AVHANDLING VISAR ATT FÖRBÄTTRINGAR INOM MUNVÅRD BEHÖVER GÖRAS

Maria Andersson

Tidig identifiering av munhälsoproblem och motsvarande munvårdsåtgärder kan förhindra onödigt lidande hos patienter, visar Maria Anderssons avhandling. Sjuksköterskorna i studien ansåg att de hade förutsättningar och kunskap om munvård, men resultatet visar på att de hade svårigheter att omsätta teori till praktik.

Maria Andersson, doktorand i omvårdnad, har arbetat inom intensivvård i 20 år och har på senare tid även arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård.
– Jag har sett problem och svårigheter att utföra munvård inom båda miljöerna och fick en möjlighet att ingå i ett projekt inom korttidsboenden där fokus var äldre personer och munhälsa, säger Maria Andersson.

Avhandlingen ” Oral care quality in intensive care units and short-term care units: Nursing staff and older people’s perspectives” visar att sjuksköterskorna och övrig omvårdnadspersonal uppfattar att munvård är en viktig omvårdnadsåtgärd.
– Munvård baseras på rutiner och inte utifrån patienters behov, säger Maria Andersson. Sjuksköterskorna ansåg att de hade förutsättningar och kunskap om munvård, men resultatet indikerar att de hade svårigheter att omsätta teori till praktik.

Personalen inom båda miljöerna uppfattade att förbättringar inom munvård behövde göras när det gäller information, delaktighet och bedömning av munhälsa och på vilka grunder munvård gjordes.
– Äldre personer inom korttidsboenden ansåg att de hade en god munhälsa men kliniska bedömningar av tandhygienister visade att 98 procent av de äldre personerna hade problem till allvarliga problem med sin munhälsa, säger Maria Andersson. De som upplevde sig ha sämre fysisk hälsa och lägre välbefinnande, ansåg att munhälsa och munvård var mindre viktigt än de personerna med bättre fysisk hälsa och välbefinnande.

Munvård är en komplext och kräver både organisatoriska- och utbildningsinsatser.

– Intensivvårdssjuksköterskor behöver använda bedömningsinstrument för en korrekt bedömning av intuberade och icke-intuberade patienters munhälsa och en förutsättning för kvalité och person-centrerad vård, säger Maria Andersson.

Omvårdnadspersonal inom intensivvård och korttidsboenden tillgodoser i högre grad de munhälsobehov som äldre personer med god fysisk hälsa och välbefinnande har, men tillgodoser i lägre grad de munhälsobehov som äldre personer med sämre hälsotillstånd har.

– Sjuksköterskor inom båda miljöerna behöver ta ett större omvårdnadsansvar för äldre patienters munhälsa, säger Maria Andersson. Tidig identifiering av munhälsoproblem och adekvata munvårdsåtgärder kan förhindra onödigt lidande.

Vad kan man göra åt det här problemet?
– De identifierade förbättringsområdena kan vara ett stöd för sjuksköterskor, chefer och övrig omvårdnadspersonal i arbetet med att förbättra vårdkvalitet på munvård, säger Maria Andersson. Mina resultat kan ligga till grund för fortsatt forskning inom det här området bland annat med ett framtida samarbete med Kanada.

Läs avhandlingen här!

Annons