Fortsatt hög byggtakt i Malmö men osäkerheten på fastighetsmarknaden ökar

Creativ-Common-FotografMKB-Fastighets-AB

Malmös bostadsmarknad har utvecklats starkare än övriga storstäders det senaste året. MKB Fastighets AB planerar för en fortsatt hög byggtakt men ser utmaningar i prisbilden på entreprenadsidan.

Bostadsbyggandet fortsätter att vara högt i Malmö. MKB Fastighets AB är liksom föregående år den aktör som haft flest nya bostäder i produktion och är med cirka 23 000 bostäder och över 1 100 kommersiella lokaler det största fastighetsbolaget i Malmö. I affärsplanen för 2018 värderar MKB utvecklingen av ekonomin, liksom balansen mellan utbud och efterfrågan och effekter av regelförändringar på bostadsmarknaden.

– Osäkerheten på fastighetsmarknaden ökar. Samtidigt kan vi konstatera att Malmös bostadsmarknad har utvecklats i en betydligt starkare takt än Göteborgs och Stockholms det senaste året. Många vill bo i Malmö och stora satsningar på infrastruktur och stadsutveckling i exempelvis Rosengård ökar intresset för investeringar. Det talar för en mer stabil utveckling i Malmö än i övriga storstäder, säger Terje Johansson, VD på MKB Fastighets AB.

Under åren 2018 till 2020 kommer MKB att fokusera på konsolidering av bolaget. Syftet är att säkra bolagets omfattande landvinningar de senast åren och skapa förutsättningar för fortsatt stark utveckling i en föränderlig omvärld.

– Priserna har ökat för såväl löpande underhåll som för underhållsinvesteringar. Vi planerar att fortsätta underhålla på ungefär samma nivå som 2017, men vid ett ogynnsamt kostnadsläge eller svårighet att få anbud finns en flexibilitet att planera om till en betydande minskning av underhållet under treårsperioden, säger Terje Johansson.

MKB har som mål att under perioden 2017 till 2019 färdigställa 2 250 bostäder, under förutsättning att inte allvarliga hinder föreligger. Under 2018 planeras för färdigställande av ett stort antal nyproducerade bostäder. Bolaget bedömer att efterfrågan på hyresrätter kommer vara fortsatt hög i Malmö. Att bygga och förvalta bostäder är ett långsiktigt åtagande och kräver att produktionen sker utifrån affärsmässiga principer. Att uppnå lönsamhet i nyproduktionsprojekt och kunna hyra ut till rimliga hyror försvåras av ett högt prisläge.

– Vår bedömning är att vi kommer att nå vårt produktionsmål men det kan inte uteslutas att det kommer bli nödvändigt att dra ner på byggtakten med hänsyn till prisbilden, säger Terje Johansson.

Annons