Information avseende anmälda grova våldtäkter i Malmö

Polisområde Malmö vill i samverkan med åklagarmyndighetens förundersökningsledare lämna följande förtydligande information om de tre grova våldtäkter som anmälts i Malmö under november och december månad.

Bakgrunden till förtydligandet är förekomsten av omfattande ryktesspridning på främst sociala medier som vi bedömer ger en onyanserad bild av de anmälda brotten och även spär på rädsla i samhället.

Åklagaren som leder samtliga förundersökningar berättar att Polisen i samtliga tre ärenden vidtagit alla de åtgärder som behöver göras initialt såsom teknisk undersökning, användande av så kallad spermahund, säkrande av eventuella elektroniska spår som kameraövervakning och telefoner, dörrknackning m.m.

– Åklagaren gör bedömningen att alla adekvata åtgärder vidtagits och betonar att denna typ av brottsutredningar tar tid bland annat eftersom vi har att göra med utsatta målsäganden som vi måste gå varsamt fram med. Exempelvis kan målsägandeförhör ibland behöva skjutas upp till dess att målsäganden orkar medverka och återge vad som hänt, säger Mats Karlsson som är biträdande polisområdeschef i Malmö.

Det finns just nu tre anmälda våldtäkter i Malmö som kommit att omtalas som överfallsvåldtäkter. I dessa ärenden har polisen säkrat spår som eventuellt kan innehålla DNA.

– Vi avvaktar nu besked från Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) om DNA säkrats från något av de inskickade spåren. Väntetiden hos NFC är ungefär 2 månader när inte skäligen misstänkt person finns, vilket är en utmaning i utredningsarbetet, säger Mats Karlsson.

I den anmälan som gäller grov våldtäkt på Hasselgatan i Malmö finns rykten om att målsäganden utsatts för kraftig fysisk skada innebärande att gärningsmän ska ha orsakat brännskador på flickan underliv. Rättsläkarens utlåtande från undersökningen konstaterar att det inte finns några brännskador på flickans underliv. Däremot har hon andra lindriga fysiska skador.

Brottsutredningarna fortsätter oförtrutet och det går i nuläget inte att göra några kopplingar mellan de tre anmälningarna om grova våldtäkter.

– Men utredningarna är komplexa då vi i nuläget i två av de tre fallen endast har målsägandens berättelser att utgå ifrån. Dessa utsagor är inte kompletta och kan i den här typen av fall exempelvis bero på minnesluckor och problem med att återge vad som hänt efter en traumatiserande händelse. Minnesbilder kan klarna över tid och efter det att målsäganden fått experthjälp, säger Mats Karlsson.

I utredningen av grov våldtäkt på Hasselgatan har det ännu inte gått att fastställa händelseförloppet eller hur många gärningsmän som ska ha befunnit sig på platsen. Signalementsuppgifter, i de fall de finns, kommer i nuläget inte att lämnas ut från någon av de tre pågående brottsutredningarna. Anledningen är att förundersökningsledaren bedömer att det skulle påverka brottsutredningarna negativt.

I alla de tre utredningarna finns omständigheter som talar för att det innan brottet skedde har förelegat någon form av kontakt mellan brottsoffer och gärningsman/män.

– Kontakten har förvisso varit vag men vi kan konstatera att de anmälda brotten inte avser fall där gärningsman legat i bakhåll och överrumplat offret. En viktig uppgift i utredningsarbetet när det gäller att ringa in någon misstänkt är att klarlägga hur dessa kontakter skett, säger Mats Karlsson.

Annons