Är City Gross Rosengård på väg mot konkurs?

Annons

Som första tidning kan Info Express idag avslöja att City Gross nu ligger i rättslig tvist med Trianon Rosengård Centrum AB, vilken bl.a. handlar om en skuld på över tio miljoner kronor för obetalda hyror, en siffra som ökar för varje dag. En fällande dom skulle bli ett dråpslag för City Gross. 

I förra veckan bröt de sista försöken till förlikning samman. Nu återstår bara domstolsförhandling.

Den 1 januari 2016, i samband med att City Gross minskade sin butiksareal på Rosengård Centrum, ingick de ett nytt hyresavtal med den dåvarande fastighetsägaren och hyresvärden NRF Malmö, ett avtal som löper till och med den 31 december 2025. Fastighets AB Trianon förvärvade sedan NRF Malmö AB sommaren 2016 och ändrade företaget till Trianon Rosengård Centrum AB. Så långt är parterna överens. Efter det går meningarna starkt isär.

City Gross överlät den 1 juli 2017 hyresavtalet på Rosengård Centrum Storlivs AB, ett företag som City Gross moderföretag Bergendahl & Sons dotterbolag inom livsmedelsbranschen Bergendahl Food Holding förvärvat som Goldcup 13579 AB, ett lagerbolag utan egen verksamhet och egna tillgångar. Detta är visserligen parterna också överens om (liksom att företaget förvärvats efter den 1 januari 2016, d.v.s. datumet för hyresavtalets undertecknande och att det då inte var momsregistrerat, två uppgifter som spelar stor roll i tvisten). Vad parterna dock inte är överens om är huruvida City Gross Sverige AB hade rätt att överlåta hyreskontraktet eller inte, och detta är den springande punkten, som också lett till den närmast astronomiska skuld City Gross nu dragit på sig.

Trianon ansåg inte att City Gross hade rätt att överlåta hyreskontraktet på Rosengård Centrum Storlivs AB och därför skickade de, som vanligt, hyresavin på 2 555 566 kr för perioden oktober – december 2017 till Citygross. Citygross, å sin sida, ansåg att eftersom hyreskontraktet var överlåtet hade de ingen skyldighet att betala en räkning för något som inte längre var deras. Efter detta har City Gross fortsatt att vägra betala räkningar. Detta innebär att skulden nu är uppe i över 10 miljoner, vilket inkluderar hyror fr.o.m. oktober 2017 upp till dags dato, dröjsmålsräntor och VA-avgifter. I sak är parterna överens om summan. Konflikten ligger i huruvida City Gross över huvud taget har en skuld till Trianon, d.v.s. huruvida City Gross hade rätt att överlåta hyresavtalet på Rosengård Centrum Storlivs AB eller inte.

I punkt 10.2 i Hyresavtalet, den punkt som Tingsrätten framför allt har att ta ställning till och tolka, står följande att läsa:

10.2 Överlåtelse

Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten till Lokalen eller Hyresavtalet till någon annan utan att först ha fått Hyresvärdens skriftliga godkännande. Hyresgästen äger dock rätt att överlåta hyresrätten till lokalen eller hyresavtalet till bolag inom Hyresgästens koncern.

Trianon menar att ”bolag inom Hyresgästens koncern” ska tolkas som att detta handlar om bolag som fanns inom koncernen vid tidpunkten för hyreskontraktets signerande, vilket alltså inte Rosengård Centrum Storlivs AB (Goldcup 13579 AB) gjorde. Detta skulle alltså innebära att City Gross hade att inhämta Trianons godkännande. Någon dylik ansökan finns inte, och enligt Trianon hade den aldrig godkänts om den hade sänts in.

Trianon trycker på att det var oerhört viktigt för dem att kunna bedöma hyresgästens ekonomiska möjligheter att fullgöra sina förpliktelser före ingåendet av hyresavtalet samt att de var registrerade för mervärdesskatt och att detta spelade stor roll då NRF Malmö förvärvades. För den sakens skull ämnar kärandes jurister kalla Trianons VD Olof Andersson till partsförhör, där han jämväl det ovanstående också kommer att trycka på att Trianon aldrig hade accepterat den – som de uttrycker det – påstådda överlåtelsen av hyreskontraktet om de blivit informerade i förväg.

Är City Gross Rosengård på väg mot konkurs? IMG 3445 e1537265683963 225x300

City Gross, å sin sida, hävdar att det i texten klart och tydligt står att de har rätt att överlåta hyreskontraktet inom koncernen utan att först informera Trianon, och att det inte någonstans står att det handlar om företag som fanns inom koncernen när kontraktet skrevs. Vidare hävdar de att huruvida Goldcup 13579 AB var ett moms-registrerat företag vid tidpunkten för överlåtelsen inte spelar någon som helst roll då företaget naturligtvis har för avsikt att betala moms. Dessutom fanns det inom Bergendahl-koncernen flera icke momsregistrerade lagerbolag vid tidpunkten för hyreskontraktets signerande, och som alltså skulle kunna komma i fråga för överlåtande utan medgivande. De har för avsikt att hålla vittnesförhör med advokaterna Magnus Schön och Kristina Johnson för att styrka att varken City Gross eller NRF Malmö AB:s avsikt med ovanstående punkt 10.2 var det av Trianon nu anförda.

Vad som ytterligare komplicerar målet är att Trianon nu tycks ha tröttnat på att vänta på pengarna och därför skickat hyresavier till Rosengård Centrum Storlivs AB. Räkningar som inte heller de betalat, varför ansökningar om betalningsföreläggande riktat mot Storlivs nu inskickats till Kronofogdemyndigheten. Detta, argumenterar City Gross advokater, står i strid med Trianons påstående att City Gross fortfarande är den egentliga hyresgästen.

Rättegångsförhandlingarna har uppskjutits – troligen beroende på att försök till förlikning gjorts, vilka till synes misslyckats – men den 10/9 kom första beslutet i saken. Där konstateras att City Gross avvisande av Trianons yrkande på fastställelse, d.v.s. de delar av konflikten som handlar om själva kontraktet, lämnas utan bifall. Den slutgiltiga rättegången och domen har vi ännu att vänta på, men just nu ser det alltså inte så bra ut för Citygross.

Är City Gross Rosengård på väg mot konkurs? 20180806 154419 e1537265790926 169x300

När Info Express når Trianons VD, Olof Andersson på telefon är han upprörd över hur det hela har hanterats och när vi ber honom kommentera det som hänt säger han att detta att ”överlåta sitt hyresavtal från City Gross till ett nybildat bolag utan betalningsförmåga, att inte erlägga hyra och att hota med konkurs är oseriöst. Vi är förvånade över den låga nivå på affärsmannaskap som föreligger hos familjen Bergendahl och deras VD Peter Lund. Vi går nu vidare och förhandlar med två olika lågpriskedjor och med stor sannolikhet blir det klart inom den närmaste tiden.”

Vi har naturligtvis också varit i kontakt med Bergendahls, men de meddelar tidningen att de avböjer att kommentera fallet tills domen fallit.

Det står således ganska klart att City Gross framtid på Rosengårds centrum nu hänger på en skör tråd, oavsett hur Tingsrätten dömer. Och skulle Tingsrätten döma till Trianons fördel – vilket mycket pekar på – innebär det ett hårt slag för City Gross, dels ekonomiskt – utöver de dryga 10 miljoner skulden redan är uppe i tillkommer förmodligen skyldighet att stå för rättegångskostnaderna (och vad händer med hyran för den resterande perioden kontraktet gäller?) – dels anseendemässigt. Kan det t.o.m. drabba dem så hårt att det blir fråga om konkurs?

Bergendahlkoncernen är en gigantisk verksamhet med mångmiljardomsättning. Även om en konkurs för City Gross Rosengård säkerligen skulle svida ordentligt i skinnet, skulle det inte ge dem ett tillnärmelsevis lika hårt slag som alla de anställda som utan egen förskyllan nu kastats runt i denna cirkus och som nu riskerar att stå arbetslösa. Man måste ju ifrågasätta Bergendahls ansvar gentemot dem.

Annons