmö har också gjort sig känd som en cykelstad i europeisk toppklass. Stora investeringar i cykelvägar, säkra cykelöverfarter och cykelparkeringar har gjorts de senaste åren och kommer att fortsätta.

Tekniska nämndens trafikutskott beslutade vid sitt möte idag om nytt inslag för cykeltrafiken. En förstudie ska göras av fyra stråk i staden som kan göras om till särskilda cykelgator. De aktuella stråken är:

• Hohögsgatan (mellan Toftängsstigen och Videdalsvägen)
• Fosievägen (mellan Munkhättegatan och Eriksfältsgatan)
• Sorgenfrivägen (mellan Nobelvägen och Östra Farmvägen)
• Friisgatan (mellan Skolgatan och Parkgatan)

Efter förstudien väljs två av stråken ut för att testas som cykelgator under år 2020.

Cykelgator finns redan i danska, tyska och nederländska städer.

– Malmö är redan känt som en fantastisk cykelstad. Jag vill att vi tar ytterligare steg. Dagens och framtida Malmö kan inte planeras efter att alla ska färda sig i egna bilar. Vi ska se till att Malmöborna vill välja smidigare och snabbare färdsätt som dessutom hjälper staden att växa på ett hållbart sätt, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

– För att Malmö ska växa hållbart så vill vi göra det lättare för Malmöborna att välja bort bilen i vardagen. Med fler cykelgator gör vi det smidigare och lättare för Malmöborna att välja cykeln till och från sina resmål, säger Håkan Linné (L), 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Fakta
En cykelgata är en vanlig gata som utformas för låga hastigheter, så att motordrivna fordon anpassar hastigheten efter cykeltrafik. Fordon från sidogator ska lämna företräde åt fordon på cykelgatan. Med det nya inslaget skapas trafiksäkra, trygga och attraktiva gatumiljöer där cykeltrafiken främjas.

Annons