Ekonomisk prognos sommaren 2019: Tillväxt som begränsas av externa faktorer

  Foto: Pixabay

  Den europeiska ekonomin beräknas växa för det sjunde året i rad under 2019, och alla EU-länders ekonomier förväntas expandera. Tillväxten i euroområdet var större än väntat under årets första kvartal på grund av ett antal tillfälliga faktorer som milda vinterförhållanden och återhämtning inom bilförsäljningen. Även finanspolitiska åtgärder har bidragit till att stärka hushållens disponibla inkomst i flera EU-länder. Den europeiska ekonomins utveckling på kort sikt överskuggas emellertid av externa faktorer, bland annat spänningar i den globala handeln och betydande politisk osäkerhet. Detta har gett minskad tillförsikt inom tillverkningssektorn som är den sektor som är mest beroende av internationell handel, och väntas försvaga tillväxtutsikterna för resten av året.

  Som en följd av detta ligger prognosen för BNP-tillväxten i euroområdet 2019 oförändrat kvar på 1,2 %, medan prognosen för 2020 har sänkts till 1,4 % på grund av den något lägre tillväxttakt som förväntas under resten av året (vårprognosen: 1,5 %). BNP-prognosen för EU som helhet ligger kvar på 1,4 % under 2019 och 1,6 % under 2020.

  Valdis Dombrovskis, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, har följande kommentar: Vi räknar fortfarande med att alla ekonomier i EU kommer att växa i år även om det finns kontraster mellan den robusta tillväxten i Central- och Östeuropa och inbromsningen i Tyskland och Italien. Våra ekonomiers motståndskraft ställs på prov genom tillverkningsindustrins fortsatta svaga utveckling som beror på handelspolitiska spänningar och osäkerhet. På hemmaplan inom EU utgör ett brexit utan något avtal en allvarlig riskfaktor.”

  EU-kommissionär Pierre Moscovici, med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen har följande kommentar: ”Den europeiska ekonomin fortsätter att växa trots den svåra internationella situationen. Alla EU-länder kommer återigen att ha tillväxt under både 2019 och 2020, med en stark arbetsmarknad som bidrar till efterfrågan. Med tanke på de många riskerna inför framtiden måste vi stärka insatserna för att göra våra ekonomier ännu motståndskraftigare, och även euroområdet som helhet.”

  Inhemsk efterfrågan driver tillväxten i EU

  Tillväxten i början av året var hjälpt av ett antal tillfälliga faktorer, men prognosen för resten av året ser sämre ut eftersom utsikterna för en snabb återhämtning i den globala tillverkningsindustrin och handeln har försämrats. BNP-tillväxten under 2020 förväntas bli högre, delvis beroende på fler arbetsdagar. Den inhemska efterfrågan, särskilt hushållens konsumtion, fortsätter att driva på den ekonomiska tillväxten i Europa tack vare en fortsatt stark arbetsmarknad. BNP förväntas växa i alla EU-länder i år och nästa år, men tillväxten kommer att bli betydligt högre i vissa områden (t.ex. Central- och Östeuropa, Malta och Irland) än i andra (t.ex. Italien och Tyskland).

  Lägre inflation väntas i takt med att oljepriserna sjunker

  Prognosen för den samlade inflationen i euroområdet och EU som helhet har sänkts med 0,1 procentenheter för detta och nästa år, främst på grund av lägre oljepriser och de något försämrade ekonomiska utsikterna. Inflationen (det harmoniserade konsumentprisindexet) i euroområdet beräknas nu ligga på i genomsnitt 1,3 % för både 2019 och 2020 (vårprognosen: 1,4 % 2019 och 2020), medan den i EU som helhet beräknas uppgå till i genomsnitt 1,5 % år 2019 och 1,6 % år 2020 (vårprognosen: 1,6 % för 2019 och 1,7 % för 2020).

  Nedåtriskerna har blivit större

  Riskerna för den globala ekonomiska utvecklingen är starkt sammankopplade och de är i huvudsak negativa. En utvidgad ekonomisk konfrontation mellan USA och Kina, tillsammans med den allt större osäkerheten kring USA:s handelspolitik, kan göra att den globala handelns och tillverkningens nuvarande inbromsning fortsätter och andra regioner och sektorer kan drabbas. Detta kan påverka den globala ekonomin negativt, bland annat genom störningar på finansmarknaderna. Spänningarna i Mellanöstern ökar också risken för kraftigt höjda oljepriser. På hemmaplan är brexit en betydande källa till osäkerhet. Det finns också, slutligen, stora risker förknippade med drivkrafterna för tillväxt på kort sikt och den ekonomiska utvecklingen i euroområdet. En fortsatt svag tillverkningssektor kan, tillsammans med försämrad framtidstro inom näringslivet, ge spridningseffekter till andra sektorer och inverka negativt på arbetsmarknaden, den privata konsumtionen och i slutändan tillväxten.

  Tekniskt antagande för Storbritannien

  Mot bakgrund av den brittiska utträdesprocessen är prognoserna för 2019 och 2020 fortfarande baserade på ett rent tekniskt antagande om en oförändrad situation för handelsförbindelserna mellan EU27 och Storbritannien. Antagandet görs endast för prognosändamål och har ingen betydelse för framtida förhandlingar mellan EU och Förenade kungariket.

  Bakgrund

  Denna prognos är baserad på ett antal tekniska antaganden rörande växelkurser, räntor och råvarupriser med brytdatum den 28 juni. För alla andra inkommande uppgifter beaktas i denna prognos information som inkommit fram till och med den 2 juli.

  Kommissionen lägger fram fyra ekonomiska prognoser varje år. De prognoser som läggs fram varje vinter och sommar omfattar årlig och kvartalsvis BNP och inflation för det innevarande och det kommande året för alla EU-medlemsstater och för euroområdet, samt samlade uppgifter för EU.

  Nästa ekonomiska prognos från EU-kommissionen är den ekonomiska höstprognosen i november 2019.

  Läs mer

  Hela dokumentet: Ekonomisk prognos sommaren 2019

  Annons