Insatserna för att nå ut till medborgarna måste bli bättre för att Europeiska kommissionens offentliga samråd ska bli ändamålsenligare, säger revisorerna

Foto: EU/Fred MARVAUX

Europeiska kommissionens ram för samråd med allmänheten i samband med utarbetande och utvärdering av EU:s lagar och politiska strategier håller en hög standard, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Resultaten av ett urval av offentliga samråd från senare tid har överlag varit tillfredsställande, säger revisorerna. De rekommenderar dock att kommissionen förbättrar sina insatser för att nå ut till medborgarna och öka deltagandet. Dessutom behöver kommissionen övervaka och bedöma bidragen bättre för att förhindra att resultaten manipuleras, säger de.

Kommissionen samråder med medborgare och berörda parter inom EU:s alla åtgärdsområden och genom hela den politiska processen. Medborgare och berörda parter kan även dela med sig av sina synpunkter på EU:s politik, när som helst från initiativ till utvärdering, via kommissionens webbportal “Kom med synpunkter”. Kommissionen genomför över 100 offentliga samråd per år.

Revisorerna bedömde huruvida kommissionens offentliga samråd är ändamålsenliga när det gäller att nå ut till medborgare och berörda parter och dra nytta av deras synpunkter. De granskade ett urval av samråd online som genomförts på senare tid, bland annat om säsongsbaserade tidsomställningar, migrationsåtgärder och jordbrukspolitiken. Revisorerna genomförde också en enkät för att ta reda på hur nöjda deltagarna i samråden faktiskt var.

“Medborgarnas engagemang i offentliga samråd är viktigt för att upprätthålla EU:s demokratiska legitimitet och få fram lagstiftning och politiska strategier av hög kvalitet”, sade Annemie Turtelboom, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten“Kommissionen bör göra mer för att uppfylla målet om allmänhetens deltagande i beslutsfattandet, försöka nå ut till medborgarna i så stor utsträckning som möjligt och informera deltagarna om utfallet av de offentliga samråden.”

Annons