EU-kommissionens sista uppmaning till medborgarna och företagen i EU att förbereda sig för en avtalslös brexit den 31 oktober 2019

EU-flagga

Det är åtta veckor kvar tills Storbritanniens utträde ur EU den 31 oktober 2019. I sitt sjätte meddelande om brexitberedskapen upprepar kommissionen idag sin uppmaning till alla i EU27 att förbereda sig för en avtalslös brexit. Det är fortfarande osäkert om utträdesavtalet kommer att ratificeras i enlighet med överenskommelsen med den brittiska regeringen från november 2018. Likaså är det inhemska politiska läget i landet oklart. En avtalslös brexit den 1 november 2019 kan fortfarande bli en verklig, om än oönskad, följd.

Därför offentliggör EU-kommissionen idag en detaljerad checklista för att hjälpa de företag som bedriver handel med Storbritannien att göra sina slutliga förberedelser. I syfte att reducera avbrotten i handeln till ett minimum bör alla som bedriver handel med Storbritannien, oavsett var de är baserade, vara medvetna om sitt ansvar och de formaliteter som gäller vid gränsöverskridande handel. Denna information grundar sig på tidigare meddelanden och hundra tillkännagivanden till berörda parter på flera olika områden. 

Dessutom har kommissionen föreslagit tekniska anpassningar för Europaparlamentet och rådet vad gäller tidsfristen för EU:s beredskapsåtgärder på transportområdet i händelse av en avtalslös brexit. Kommissionen har också föreslagit att beredskapen för 2019 vad gäller fiskesektorn bör fortsätta under 2020. Den har även föreslagit att Storbritannien kunde bidra till EU:s budget under 2020. Dessa åtgärder är nödvändiga mot bakgrund av beslutet att förlänga artikel 50-tidsfristen till den 31 oktober 2019.

Slutligen har kommissionen föreslagit att EU:s solidaritetsfond och fond för justering för globaliseringseffekter ska kunna stödja de företag, arbetstagare och medlemsländer som drabbas hårdast av en avtalslös brexit. Dessa förslag måste ännu godkännas av Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen påminner om att det är allas ansvar att förbereda för alla scenarier. En avtalslös brexit är fortfarande möjlig. Kommissionen uppmanar därför med kraft alla aktörer att utnyttja den extra tiden till följd av förlängningen av artikel 50-tidsfristen till att säkerställa att de har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att förbereda sig på Storbritanniens utträde ur EU.

Tekniska anpassningar av särskilda beredskapsåtgärder i händelse av brexit den 31 oktober 2019

Den 11 april 2019 förlängde Europeiska rådet artikel 50-tidsfristen till den 31 oktober 2019. Fristen förlängdes på begäran av och i överenskommelse med Storbritannien.

Till följd av förlängningen har kommissionen gått igenom alla förberedelse- och beredskapsåtgärder för att säkerställa att de är ändamålsenliga. Kommissionen har dragit slutsatsen att åtgärderna fortfarande uppfyller sina mål och att inga åtgärder behöver ändras i sak. Den föreslår ändå idag att vissa tekniska anpassningar av särskilda beredskapsåtgärder bör göras för att ta hänsyn till den nya artikel 50-tidsfristen.

Anpassningar föreslås på tre viktiga områden:

1. Transport

  • En förordning som säkerställer grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg (förordning (EU) 2019/501): kommissionen föreslår att förordningen förlängs till och med den 31 juli 2020 för att återspegla logiken och tidsfristen i den ursprungliga förordningen.
  • Grundläggande lufttrafikförbindelser (förordning (EU) 2019/502): kommissionen föreslår att förordningen förlängs till och med den 24 oktober 2020 för att återspegla logiken och tidsfristen i den ursprungliga förordningen.

2. Fiske

  • Förordningen om fisketillstånd: kommissionen föreslår att åtgärden i beredskapsförordningen (förordning (EU) 2019/498) förlängs med en likadan åtgärd under 2020 så att fiskare inom EU och i Storbritannien även i fortsättningen kan fiska på varandras vatten under 2020.

3. EU:s budget

  • Kommissionen föreslår att åtgärden i beredskapsförordningen för budgeten 2019 (rådets förordning (EU, Euratom) 2019/1197) förlängs med en likadan åtgärd under 2020. Detta skulle innebära att Storbritannien och brittiska stödmottagare även i fortsättningen skulle kunna delta i program under EU:s budget och få finansiering fram till slutet av 2020. En förutsättning är då att Storbritannien godtar och uppfyller de villkor som redan fastställts i beredskapsförordningen från 2019, betalar in sitt bidrag till 2020 års budget och tillåter att de revisioner och kontroller som krävs får äga rum.

Finansiellt stöd från EU till dem som drabbats hårdast av en avtalslös brexit

Kommissionen angav i sitt fjärde meddelande om brexitberedskapen den 10 april 2019 att tekniskt och ekonomiskt stöd från EU kan tillhandahållas på vissa områden, för att stödja dem som drabbas hårdast av en avtalslös brexit.

Vid sidan av befintliga program och instrument föreslår kommissionen idag

  • att EU:s solidaritetsfond, på vissa villkor, även ska täcka den tunga finansiella börda som en medlemsstat kan komma att bära vid en avtalslös brexit,
  • att det bör säkerställas att EU:s fond för justering för globaliseringseffekter, på vissa villkor, finns tillgänglig för att stödja arbetstagare och egenföretagare som blivit arbetslösa till följd av en avtalslös brexit.

Inom jordbrukssektorn finns alla nuvarande instrument för marknadsstöd och direkt ekonomiskt stöd till jordbrukare tillgängliga för att lindra de värsta effekterna på livsmedelsmarknaderna. Om mer omedelbart stöd krävs, t.ex. för småföretag med stor exponering mot Storbritannien, erbjuder EU:s regler för statligt stöd flexibla lösningar för nationella stödåtgärder.

Irland

EU-kommissionen och Irland fortsätter sitt samarbete för att hitta beredskapslösningar, både för tiden direkt efter en avtalslös brexit och för en stabilare lösning för tiden efter detta. Situationen på ön Irland är unik, och målet är att skydda den inre marknadens integritet och samtidigt undvika en hård gräns. Reservlösningen i utträdesavtalet är den enda lösning som respekterar långfredagsavtalet, garanterar att skyldigheter enligt internationell rätt respekteras och bevarar den inre marknadens integritet.

Förberedelser inför en avtalslös brexit

Om brexit blir av utan något avtal, blir Storbritannien omedelbart ett land utanför EU utan några övergångsbestämmelser. All EU-lagstiftning slutar att gälla i Storbritannien från och med då. Det blir ingen övergångsperiod som den i utträdesavtalet. Detta kommer naturligtvis att orsaka omfattande störningar för enskilda och företag och ha allvarliga negativa ekonomiska konsekvenser. Dessa kommer att vara proportionellt sett mycket större i Storbritannien än i EU-27-länderna.

Sedan december 2017 har EU-kommissionen förberett sig på en avtalslös brexit. Hittills har kommissionen lagt fram 19 lagförslag. Alla har antagits av Europaparlamentet och rådet. Kommissionen har också antagit 63 icke-lagstiftningsakter och offentliggjort 100 tillkännagivanden om beredskap. Kommissionen har inga planer på nya åtgärder före det nya utträdesdatumet.

Som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker sade i Europaparlamentet den 3 april 2019 förväntas Storbritannien i händelse av en avtalslös brexit åtgärda tre huvudsakliga separationsfrågor innan EU kan tänka sig att inleda förhandlingarna om förbindelserna i framtiden: 1) Skydda och bevara rättigheterna för medborgare som har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet före brexit. 2) Uppfylla de ekonomiska åtaganden som Storbritannien gjort som medlemsstat. 3) Bevara långfredagsavtalets anda och bokstav och freden på ön Irland samt den inre marknadens integritet.

Alla företag som bedriver handel med Storbritannien, både när det gäller varor eller tjänster, kommer att påverkas av en avtalslös brexit. Kommissionen har idag offentliggjort en checklista för brexitberedskapen som alla företag noga bör gå igenom. Företagen bör nu kunna uppfylla alla de formaliteter som krävs.

I dagens meddelande ges en överblick över förberedelserna på de områden där ständig och särskild vaksamhet är nödvändig. Till dessa områden hör medborgerliga rättigheter, gränsformaliteter och handel, läkemedel, medicintekniska produkter och kemiska ämnen, finansiella tjänster samt fiske.

Läs mer: Vad ska jag göra vid en avtalslös brexit?

För perioden omedelbart efter ett avtalslöst utträde har kommissionen upprättat en teletjänstcentral för medlemsstaternas förvaltningar som ger dem tillgång till kommissionens expertis. Förvaltningarna får då en direkt kommunikationskanal som underlättar den nödvändiga samordningen mellan nationella myndigheter. Om du vill veta mer om hur du kan förbereda dig för en avtalslös brexit kan du kontakta Europa direkt: Ring det kostnadsfria numret 00 800 6 7 8 9 10 11 från var som helst i EU på alla officiella EU-språk. 


Länkar för mer information:

EU-medborgare

– Dagens meddelande

– Checklista för företag

– EU-kommissionens webbplats om förberedelser

– Uppehållsrätt i EU-27-länderna

– EU-ländernas webbplatser om en avtalslös brexit

– Tillkännagivande om resor

– Faktablad om resor, medborgerliga rättigheter, studier och konsumenträttigheter

– Frågor och svar om Erasmus

– Frågor och svar om en avtalslös brexit

– Information för EU-medborgare bosatta i Storbritannien

Företag

– Material om tullar och indirekta skatter (bl.a. enkel checklista i fem steg) för företag

– Information om jordbruk

– Sju saker som företag i EU-27 behöver veta inför brexit

Pdf för utskrift

En avtalslös brexitsvenska (74.202 kB – PDF)Ladda ner (74.202 kB – PDF)

Bakgrundsmaterial

Brexit Timeline(196.694 kB – PDF)Ladda ner (196.694 kB – PDF)

Annons