Inget ställningstagande till lokaliseringen av Hedda Anderssongymnastiet i KSAU

Stortorget Lund. Foto: Anton Holmquist Soasta

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, har beslutat att överlämna ärendet om lokaliseringen av Hedda Anderssongymnasiet till kommunstyrelsen som sammanträder nästa vecka den fjärde september. Det kvarstår fortfarande två alternativ för placeringen av Hedda Anderssongymnasiet efter att frågan utretts och alternativen jämförts.

Det har sedan tidigare beslutats att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt. I våras inleddes en utredning om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet. Bakgrunden till utredningen var den försenade tidsplanen för byggandet av skolan på tomten där Svaneskolan ligger i dag, Lunds kommuns ekonomiska situation och osäkerheten kring samverkansavtalet med de närliggande kommunerna gällande gymnasieplatser.

Efter att alternativen jämförts kvarstår två alternativ; att bygga skolan som planerat på Svaneskolans tomt eller att kommunen hyr lokaler av en extern fastighetsägare på Ideon.

KSAU beslutade i dag, måndagen den 26 augusti att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Det innebär att flera partier ännu inte tagit ställning i frågan och att inget inriktningsbeslut har fattats. Kommunstyrelsen har sitt sammanträde onsdagen den fjärde september. När ärendet har behandlats i kommunstyrelsen lämnas det över till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Samtliga handlingar och sammanträdestider till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns att läsa på www.lund.se/handlingar.

Annons