Fortsatt kraftig befolkningsökning i Malmö under 2017

Malmös befolkning fortsätter att öka kraftigt. Under 2017 växte Malmö med 5 139 invånare vilket betyder att vi den 31 december 2017 hade 333 633 Malmöbor.

Även om detta var en stor ökning ökade befolkningen med 800 färre personer under 2017 än 2016. Både 2016 och 2017 berodde befolkningsökningen främst på två orsaker: det föds fler än vad det dör i Malmö, och det invandrar fler än utvandrar till staden.

Fortsatt höga födelsetal

Totalt föddes det under förra året 5 062 barn i Malmö. Malmö har under 2010-talet haft väldigt många födslar med ungefär 5000 nyfödda barn varje år. Så även om antalet födda sjönk något förra året jämfört med året innan så är det fortfarande högt.

– Även i framtiden förväntar vi att barnafödandet ska vara högt, inte minst för att de stora barnkullarna från slutet av 80-talet och början av 90-talet nu börjar komma in i åldrar då man brukar föda barn, säger Karl McShane, strateg på stadskontorets avdelning för samhällsplanering.

Under förra året dog det 2707 personer i kommunen, vilket är ungefär i linje med tidigare år. De närmsta åren förväntas antalet döda minska något efterhand som livslängden ökar medan årskullarna i riktigt höga åldrar förblir små.

Stabila trender i flyttningar till och från Malmö

Totalt flyttade 23 686 personer till Malmö och 20 943 från Malmö under 2017. Man kan se att det är fler som flyttar från Malmö från resten av Skåne än vad som flyttar till Malmö från Skåne. Samtidigt är det fler som flyttar till Malmö ifrån andra län än vad som lämnar Malmö för resten av landet.

Det var även fler som invandrade till Malmö än som utvandrade från staden; ungefär 8 000 invandrade och ungefär 4 000 utvandrade under året.

Detta flyttmönster där man förlorar folk till det egna länet men vinner mot resten av landet och mot utlandet, är likartat för de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Personer i alla åldrar flyttar både till och från resten av Sverige men flyttströmmarna ser olika ut i olika åldersgrupper. Precis som i Göteborg och Stockholm är det framför allt 20-30-åringar som flyttar till Malmö. Samtidigt är det vanligare att man flyttar ut ur staden än in i staden i åldersspannet 30 till 40.

– Det är ett utpräglat storstadsmönster vi ser, menar Karl McShane. Mönstret för inrikes flyttningar har sett ungefär likadant ut i alla de tre städerna sedan åtminstone 1970.

Progonsutfall

Även om befolkningstillväxten var hög så var den något lägre än vad som var förväntat i prognosen som togs fram på våren 2017. Att befolkningsökningen blev mindre än prognostiserat beror till stor del på att antalet kommunmottagna, alltså tidigare asylsökande som fick uppehållstillstånd under året, blev färre än beräknat. Prognosen uppskattade antalet till cirka 3 100, men utfallet blev bara cirka 2 400.

– Antagandet om antalet kommunmottagna byggde till stor del på Migrationsverkets vårprognos för riket, vilket kraftigt överskattade antalet tilldelade uppehållstillstånd i landet under 2017, förklarar Karl.

Antalet födda och döda förutsågs med mycket god träffsäkerhet i prognosen för 2017: enbart 65 födslar missades och dödsfallen underskattades med 79 stycken.

Läs mer om Malmös befolkning

Annons