EU-budgeten 2021–2027: Dags att lägga fast kursen

European flag outside the Commission. Author: Xavier Häpe

Inför Europeiska rådets möte den 17–18 oktober uppmanar EU-kommissionen stats- och regeringscheferna att ge politisk vägledning och sätta fart på förhandlingarna i syfte att före årsskiftet nå en överenskommelse om en rättvis, balanserad och modern långtidsbudget för perioden 2021–2027. Nästa fleråriga budgetram bör vara anpassad till dagens och morgondagens utmaningar, så att EU kan leva upp till medborgarnas förväntningar.

I ett meddelande som läggs fram i dag beskriver EU-kommissionen de punkter som fortfarande måste tas under övervägande av EU:s ledare och styras upp för att en snabb överenskommelse ska kunna nås. Det handlar om bland annat

– den övergripande finansieringsnivån för att motsvara unionens gemensamma prioriteringar,

– en modern budget med rätt balans mellan olika politikområden och ett starkt fokus på EU:s mervärde,

– en mer öppen strategi för att finansiera EU:s budget, och nya inkomstkällor för att stödja prioriteringar och minska bördan för de nationella bidragsgivarna, samt

– en ökad politisk samstämmighet genom en närmare koppling mellan finansiering och politiska prioriteringar och kraftfullare verktyg för att skydda EU-budgeten från brister i rättsstatsprincipen.

Strategiska beslut om dessa punkter bör bidra till de pågående förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget, med sikte på en överenskommelse före årets slut enligt EU-ledarnas överenskommelse i juni.

– EU:s långtidsbudget handlar om att agera där EU ger mest mervärde, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Den är en investering i europeisk världsledande forskning. Den finansierar gränsöverskridande infrastruktur, stöder småföretag och utgör ett skyddsnät för våra jordbrukare. Den möjliggör utbildning i ett annat europeiskt land för generationer av unga européer. Dessa prioriteringar återspeglas i kommissionens förslag för de kommande sju åren. Dessutom är vårt förslag en framåtblickande, ansvarsfull och pragmatisk plan för hur man kan göra mer med mindre. Jag uppmanar Europaparlamentet och medlemsländerna att nå en snabb överenskommelse.

– Förra våren lade kommissionen fram ett förslag om EU:s nästa långtidsbudget, som alla såg som en solid grund för förhandlingarna, säger Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för budget och personal. Sexton månader senare har arbetet gått framåt men tiden håller på att rinna ut. Alla måste nu arbeta för en kompromiss. Det är dags att kavla upp ärmarna och avverka den sista biten. I en tid av stora utmaningar har EU inte råd med en försening av långtidsbudgeten. Folket väntar på resultat – det är dags att ta vårt ansvar. Det är dags att fatta beslut.

I maj och juni 2018 lade kommissionen fram ett förslag till en ny och modern långtidsbudget nära kopplad till unionens prioriteringar, däribland förslagen om de 37 sektorsspecifika programmen. Med detta förslag som grund har mycket arbete redan utförts i både Europaparlamentet och rådet. Framsteg har gjorts både med den övergripande budgetramen och med många av de sektorsspecifika förslagen.

Men det behövs mer. Förhandlingarna närmar sig sanningens ögonblick, och strategisk vägledning från våra ledare behövs mer än någonsin för att de nya programmen ska kunna inledas utan förseningar den 1 januari 2021.

– En budget som matchar utmaningarna

Kommissionen har föreslagit en långtidsbudget motsvarande 1,114 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för EU-27. I dag ligger unionens investeringar på 1,16 % av BNI för EU-27, inklusive Europeiska utvecklingsfonden. Den föreslagna budgeten är därför redan mindre än den nuvarande. Om EU-budgeten minskas ytterligare blir det svårt för unionen att leva upp till sina prioriteringar och att ge det stöd som så väl behövs till jordbrukare, studerande, forskare och hundratusentals andra som tar emot bidrag från EU:s budget. Ledarna bör därför sträva efter en realistisk budget som matchar den utmaningen.

– En rättvisare finansiering av EU-budgeten

I dag får några av EU:s rikaste medlemsländer avdrag på sina bidrag till EU-budgeten, så kallade rabatter, och betalar därmed mindre i förhållande till sin BNI per capita (se bilaga). Rabatterna infördes 1984 på Storbritanniens initiativ, och landets utträde ger nu möjlighet att reformera inkomsterna i EU:s budget och rätta till ett system som blivit snårigt och snedvridet. Ledarna bör ta denna möjlighet och stödja en rättvisare finansiering av EU-budgeten.

– Modernisering av inkomsterna i EU-budgeten

Nu ges också tillfälle att söka efter nya inkomstkällor till EU-budgeten, med en närmare koppling till EU:s politiska prioriteringar. Exempel på sådana källor kan vara utsläppshandelssystemet eller bidrag som baseras på ej återvunnen plast. Ledarna bör utnyttja det växande stödet för dessa nya egna medel och enas om att diversifiera EU-budgetens inkomstkällor.

– Modernisering av utgifterna i EU-budgeten

Kommissionen har i sitt förslag till EU:s långtidsbudget föreslagit en ny balans mellan de politikområden som finansieras genom EU-budgeten. Sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken fortsätter att spela en viktig roll för att forma Europas framtid, men moderniseras också i linje med de nya prioriteringarna. Samtidigt går mer pengar till centrala politikområden som forskning och innovation, rörlighet för studerande, klimatåtgärder, migration, gränsförvaltning och säkerhet, digitalisering samt försvar och unionens yttre åtgärder. Ledarna bör stödja dessa insatser för att modernisera EU-budgeten och se till att den ger resultat på områden som människor bryr sig om.

Bakgrund

Den 2 maj 2018 lade kommissionen fram ett förslag till en rättvis, balanserad och modern långtidsbudget, som ska uppfylla de prioriteringar för EU som fastställdes i Bratislava 2016 och i Rom 2017. Förslaget följdes omedelbart av lagstiftningsförslag för 37 olika sektorsprogram, som ingår i den framtida långtidsbudgeten.

Sedan dess har kommissionen arbetat tillsammans med rådets roterande ordförandeskap och i nära samarbete med Europaparlamentet för att föra förhandlingarna framåt. Enligt slutsatserna från Europeiska rådets möte den 20–21 juni 2019 bör en överenskommelse nås före årets slut. Kommissionen är också fast övertygad om vikten av att hålla fast vid denna tidsplan, med tanke på Europas hundratusentals studerande, jordbrukare och forskare, liksom alla andra som gynnas av EU:s budget.

Läs mer

– Faktablad: En modern EU-budget som klarar framtida utmaningar (9 oktober 2019)

– Faktablad: Finansiering av EU-budgeten (9 oktober 2019)

– Kommissionens meddelande ”Dags för beslut om unionens budgetram för 2021-2027” (9 oktober 2019)

– Pressmeddelande om kommissionens förslag den 2 maj 2018 om EU:s nästa långtidsbudget

– En EU-budget för framtiden

Annons