Ny på- och avfart till E 22:an vid Ideon

Källa: lund.se
Annons

En ny detaljplan kan göra det möjligt att bredda E 22:an på en begränsad sträcka och bygga ytterligare en på- och avfart. Syftet är att avlasta trafikplats Lund Norra och vägarna innanför den. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka planen vidare till granskning.

Nu håller en ny detaljplan på att tas fram som ska göra det möjligt för Trafikverket att bygga om den mest belastade delen av E22:an i Lund, den som går mellan Gastelyckan och Lund Norra. På så sätt kan också trafiken på Norra ringen minska.

Tanken är att göra ett extra körfält i varje riktning mellan Gastelyckan och Ideon. Vid Ideon byggs nya på- och avfartsramper i sydlig riktning, avfarten till Ideon och Medicon Village planeras gå under motorvägen. Avfarten får höga stödmurar till omgivningen, vilket gör att mindre mark behöver användas och det hjälper till att dölja den och även minska bullerspridningen till omgivningen. Längs nästan hela sträckan kommer att det även sättas bullerplank för att minska störningen för boende och verksamma i området.

Avfarten in i norra Lund leder vidare till Scheelevägen via en cirkulationsplats. Denna utformas som en del av den omgestaltning av Scheelevägen som pågår. Gatan kommer att kantas av trädplantering och kombinerade gång- och cykelvägar på båda sidor.

Gång- och cykeltrafiken kommer att passera genom planområdet utan större förändring mot dagsläget. Intentionen är dock att Hardebergaspåret ska få en ny bro över motorvägen. Bron planeras med samma bredd som dagens, men räcket kommer att bli högre vilket kan ge en ökad känsla av trygghet.

Sedan arbetet med att planera för en ny trafikplats inleddes har tankarna om en överbyggnad av E 22:an väckts. Om en sådan byggs ligger det dock många år in i framtiden. Behovet av ökad kapacitet finns redan idag och därför bromsas inte arbetet för att invänta utredningen.

Under granskningen som börjar i november och pågår fyra veckor, finns en andra möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget. Just nu är också Trafikverkets vägplan ute på granskning, tiden för detta är 3 oktober-2 november 2018.

Annons