Kommissionen godkänner nödåtgärder för att skydda det östra torskbeståndet i Östersjön

EU-flagga

Kommissionen har aviserat nödåtgärder för att rädda det krisande östra torskbeståndet i Östersjön från hotande kollaps. Nödåtgärderna innebär ett omedelbart förbud mot kommersiellt torskfiske i större delen av Östersjön till och med den 31 december 2019.

Karmenu Vella som är kommissionär med ansvar för miljö, havsfrågor och fiske säger såhär: – Om torskbeståndet kollapsar skulle det få katastrofala följder för försörjningen för många fiskare och kustsamhällen runt om Östersjön. Vi måste snabbt vidta åtgärder för att bygga upp beståndet, både för torskens och för yrkesfiskarnas skull. Detta innebär att vi nu reagerar på det omedelbara hotet genom de nödåtgärder som kommissionen vidtar. Men det innebär också att beståndet och dess livsmiljö förvaltas väl på lång sikt.

Dagens förbud träder i kraft omedelbart och varar till och med den 31 december 2019. Det omfattar alla fiskefartyg och gäller i hela Östersjön där fisken förekommer i störst utsträckning (dvs. delområdena 24-26), utom för vissa särskilda undantag. Det följer på åtgärder som redan vidtagits av några EU-länder. Eftersom de åtgärderna inte säkerställer ett enhetligt tillvägagångssätt i hela utbredningsområdet för det östra torskbeståndet, och eftersom inte alla medlemsstater har för avsikt att anta nationella åtgärder, har kommissionen beslutat att ytterligare nödåtgärder är motiverade.

Även om fiskeförbudet är ett väsentligt omedelbart steg för att hjälpa till att skydda detta sårbara bestånd kommer kommissionen och medlemsstaterna att se över behovet av mer långsiktiga åtgärder senare under året, när ministrarna möts för att besluta om nästa års fiskemöjligheter. Forskarna varnar också för att beståndet hotas av flera faktorer utöver fisket och menar att man måste vidta separata åtgärder för att komma till rätta med dessa hot. Det rör sig bland annat om låg salthalt, hög vattentemperatur, låg syrehalt och parasitangrepp.

Bakgrund

Den senaste vetenskapliga analysen har stärkt farhågorna i fråga om det östra torskbeståndet i Östersjön: vi ser en snabb minskning av beståndet som riskerar att leda till en kollaps om inga åtgärder vidtas. Internationella vetenskapliga organ har därför efterlyst ett fullständigt fiskestopp för att vända utvecklingen. Kommissionen har analyserat de vetenskapliga bevis som finns tillgängliga och diskuterat åtgärderna med EU-länderna vid ett möte i expertkommittén.

Som en följd av vetenskapliga utlåtanden har de totala tillåtna fångstmängderna för torsk från det östra beståndet minskats årligen, från 65 934 ton 2014 till 24 112 ton 2019. Trots detta har yrkesfisket under de senaste åren bara utnyttjat 40–60 % av den totala tillåtna fångstmängden, vilket sannolikt beror på brist på fisk av kommersiell storlek. Enligt forskarna är mängden torsk av kommersiell storlek (minst 35 cm) nu på den lägsta observerade nivån sedan 1950-talet. I år har yrkesfiskarna hittills utnyttjat omkring 21 % av sin tillgängliga kvot.

Torsk från det östra beståndet är en av de mest värdefulla fiskarna och många fiskare är beroende av den. Mer än 7 000 fiskefartyg från de åtta EU-medlemsländerna vid Östersjön fångar torsk från det östra beståndet, och för 182 fartyg från Litauen och Polen kommer mer än 50 % av fångsten från detta bestånd.

Enligt den gemensamma fiskeripolitiken får kommissionen, på ett EU-lands motiverade begäran eller på eget initiativ, vidta nödåtgärder för att minska ett allvarligt hot mot bevarandet av de marina biologiska resurserna. Åtgärderna får gälla i högst sex månader. Kommissionen har tidigare vidtagit sådana nödåtgärder för att skydda sårbara bestånd, nämligen ansjovis i Biscayabukten och nordlig havsabborre.

Läs mer

Frågor och svar om nödåtgärder för östra torskbeståndet i Östersjön

Annons