FUB kommenterar: SVT sprider felaktiga uppgifter om barnboenden

SVT presenterade i måndags resultatet av sin enkät till kommunerna om hur de ger stöd till barn som mist sin statliga assistansersättning eller kommunal personlig assistans. SVT angav att åtta namngivna kommuner planerade eller hade börjat bygga boenden för barn och unga, som mist sin personliga assistans. Under tisdagen dementerade två kommuner, Malung-Sälen och Övertorneå, uppgifterna i pressmeddelanden. Efter en rundringning till de övriga sex kommunerna, kan Riksförbundet FUB konstatera att endast en kommun (Västerås) bygger ett boende för ungdomar över 12 med autism. Boendet började planeras redan 2014 efter starka önskemål av ungdomarnas föräldrar. I Eskilstuna startade ett barnboende i somras för barn som haft boendebeslut länge. Tidigare har Eskilstuna köpt platser i andra kommuner. Nu kan barnen bo närmare sina familjer. Förlorad assistansersättning var inte skäl till att boendet byggdes.

En kommun anger att ansökningar om barnboende har ökat, men av andra skäl än förlorad assistans. Resterande tre kommuner meddelar att de inte har några planer att bygga barnboenden. De har däremot byggt bostäder för vuxna enligt LSS och två kommuner anger att behovet av LSS-insatsen korttidsvistelse har ökat. En kommun har angivit att de bygger trygghetsboende för äldre.

Fortsatt stark oro för nekad assistans till barn

– Vi känner lättnad över att SVT:s slutsatser om barnboendena var felaktiga, säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB. Men FUB ser en risk att föräldrar kommer att känna sig tvingade att lämna bort sina barn om utvecklingen fortsätter, där barn är klart överrepresenterade bland dem som fått sin assistansersättning eller personliga assistans enligt LSS indragen eller fått avslag på ansökan om dessa insatser.

Barn har rätt att växa upp i en familj enligt Barnkonventionen. Enligt Funktionsrättskonventionen ska inga barn behandlas annorlunda på grund av sin funktionsnedsättning.

En av grundtankarna med LSS var att familjer ska få stöd av samhället i en sådan omfattning att föräldrarna inte ska tvingas lämna bort sitt barn för att orka vara föräldrar, kunna förvärvsarbeta och ta hand om syskon. Om barn fortsätter att nekas personlig assistans riskerar barn med omfattande funktionsnedsättningar att behöva växa upp utanför föräldrahemmet. Detta skrev vi om i kapitlet om familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar i vår rapport 500 röster om LSS (sidorna 70-75):

FUB anser att det är mycket oroande och oacceptabelt att så många barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar har drabbats av de senaste årens rättsutveckling där de är klart överrepresenterade bland dem som fått sin assistansersättning eller personliga assistans enligt LSS indragen, eller fått avslag på ansökan om dessa insatser.

Samhället sviker härigenom sitt ansvar att ta vid där föräldraansvaret upphör. Samhällets ansvar är att ge stöd i den omfattning som krävs för att föräldrar inte ska tvingas lämna bort sitt barn för att orka vara föräldrar, kunna förvärvsarbeta och ta hand om syskon. Om denna utveckling tillåts fortsätta befarar FUB att många föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar inte kommer att orka ta hand om sitt barn. Därigenom riskerar många fler barn än idag behöva växa upp utanför föräldrahemmet.

LSS-insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom behövs

Riksförbundet FUB anser att insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom fortsatt behöver finnas som ett alternativ när denna stödinsats är den bästa, inte som ersättning för indragen eller nekad personlig assistans. Grundinställningen bör alltid vara att även barn med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna växa upp tillsammans med sina föräldrar och syskon.

FUB:s förbundsordförande Harald Strand:

– Familjehem eller bostad för barn enligt LSS behövs och behöver absolut inte vara dåligt. Det kan istället vara en bra lösning för vissa barn. Det kan vara ett sätt att se till att barnet kan umgås med föräldrar och syskon, på det sätt som passar familjen.

Det är en liten grupp barn som bor i familjehem eller särskild bostad enligt LSS. Många bor där för att de behöver specialskolor.

FUB:s förbundsordförande Harald Strand skriver mer om bostäder för barn på Reclaim LSS.

Vad är insatsen “boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar”?

För barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar ska bostad i en annan familj eller bostad med särskild service för barn och ungdomar vara ett alternativ. Familjehemmet bör i första hand ses som ett komplement till föräldrahemmet. Familjehem/bostad för barn och ungdomar kan bli aktuellt för barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar som trots olika stödinsatser helt eller delvis inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Viktigt är att insatsen ska vara flexibel och anpassas efter barnets och familjens behov.

Annons