Placebo, nocebo och olika hälsoeffekter

Foto: Pixabay

Behandlingar av olika åkommor eller undersökningar av nya läkemedel kan leda till olika psykologiska effekter hos människor, som i sin tur påverkar hur bra eller dåligt de mår av läkemedlen eller behandlingarna.

En placebo är någonting som används för att lindra symptom eller bota en åkomma helt, utan att personen i fråga tar någon form av medicin, enligt definitionen av ordet från Nationalencyklopedin, NE. Det kan vara sådant som tabletter, salvor eller sprutor, eller annat
iscensatt som ett kirurgiskt ingrepp. Själva tron på att denna åtgärd fungerar, vare sig det är i form av spruta eller tablett, bidrar till placeboeffekten, som får patienten att må bättre.
Förtroendet för att “medicinen” är bra och kommer att fungera kan förstärkas om patienter får möta forskare som påstås ha utvecklat ämnet eller genom samtal med läkare som administrerar det fiktiva läkemedlet. På så vis kan man på något sätt övertala patienten om
att läkemedlet är säkert och välfungerande och det ökar chansen till att symptomer försvinner. Att gå igenom en specifik ritual, tex få recept på ett läkemedel som är placebo och sedan gå på apoteket och köpa det, kan också förstärka placeboeffekten.

Placeboeffekten är psykisk, och det är själva mentaliteten som gör att man upplever att man läker från besväret. Den kan antagligen också förebygga biverkningar av medicin, då verklig medicin inte tas. Detta hade då minskat riskerna av medicin långsiktigt för deltagarna. Ett
annat mindre positivt perspektiv hade då varit att eftersom placebo inte fungerar på alla, hade det tagit längre tid för de som behöver en behandling att få en riktig behandling, vilket hade bidragit till en längre period av besvär, om placebo hade använts för att bota sjukdomen.

Placebons motsats är nocebo, vilket innebär att tron på att en medicin eller annan åtgärd för att bota sjukdomen är farlig eller lätt kan bidra till biverkningar (likt Nationalencyklopedins definition) som kan få patienten att uppleva symptom som egentligen inte borde finnas där,
då patienten ursprungligen inte fick någon medicin.

Placebo och nocebo kan vara avgörande när det gäller att uppmuntra vissa till att ta en ny medicin eller att få folk att vaccinera sig, speciellt om det är en ny vaccin och därför är det vanligt förekommande att reklam, läkare, m.m. tar upp de positiva effekterna först, och därefter biverkningarna. Genom att först ingående och detaljerat förklara de positiva aspekterna och utesluta de negativa, kan man undvika biverkningar genom att noceboeffekten minimeras. Det kan även användas vid tex vaccinering. Om fraser som “Vaccinet är nytt och relativt oprövat” och “Flera biverkningar i samband med det här vaccinet kan förekomma” upprepas tillräckligt ofta, kan det väcka osäkerhet och obehag hos patienter, känslor som i sin tur kan resultera i en noceboeffekt. Noceboeffekten kan då få stor spridning, och en ökad andel kan se vaccinet som osäkert och avstå från att ta den, vilket kan sprida osäkerhet kring dess effektivitet för andra. Noceboeffekten kan dock motverkas till en högre grad om patienter får höra mindre om biverkningar och mer om de positiva effekterna, eftersom deras mentala tillstånd då kommer att bli mer påverkad av medicinens eller vaccinets fördel. Man kan själv motverka att drabbas av nocebo genom att genom att intala sig att risken att drabbas av biverkningar är låg eller väga fördelar mot nackdelar genom att tänka att sannolikheten för att något bra händer, att man blir frisk, är värd risken att något dåligt, att man upplever biverkningar händer.

Noceboeffekten kan bidra till en förändrad social bild av ett botemedel, tex vaccin, om de uppfattas som skadliga. Om man exempelvis har hört dåliga saker om vaccination, men väljer att vaccinera sig senare ändå, bär man i vissa fall fortfarande på någon sorts stigma angående vaccinationen. Dessa kan då framkalla reaktioner som att man exempelvis drabbas av andnöd i samband med vaccinationen, och oron kan då sprida sig om fler får reda på att folk kan reagera så häftigt på vaccinet. Om det läcker ut till media eller syns i sociala medier, kan det skapa rädsla och bidra till att fler avstår från att vaccinera sig, vilket kan påverka hela samhällets immunitet.

Avslutningsvis kan man säga att placebo och nocebo är psykologiska effekter som man bör ta hänsyn till när man genomför olika behandlingar eller undersökningar på nya behandlingar, då dessa kan påverka hur pass allvarliga effekterna av medicinen eller behandlingen blir.

Annons