Den digitala inre marknaden: Åtta europeiska anläggningar får superdatorer i världsklass

Italienska Cineca är idag EU:s snabbaste superdator

Åtta anläggningar i EU har valts ut till att få de första europeiska superdatorerna. Superdatorerna kommer att hjälpa forskare, näringsliv och företag i Europa i utvecklingen av nya tillämpningar på många olika områden, från läkemedel och nya material till kampen mot klimatförändringar.

Ett viktigt steg har tagits mot att göra Europa till en ledande superdatorregion i världen i och med att EuroHPC (det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem) valt ut åtta anläggningar i åtta olika EU-länder till att bli superdatorcentrum med nya högpresterande datorer. Superdatorcentrumen kommer att finnas i Sofia (Bulgarien), Ostrava (Tjeckien), Kajaani (Finland), Bologna (Italien), Bissen (Luxemburg), Minho (Portugal), Maribor (Slovenien) och Barcelona (Spanien). De kommer att stödja utvecklingen av viktiga tillämpningar inom sådana områden som individanpassad behandling, läkemedelsutveckling, materialutveckling, bioteknik, väderleksprognoser och klimatförändring. Totalt kommer 19 av de 28 länder som deltar i det gemensamma företaget att ingå i de konsortier som driver superdatorcentrumen. Med EU-finansieringen kommer den totala budgeten att uppgå till 840 miljoner euro. De detaljerade finansieringsarrangemangen för de nya superdatorerna kommer att fastställas i de värdavtal som snart kommer att undertecknas.

– Dessa superdatorcentrum kommer att ge våra forskare tillgång till superdatorer i världsklass, vilket är en strategisk resurs för det europeiska näringslivets framtid, säger EU-kommissionär Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden. Därmed kommer de att kunna behandla sina data i Europa och behöver inte söka sig någon annanstans. För Europa är det ett ett viktigt steg mot att uppnå nästa nivå av datorkapacitet, och det kommer hjälpa oss i utvecklingen av framtidens teknik, som sakernas internet, robotteknik och dataanalys.

– Det här initiativet visar tydligt hur gemensamma investeringar som görs av EU och medlemsländerna för att uppnå ett gemensamt mål kan bidra till att göra Europa världsledande inom en högteknologisk sektor och skapa betydande fördelar för alla människor och företag i Europa, säger EU-kommissionär Günther Oettinger, som ansvarar för budget och personal. Vi blickar nu framåt mot EU:s nästa långtidsbudget och vårt program för ett digitalt Europa, där vi har föreslagit betydande satsningar på utbyggnaden av en superdator- och datainfrastruktur av världsklass.

– EuroHPC är ett fantastiskt exempel som visar hur EU-länderna kan samarbeta för att främja innovation och konkurrera globalt på dessa högstrategiska teknikområden, säger säger EU-kommissionär Mariya Gabriel, som ansvarar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Jag är övertygad om att de nya superdatorer som placeras på dessa anläggningar kommer att öka Europas konkurrenskraft på det digitala området avsevärt. Vi har visat styrkan i ett europeiskt samarbete som kommer att ge konkreta vinster åt våra medborgare och hjälpa våra små och medelstora företag.

I dagens värld är högpresterande datorkapacitet avgörande för tillväxt och sysselsättning och även för strategisk autonomi och innovation på alla områden. Det finns otaliga användningsområden för superdatorer, t.ex. prognoser för hur lokala och regionala vädermönster utvecklas och omfattningen och riktningen på stormar och översvämningar, så att vi kan aktivera system för tidig varning vid extrema väderförhållanden. Superdatorer används också för utvecklingen av nya läkemedel och för att lösa komplexa fysikekvationer med modeller för molekylära processer och för samspelet mellan nya läkemedel och mänsklig vävnad. Luftfarts- och fordonsbranschen använder också superdatorer för att göra komplexa simuleringar och testa såväl enskilda komponenter som hela flygplan och bilar. Superdatorer är nödvändiga för storskaliga simuleringar och dataanalys, och därför är de också extremt viktiga för utvecklingen av artificiell intelligens och för att stärka den europeiska kapaciteten när det gäller cybersäkerhet och blockkedjeteknik.

Vad händer nu?

EuroHPC planerar att tillsammans med de åtta utvalda anläggningarna skaffa åtta superdatorer: Tre föregångare till exaskala-datorer (datorer som klarar över 150 petaflops eller 150 miljoner miljarder beräkningar i sekunden), som kommer att tillhöra de fem främsta i världen, och fem datorer i petaskala (som klarar minst fyra petaflops eller fyra miljoner miljarder beräkningar i sekunden).

Föregångarna till exaskala-systemen förväntas tillhandahålla fyra till fem gånger mer datorkraft än dagens bästa superdatorsystem hos Prace (partnerskapet för avancerad datateknik i Europa). Tillsammans med systemen i petaskala kommer de att fördubbla de superdatorresurser som finns tillgängliga på europeisk nivå. Det betyder att betydligt fler användare kommer att kunna utnyttja dem.

De närmaste månaderna kommer EuroHPC att underteckna avtal med de utvalda anläggningarna och de berörda konsortierna. Avtalen kommer att visa hur upphandlingen av datorer ska gå till och ange EU-kommissionens och EU-ländernas respektive budgetåtaganden. Enligt planen kommer superdatorerna att vara i gång andra halvåret 2020 och därmed vara tillgängliga för europeiska användare från den akademiska världen, näringslivet och den offentliga sektorn. Alla de nya superdatorerna kommer att anslutas till det europeiska höghastighetsnätet Geant, precis som de befintliga superdatorer som ingår i Prace.

Under de närmaste dagarna kommer högre tjänstemän från EU-kommissionen tillsammans med företrädare för medlemsländernas regeringar och de berörda superdatorcentrumen att presentera denna viktiga milstolpe för europeisk superdatorkapacitet.

Bakgrund

Det gemensamma företaget EuroHPC bildades i november 2018, på förslag av EU-kommissionen och med stöd av rådet. Syftet var att förse EU med en superdatorinfrastruktur i världsklass före utgången av 2020.

I februari 2019 inledde EuroHPC den första ansökningsrundan för att välja ut de anläggningar där de första superdatorerna skulle placeras före utgången av 2020. Två ansökningsomgångar inleddes: En för placeringen av superdatorer i petaskala och en för föregångare till superdatorer i exaskala.

Superdatorer är en nyckelprioritering i EU:s program för ett digitalt Europa, som EU-kommissionen föreslog i maj 2018 i samband med nästa långtidsbudget, där det föreslås att 2,7 miljarder euro ska avsättas för finansiering av superdatorer i Europa under perioden 2021–2027. Med dessa medel kommer EuroHPC att kunna stödja inköp av superdatorer i exaskala (som klarar 1018 beräkningar i sekunden eller 1 000 petaflops) fram till 2023 samt utvecklingen av ledande tillämpningar som utnyttjar superdatorerna och den kompetens som krävs för att använda dem.

Läs mer

Faktablad – Gemensamma resurser för att skapa en infrastruktur och ett ekosystem för superdatorer i världsklass i Europa.

Det gemensamma företaget EuroHPC

Pressmeddelande – rådet stöder kommissionens planer på att investera en miljard euro i europeiska superdatorer av världsklass

Annons