Nu skal gummigeden være grøn

Köpenhamn. Foto Creative common

Som de første byer i verden går København og Oslo sammen om fælles indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner.

København og Oslo går ​sammen om et fælles indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner for at nedsætte udledningen af CO2 og skadelige partikler.  

Når gravemaskiner, fejemaskiner og gummihjulslæssere ruller ud af garagerne, belaster det både klima og luftkvalitet. De såkaldte ‘ikke-vejgående maskiner’, som man kan høre brøle på byggepladser landet over, står nemlig for omkring 15 procent af den samlede lokale partikelforurening på landsplan. Og ser man på klimaregnskabet, så udledes der fra de københavnske byggepladser alene omkring 80.000 tons CO2 fra maskinerne årligt. Det svarer til den årlige udledning fra omkring 33.000 københavnere eller godt fem procent af det samlede københavnske CO2-aftryk i 2017.
 

En målrettet indsats på området er derfor nødvendig, hvis Københavns Kommune skal i mål med ambitionen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Derfor er man nu gået sammen med Oslo i et nyt fælles indkøbssamarbejde, som skal afsøge mulighederne for at indkøbe mere miljøvenlige maskiner. 
 

I første omgang samarbejder Oslo og København helt konkret om et fælles udbud på indkøb af såkaldte gummihjulslæssere, som netop er offentliggjort. Man har valgt at gå med gummihjulslæsserne, da begge byer har en del af denne maskintype, som bruges i de fleste anlægsprojekter, hvor de typisk flytter store mængder jord og grus. Derudover benyttes hjullæsserne også til at løse en lang række andre kommunale opgaver som fx at feje gader eller rydde sne. Kommunerne stiller i udbudsmaterialet krav til, at maskinerne skal være enten helt emissionsfrie, dvs. at de slet ikke udleder partikler eller CO2, eller lav-udledende som eksempelvis hybridversioner, der kører på en blanding af diesel og el. Københavns Kommune forventer, at man over en fireårig periode skal udskifte syv af sine 12 gummihjulslæssere, og at CO2-udledningen fra maskinerne kan nedsættes med op mod 80 procent, hvis de udskiftes med nye eldrevne versioner. Bliver udbuddet en succes, er planen, at der efterfølgende også bliver lavet lignende udbud med andre maskintyper.
 

En chance for at påvirke udviklingen

At flere byer går sammen på tværs af landegrænser om et fælles indkøb af denne type klimavenlige maskiner er aldrig prøvet før. Københavns Kommune håber, at man med udbuddet får gjort sig nogle værdifulde erfaringer, så modellen i fremtiden kan skaleres op til at omfatte endnu flere byer og dermed sikre alliancepartnerne endnu flere muskler til at kunne påvirke udviklingen af markedet for mere bæredygtige arbejdsmaskiner. Og allerede nu er der en dialog i gang med flere europæiske storbyer – bl.a. Lissabon, London og Amsterdam.

Udover de egentlige indkøb af miljøvenlige arbejdsmaskiner er formålet med indkøbssamarbejdet også, at byerne kan videndele på tværs i forhold til selve udbudsprocessen, vedligeholdelse af kontrakter samt markedsdialogen, hvor kommunerne kan tale med branchen om de forskellige muligheder, der findes på området.  

Næste skridt er at indlede en dialog og høre om andre kommuner kunne være interesserede i at tilslutte sig samarbejdet.

Samarbejdet om klimavenlige arbejdsmaskiner

 • Københavns, Oslo og Stockholm kommuner deltager i det tværnationale indkøbssamarbejde med fokus på ikke-vejgående maskiner. Stockholm er grundet en række udbudstekniske forhold i første omgang med som følgekommune.
 • Formålet med indkøbssamarbejdet er, at kommunerne får indkøbt mere miljøvenlige arbejdsmaskiner og får sendt et signal til producenterne om, at der en reel efterspørgsel på klimavenlige arbejdsmaskiner.
 • Samarbejdets fulde titel er ‘Scandinavian Green Public Procurement Alliance on Non Road Mobile Machinery’.
 • Projektleder er organisationen Gate 21, som understøtter kommunerne og regionerne i Greater Copenhagen i den grønne omstilling.
 • Indkøbssamarbejdet er en del af den internationale klimaalliance ”Carbon Neutral Cities Alliance”, som er et samarbejde mellem 20 storbyer med ambitiøse klimamålsætninger.
 • Carbon Neutral City Alliance har støttet indkøbssamarbejdet med 100.000 USD. Pengene er udover det konkrete udbudsmateriale gået til at gennemføre en meget omfattende markedsdialog med sektoren, ligesom der også er lavet en juridisk afklaring af selve udbudsformen. Endelig er der også udarbejdet baselinestudier af udledningen fra kommunernes nuværende maskinparker, så man har et sammenligningsgrundlag ift. de nye maskiner, som skal indkøbes.
 • I første omgang gennemføres det fælles udbud på hjullæssere af København, Oslo og Stockholm, da de har søgt Carbon Neutral Cities Alliance til at gennemføre projektet. Flere af de andre byer i Carbon Neutral Cities Alliance følger dog projektet tæt, og der vil når udbuddet er gennemført være en afrapportering til disse.

Om udbuddet

 • København og Oslo har netop offentliggjort det første fælles udbud på gummihjulslæssere som en del af indkøbssamarbejdet. 
 • Der stilles krav til at gummihjulslæsserne skal være enten helt emissionsfrie eller lav-udledende. Derudover stilles der også krav til maskinerne støjniveau.
 • Københavns Kommune forventer, at man over en fireårig periode skal udskifte syv af sine 12 gummihjulslæssere.
 • Som udgangspunkt er stykprisen for emissionsfrie og lavudledende maskiner i dag mellem 40 og 250 procent dyrere end traditionelle dieselmaskiner.
 • Succeskriteriet for udbuddet er at de klimavenlige arbejdsmaskiner, der indkøbes, maksimalt må være fem procent dyrere end de typiske dieselmaskiner.
 • Der er tale om et dynamisk udbud, således der løbende kan trækkes nye leverandører ind i takt med, at teknologien udvikler sig.
 • Københavns og Oslo Kommuner forventer, at der senere vil blive fulgt op med udbud på indkøb af andre typer af maskiner.
 • Københavns Kommune har i foråret gennemført en markedsdialog i sektoren i Danmark. Markedsdialogen er gennemført i samarbejde med Climate-KIC og finansieret af Nordisk Ministerråd. Oslo har også været involveret i denne proces, ligesom der har været en dialog med Helsinki og Stockholm.

Om ikke-vejgående maskiner

 • Københavns Kommune har p.t. omkring 500 ikke vejgående-maskiner i maskinparken. De inkluderer bl.a. gravemaskiner, dumpere og fejemaskiner.
 • Maskinerne bruges til alt fra gadefejning og snerydning til læsning af jord, grus og salt. 
 • Københavns Kommune har p.t. 12 gummihjulslæsere. Det forventes, at 7 af disse skal udskiftes inden for en fireårig periode.
 • Københavns Kommune vil på baggrund af erfaringer fra dette projekt vurdere mulighederne for tilsvarende indkøbssamarbejder med andre byer om andre maskintyper.
   

CO2-udledning i København

 • Den samlede københavnske CO2-udledning var på 1.486.148 tons i 2017
 • Den gennemsnitlige københavner udledte årligt 2,2 tons CO2 i 2017
 • CO2-udledningen på omkring 80.000 tons fra ikke-vejgående maskiner svarer derfor til godt 5 procent af den samlede CO2-udledning i København. I takt med at CO2-udledningen frem mod 2025 falder på andre områder som følge af forskellige initiativer, vil CO2-udledningen fra ikke-vejgående maskiner komme til at fylde betydeligt mere i det samlede regnskab, hvis man ikke gør noget ved de ikke-vejgående maskiner.
 • CO2-udledningen i København reduceret med 42 % siden 2005.
 • Målsætningen i Københavns Kommunes klimaplan, KBH2025, er, at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.
 • Grøn omstilling af kommunens arbejdsmaskiner er en af de 60 indsatser, der er besluttet i Københavns klimaplan.
Annons