ECB:s tecknade kapital stabilt efter Bank of Englands utträde ur Europeiska centralbankssystemet

  Image by MichaelM from Pixabay
  • ECB:s totala tecknade kapital är oförändrat 10,8 miljarder EUR
  • ECB ska återbetala Bank of Englands andel av dess inbetalade kapital (58 miljoner EUR)
  • Bank of Englands andel i ECB:s tecknade kapital omfördelas mellan de återstående nationella centralbankerna

  Europeiska centralbanken (ECB) kommer att bibehålla det tecknade kapitalet på 10,8 miljarder EUR efter det att Bank of England lämnar Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Bank of Englands nuvarande andel i ECB:s tecknade kapital, som är 14,3 procent, kommer att omfördelas mellan nationella centralbanker både inom och utanför euroområdet.

  Som följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen kommer Bank of England att utträda ur ECBS. Bank of England innehar 14,3 procent av ECB:s tecknade kapital, varav 3,75 procent (motsvarande 58 miljarder EUR), är inbetalt. Detta belopp kommer att återbetalas av ECB enligt villkoren i utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och Europeiska unionen.

  Som ett resultat därav kommer ECB:s tecknade kapital att omfördelas mellan de andra nationella centralbankerna baserat på en uppdaterad fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital. Vikterna i fördelningsnyckeln kommer att räknas om baserat på varje medlemsstats andel av EU:s totala befolkning och bruttonationalprodukt (BNP) efter det att Förenade kungariket lämnat Europeiska unionen.

  De nationella centralbankerna i euroområdet betalar 100 procent av sina tecknade andelar till ECB:s kapital, medan de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalar 3,75 procent av sina tecknade andelar. I och med att andelarna för de nationella centralbankerna i euroområdet höjs, och kommer att betalas in i sin helhet, kommer detta att leda till en ökning av ECB:s inbetalade kapital från 7 659 miljoner EUR 2020 till 8 880 miljoner EUR 2022 (se nedanstående tabell). ECB:s inbetalade kapital kommer att vara oförändrat det år då Förenade kungariket träder ut ur EU i och med att de kvarvarande nationella centralbankerna kommer att täcka upp det kapital på 58 miljoner EUR som Bank of England drar tillbaka. De nationella centralbankerna i euroområdet kommer sedan att betala in sina ökade andelar i sin helhet i två årliga delbetalningar, varav den första 2021. Dessa ändringar är en investering som återspeglas i de nationella centralbankernas balansräkningar.

  Fördelning av bidrag efter Brexit

  Nationella centralbanker i euroområdetFördelningsnyckelTecknat kapitalInbetalt kapital
  202020212022
  %EUREUREUREUR
  Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique2,9630320 744 959276 290 917298 517 938320 744 959
  Deutsche Bundesbank21,43942 320 816 5661 999 160 1352 159 988 3502 320 816 566
  Eesti Pank0,229124 800 09121 362 89223 081 49224 800 091
  Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland1,3772149 081 997128 419 794138 750 896149 081 997
  Bank of Greece2,0117217 766 667187 585 028202 675 847217 766 667
  Banco de España9,69811 049 820 011904 318 913977 069 4621 049 820 011
  Banque de France16,61081 798 120 2741 548 907 5801 673 513 9271 798 120 274
  Banca d’Italia13,81651 495 637 1021 288 347 4351 391 992 2681 495 637 102
  Central Bank of Cyprus0,175018 943 76216 318 22817 630 99518 943 762
  Latvijas Banka0,316934 304 44729 549 98031 927 21434 304 447
  Lietuvos bankas0,470750 953 30843 891 37247 422 34050 953 308
  Banque centrale du Luxembourg0,267929 000 19424 980 87626 990 53529 000 194
  Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta’ Malta0,08539 233 7317 953 9718 593 8519 233 731
  De Nederlandsche Bank4,7662515 941 487444 433 941480 187 714515 941 487
  Oesterreichische Nationalbank2,3804257 678 468221 965 204239 821 836257 678 468
  Banco de Portugal1,9035206 054 010177 495 700191 774 855206 054 010
  Banka Slovenije0,391642 390 72836 515 53339 453 13042 390 728
  Národná banka Slovenska0,9314100 824 11686 850 27393 837 195100 824 116
  Finlands Bank1,4939161 714 781139 301 721150 508 251161 714 781
  Delsumma för gruppen av nationella centralbanker inom euroområdet81,32868 803 826 7007 583 649 4938 193 738 0978 803 826 700
  Българска народна банка
  (Bulgarian National Bank)
  0,9832106 431 4703 991 1803 991 1803 991 180
  Česká národní banka1,8794203 445 1837 629 1947 629 1947 629 194
  Danmarks Nationalbank1,7591190 422 6997 140 8517 140 8517 140 851
  Hrvatska narodna banka0,659571 390 9222 677 1602 677 1602 677 160
  Magyar Nemzeti Bank1,5488167 657 7096 287 1646 287 1646 287 164
  Narodowy Bank Polski6,0335653 126 80224 492 25524 492 25524 492 255
  Banca Naţională a României2,8289306 228 62511 483 57311 483 57311 483 573
  Sveriges riksbank2,9790322 476 96112 092 88612 092 88612 092 886
  Delsumma för gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet18,67142 021 180 37075 794 26475 794 26475 794 264
  Totalt100,000010 825 007 0707 659 443 7578 269 532 3608 879 620 963

  På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman.

  Anmärkningar:

  • Detaljerad information om Teckning av ECB:s kapital
  • Förklaring: Vem äger ECB?
  • ECBS och ECB:s Årsbokslut
  • De relevanta rättsakterna avseende de nationella centralbankernas bidrag till ECB:s kapital efter Brexit kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning den 1 februari 2020.
  Annons