Parlamentet kräver bättre skydd för gräns- och säsongsarbetare

Parlamentet kräver stärkt skydd för gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare

Fler åtgärder krävs för att skydda hälsa, säkerhet och arbetsvillkor för gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare, säger parlamentet.

19 juni antog parlamentet en resolution om situationen för gränsöverskridande arbetare och säsongsarbetare i samband med covid-19-krisen. Resolutionen omfattade rörligheten, osäkra arbetsvillkor och bristen på säkerhetsåtgärder. Ledamöterna kräver nu bättre skydd, lika arbetsvillkor och sociala rättigheter för alla arbetare.

Med stängningen av de inre gränserna, begränsningar av den fria rörligheten och avbrott i många ekonomiska sektorer har coronapandemin belyst vilka brister som finns.

Många arbetstagare som arbetar över gränserna är viktiga för att tillhandahålla nödvändiga varor och tjänster inom viktiga ekonomiska sektorer – som jordbruk och livsmedelsproduktion, sociala tjänster och sjukvård samt bygg och transport. De kan också spela en viktig roll för att främja den ekonomiska återhämtningen efter pandemin.

Läs mer om EU:s åtgärder för att hantera covid-19
Vad är mobila arbetstagare?

 • Gränspendlare arbetar i ett EU-land, men bor i ett grannland där de är medborgare och återvänder dit dagligen eller minst en gång i veckan.
 • Utstationerade arbetstagare skickas av sin arbetsgivare för att tillfälligt arbeta i ett annat medlemsland, genom ett kontrakt, en intern gruppförmedling eller en anställning genom ett bemanningsföretag.
 • Säsongsarbetare reser till ett land för att tillfälligt bo och bedriva tillfälligt återkommande arbete (till exempel inom turism och jordbruk).

Dessa arbetstagare är ofta anställda på korttidskontrakt med liten säkerhet och otillräcklig eller ingen social trygghet. De som är på korttidsuppdrag bor också ofta i gruppboenden, där reglerna för fysisk distansering är svårare att upprätthålla.

Inspektörer har upprepade gånger rapporterat kränkningar av rättigheter när det gäller arbetstider, levnadsförhållanden, hälso- och säkerhetsnormer på arbetsplatser. Även om utstationerade arbetstagare enligt EU-lagstiftningen måste behandlas på samma sätt som övriga arbetstagare i landet.

En säsongsarbetare plockar jordgubbar i ett växthus.
En säsongsarbetare plockar jordgubbar i ett växthus. 

800 000 Uppskattningsvis anställs 800 000 till en miljon säsongsarbetare i EU varje år, främst inom jordbrukssektorn.

Vad vill parlamentet?

Parlamentet vill befintliga EU-lagar genomförs korrekt och att samordningen mellan medlemsländerna ska bli bättre, för att säkerställa likabehandling och skydd för gränsöverskridande arbetstagare och säsongsarbetare. Bland annat ska man:

 • Skydda arbetstagarnas hälsa, säkerhet, rättvisa arbetsvillkor, inklusive anständigt boende, som inte bör dras från deras ersättning
 • Identifiera brister i nationell och EU-lagstiftning och eventuellt revidera befintlig lagstiftning
 • Öka nationella och gränsöverskridande arbetskontroller
 • Utveckla lösningar för att bekämpa missbruk av underleverantörer och se till att den europeiska arbetsmarknadsmyndigheten (ELA) blir fullt operationell
 • Säkerställa att arbetstagarna informeras fullt ut om sina rättigheter och skyldigheter på ett språk de förstår, men också om de risker och säkerhetsåtgärder som ska vidtas
 • Ett snabbt avtal om de reviderade reglerna för samordning av socialförsäkringen – som för närvarande förhandlas fram mellan parlamentet, rådet och kommissionen – för att bekämpa socialt bedrägeri.

Resolutionen uppmanar också medlemsländerna, som ännu inte har gjort det, att så snart som möjligt upphäva alla reserestriktioner för gränsöverskridande arbetare, för att undvika arbetskraftsbrist inom viktiga sektorer.Mobila arbetstagare i antal (2018)

 • 17 miljoner EU-medborgare bor och arbetar i ett annat EU-land än deras eget (3,9 procent av den totala arbetskraften)
 • Det finns 1,5 miljoner gränsöverskridande arbetare i EU
 • Det största antalet gränsöverskridande arbetare kommer från Polen för att arbeta i Tyskland (125 000)
 • Det fanns över 2,3 miljoner utstationerade arbetare

Efter en uppmaning från Europeiska rådet i slutet av mars utfärdade kommissionen 30 mars riktlinjer för en samordnad strategi på EU-nivå och för att se till att mobila arbetstagare, särskilt de som är viktiga i kampen mot covid-19, kan nå sin arbetsplats. Det innehöll bland annat en lista över kritiska yrken som hälso- och sjukvårdspersonal, barn- och äldreomsorgsarbetare, forskare inom hälsorelaterade industrier samt arbetare inom livsmedelssektorn, för vilka en smidig och snabb gränsövergång, inklusive proportionell hälsoundersökning, bör garanteras.

26 maj diskuterade parlamentets sysselsättningsutskott betänkanden om osäkra arbetsvillkor för gränsöverskridande arbetare med det kroatiska ordförandeskapet, kommissionen och Europeiska arbetsmyndigheten. 18 juni, före omröstningen, debatterade parlamentsledamöterna frågan i kammaren.

Nästa steg

EU-kommissionen förväntas svara på parlamentets uppmaning med nya specifika riktlinjer för att skydda gränsöverskridande och säsongsarbetare i samband med covid-19.

Mer information

Annons