Beredskap inför en avtalslös brexit: EU-kommissionen ser över förberedelserna och ger praktisk vägledning för en samordnad EU-strategi

Foto: Pixabay

Inför mötet i Europeiska rådet (artikel 50) i dag ser kommissionen över EU:s intensiva förberedelser inför en avtalslös brexit, och har utfärdat praktiska riktlinjer för EU-länderna på fem områden.

Områdena är uppehållsrätt och rätt till sociala förmåner, dataskydd, läkemedel och medicintekniska produkter, polisiärt och straffrättsligt samarbete samt fiske. Syftet med dagens vägledning är att smidigt genomföra EU:s och medlemsstaternas beredskap, om Storbritannien lämnar EU utan något avtal den 12 april eller senare, och att hålla en enad front under hela tiden under ett sådant avtalslöst utträde. Ett avtalslöst utträde kommer att orsaka störningar och är inte önskvärt, men EU är helt förberett på det.

Som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker sade i Europaparlamentet den 3 april 2019 förväntas Storbritannien i händelse av en avtalslös brexit åtgärda tre huvudsakliga separationsfrågor innan EU kan tänka sig att inleda förhandlingarna om förbindelserna i framtiden. Frågorna är följande: 1) skydda och bevara rättigheterna för medborgare som har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet före brexit, 2) uppfylla de ekonomiska åtaganden som Storbritannien gjort som medlemsstat och 3) bevara långfredagsavtalets anda och bokstav och freden på ön Irland samt den inre marknadens integritet.

Vägledning på 5 områden

1. Medborgarnas uppehållsrätt och rätt till sociala förmåner

EU-kommissionen har hela tiden gjort klart att skyddet av brittiska medborgares rättigheter i EU vid en avtalslös brexit är högt prioriterat, och att medlemsstaterna bör vara generösa i fråga om deras rättigheter. Storbritannien förväntas göra samma sak. EU-27-länderna har utarbetat nationella beredskapsåtgärder om fortsatt laglig vistelse efter en avtalslös brexit för brittiska medborgare som lagligen bor i EU-27. Dagens tillkännagivande ger en översikt över EU:s beredskapsåtgärder, särskilt förordningen om beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen. Kommissionen föreslår att medlemsländerna följer en samordnad, ensidig strategi för att lösa vissa problem som inte regleras i den här förordningen ensidigt, och har som komplement också föreslagit områden där medlemsländerna kan ge mer skydd med egna nationella, ensidiga åtgärder.

2. Polisiärt och straffrättsligt samarbete

Vid ett avtalslöst utträde slutar EU:s rättsliga ram för polisiärt och straffrättsligt samarbete att gälla för Storbritannien. Samarbetet med Storbritannien får därefter baseras på alternativa rättsliga ramar och samarbetsmekanismer, enligt internationell och nationell rätt. I dagens tillkännagivande beskrivs de reservlösningar som EU och medlemsländerna kan använda för att se till att brottsbekämpning och rättsligt samarbete kan fortsätta för att garantera en fortsatt hög säkerhetsnivå för allmänheten. Tillkännagivandet ger också vägledning till medlemsländerna om hur Storbritannien ska kopplas bort från vissa av EU:s databaser, nätverk och informationssystem.

3. Läkemedel och medicintekniska produkter

Läkemedelssektorn har varit högt prioriterad i kommissionens förberedelser redan från början, och en vägledning gavs ut så tidigt som i juli 2017. Tack vare förberedelserna torde majoriteten av de läkemedel som berörs av det brittiska utträdet nu överensstämma med EU-lagstiftningen från och med utträdesdagen. Det är dock möjligt att vissa läkemedel och medicintekniska produkter trots våra ansträngningar inte kan fås att överensstämma i tid. Det finns därför risk för brist om näringsidkarna inte agerar snabbt för att åtgärda situationen. I dagens tillkännagivande beskrivs hur kommissionen ska samarbeta med Europeiska läkemedelsmyndigheten och de nationella läkemedelsmyndigheterna för att bevaka läget och ta itu med eventuella problem. Dessutom beskrivs möjligheterna att utnyttja undantagen i de befintliga reglerna för att minska risken för brist på läkemedel och kritiska medicintekniska produkter i händelse av en avtalslös brexit.

4. Dataskydd

Som sägs i kommissionens meddelande om beredskap den 13 november anser kommissionen att de befintliga verktygen i den allmänna dataskyddsförordningen om utbyte av uppgifter med länder utanför EU är tillräckliga för de omedelbara behoven av dataöverföringar till Storbritannien vid en avtalslös brexit. Dagens tillkännagivande innehåller närmare uppgifter om verktygen, de välavgränsade villkoren för att utnyttja undantagen samt de praktiska åtgärder som företag och myndigheter i EU måste vidta för att fortsätta att följa EU:s dataskyddsregler.

5. Fiske

EU har vidtagit två beredskapsåtgärder om fiske för att gardera sig mot alla eventualiteter vid en avtalslös brexit. EU har lagt fast regler för att låta brittiska fartyg att få tillträde till EU:s vatten under hela 2019, förutsatt att Storbritannien ger samma tillgång för EU-fartyg i sina vatten. EU har också anpassat kriterierna för stöd från havs- och fiskerifonden så att fiskare som måste lägga ned verksamheten på grund av en avtalslös brexit kan få ersättning, om Storbritannien inte ger tillträde till sina vatten. I så fall är det viktigt att medlemsländerna följer en samordnad strategi för att garantera lika villkor för EU:s fiskare i olika medlemsländer och skydda resurserna i havet. Dagens tillkännagivande innehåller detaljerna i den samordnade strategin. Kommissionen arbetar tillsammans med de mest berörda EU-länderna för att övervaka förändringar av fisket i EU:s vatten och undvika eventuella snedvridningar.

En avtalslös brexit

Om brexit blir av utan något avtal, blir Storbritannien omedelbart ett land utanför EU utan några övergångsbestämmelser. All EU-lagstiftning slutar att gälla i Storbritannien från och med då. Det blir ingen övergångsperiod som den i utträdesavtalet. Detta kommer naturligtvis att orsaka omfattande störningar för enskilda och företag.

I så fall kommer Storbritanniens handel med EU att regleras enligt allmän internationell offentlig rätt, bl.a. enligt Värdshandelsorganisationens regler. EU blir skyldigt att omedelbart tillämpa sina regler och tullar vid gränsen mot Storbritannien. Det omfattar kontroller för tull, djur- och växtskyddsnormer och kontroll av att EU:s krav följs. Trots att EU-ländernas tullmyndigheter förberett sig, kan de här kontrollerna leda till betydande förseningar vid gränserna. Brittiska stödmottagare slutar också att kunna komma i fråga för EU-bidrag och får inte längre delta i upphandlingar i EU på samma villkor som i dag.

Brittiska medborgare slutar att vara EU-medborgare. De kommer att kontrolleras mer när de korsar EU:s gräns. EU-länderna har genomfört omfattande förberedelser i hamnar och på flygplatser för att se till att kontrollerna blir så effektiva som möjligt, men förseningar kan uppstå trots det. 

EU:s förberedelser och beredskap inför en avtalslös brexit

Sedan december 2017 har EU-kommissionen förberett sig på en avtalslös brexit. Kommissionen har hittills lagt fram 19 lagförslag, varav 18 har antagits eller godkänts av Europaparlamentet och rådet (se bilaga 1). Endast ett förslag om EU:s budget för 2019 behöver slutföras av parlamentet och rådet. Det ska tillämpas retroaktivt från och med utträdesdagen, när det väl är färdigt. Kommissionen har också lagt fram 92 sektorsspecifika tillkännagivanden med detaljerad vägledning för de olika sektorer som påverkas av brexit.

Som kommissionen säger i meddelandena om brexitberedskap kan och ska inte EU:s beredskapsåtgärder mildra de totala effekterna av en avtalslös brexit, ska inte kompensera för bristande förberedelser och ska inte återskapa alla fördelar med EU-medlemskap eller de fördelaktiga villkoren i en övergångsperiod enligt utträdesavtalet. Förslagen är tillfälliga, av begränsad omfattning och antas ensidigt av EU. Det handlar inte om några ”miniavtal” och de har inte förhandlats fram med Storbritannien. 

Kommissionen har även fört omfattande tekniska diskussioner med EU-27-länderna om allmänna frågor om förberedelser och beredskap och om specifika sektoriella, rättsliga och administrativa beredskapsfrågor. Kommissionen har också avslutat en rundtur i EU-27-ländernas huvudstäder. Syftet med rundturen var att informera om kommissionens förberedelser och beredskap och diskutera nationella förberedelser och beredskapsplaner. Rundturen visade att EU-länderna är väl förberedda på alla eventualiteter.

EU-länderna har också bedrivit intensiva förberedelser. En översikt över uppehållstillstånd i EU-27-länderna finns här, och här finns länkar till EU-ländernas webbplatser om beredskap.

Ekonomiskt stöd

Effekterna av en avtalslös brexit blir kännbara i hela EU, men det står klart att vissa regioner och branscher påverkas mer direkt. Kommissionen har undersökt hur dagens EU-medel och EU-program kan tas i anspråk i händelse av en avtalslös brexit och om Storbritannien inte betalar enligt EU:s preliminära budget. Genom att ställa om vissa strukturfonder, aktivera nödåtgärder mot störningar av jordbruksmarknaderna och sätta in särskilda instrument som programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme), Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, solidaritetsfonden och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) kan totalt cirka 2,1 miljarder euro göras tillgängliga.

Tekniskt och ekonomiskt stöd från EU kan också tillhandahållas på vissa områden, t.ex. utbildning av tulltjänstemän inom Tull 2020-programmet. Andra program kan bidra till liknande utbildningsprojekt om sanitära och fytosanitära kontroller. När det gäller jordbruk finns det i EU:s lagstiftning en rad olika instrument för att hantera de omedelbara effekterna av det brittiska utträdet, särskilt om inget avtal ingås.

För mer omedelbart stöd till berörda parter, till exempel små och medelstora företag med en betydande exponering mot Storbritannien, erbjuder EU:s regler för statligt stöd flexibla lösningar för nationella stödåtgärder.

Läs mer: Vad ska jag göra vid en avtalslös brexit?

Om du vill veta mer om hur du kan förbereda dig för en avtalslös brexit kan du kontakta Europa direkt: Ring det kostnadsfria numret 00 800 6 7 8 9 10 11 från var som helst i EU på alla officiella EU-språk.