måndag, april 12, 2021

Annonsera/Prenumerera

spot_img
HemEuropeiska UnionenEuropeiska gröna given – kommissionen lägger fram åtgärder för att främja ekologisk...

Europeiska gröna given – kommissionen lägger fram åtgärder för att främja ekologisk produktion

-

I dag (den 25:e mars n.r.) lägger kommissionen fram en handlingsplan för utveckling av ekologisk produktion. Det övergripande syftet är att främja produktion och konsumtion av ekologiska produkter, att 25 % av EU:s jordbruksmark brukas ekologiskt år 2030 och att markant öka andelen ekologiska vattenbruk.

Det finns ett antal viktiga fördelar med ekologisk produktion. Ekologiska jordbruksmarker har runt 30 % mer biologisk mångfald, djur som föds upp ekologiskt mår bättre och får mindre antibiotika, och jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk har högre inkomster och är mer motståndskraftiga. Konsumenterna vet också exakt vad de får för produkt tack vare EU:s ekomärke. Handlingsplanen är i linje med den europeiska gröna given och strategin Från jord till bord och strategin för biologisk mångfald.

Handlingsplanen är utformad för att ge den redan snabbt växande ekologiska sektorn de rätta verktygen för att uppnå 25-procentsmålet. För att säkerställa en balanserad tillväxt av sektorn innehåller handlingsplanen 23 åtgärder som är strukturerade kring tre områden – främja konsumtionenöka produktionen och ytterligare förbättra sektorns hållbarhet.

Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna att utveckla nationella handlingsplaner för den ekologiska sektorn för att öka andelen ekologiska jordbruk i sina länder. Det är stora skillnader mellan medlemsländerna vad gäller andelen jordbruksmark som brukas ekologiskt, från 0,5 % till mer än 25 %. De nationella handlingsplanerna för den ekologiska sektorn kommer att vara ett komplement till de nationella strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, med åtgärder som omfattar mer än jordbruket och den gemensamma jordbrukspolitiken.

Främja konsumtionen

En ökad konsumtion av ekologiska produkter är viktigt för att uppmuntra jordbrukare att övergå till ekologiskt jordbruk och på så sätt öka lönsamheten och motståndskraften. Därför presenteras i handlingsplanen flera konkreta åtgärder som syftar till att stimulera efterfrågan, bevara konsumenternas förtroende och föra ekologiska livsmedel närmare allmänheten. Detta inbegriper att informera och kommunicera om ekologisk produktion, främja konsumtionen av ekologiska produkter, stimulera bruket av ekologiska produkter i offentliga matsalar genom offentlig upphandling och öka distributionen av ekologiska produkter inom ramen för EU:s skolprogram. Åtgärderna syftar också t.ex. till att förebygga bedrägerieröka konsumenternas förtroende och förbättra ekologiska produkters spårbarhet. Den privata sektorn kan också spela en viktig roll genom att t.ex. belöna sina anställda med kuponger som de kan använda för att köpa ekologisk mat.

Öka produktionen

I nuläget brukas cirka 8,5 % av EU:s jordbruksareal ekologiskt , och tendenserna visar att med den nuvarande tillväxttakten kommer EU att nå 15–18 % år 2030. Den här handlingsplanen ger de redskap som krävs för att hjälpa till att nå 25 %. Handlingsplanens fokus ligger främst på ”pulleffekten” på efterfrågesidan medan den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att fortsätta vara ett viktigt verktyg för att stödja omställningen. I dagsläget används 1,8 % (7,5 miljarder euro) av medlen från den gemensamma jordbrukspolitiken till att stödja ekologiskt jordbruk. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken kommer att innehålla miljösystem som under perioden 2023–2027 kommer att stödjas med en budget på 38–58 miljarder euro (beroende på resultaten från förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken). Miljösystemen kan användas för att främja ekologiskt jordbruk.

Förutom den gemensamma jordbrukspolitiken är andra redskap viktiga, som informationsevenemang och nätverk för att utbyta bästa praxis, möjligheten till certifiering av jordbrukargrupper snarare än enskilda jordbrukare, forskning och innovation, användning av blockkedjor och annan teknik för att förbättra spårbarheten och öka marknadens öppenhet, förstärkning av lokal och småskalig bearbetning, stöd till organisationen av livsmedelskedjan och förbättrat djurfoder.

För att öka medvetenheten om ekologisk produktion kommer kommissionen att anordna en europeisk ekodag och dela ut utmärkelser till ekologiska aktörer för att lyfta fram spetskompetens i hela den ekologiska livsmedelskedjan. Kommissionen kommer också att uppmuntra utvecklingen av ekologiska turistnätverk genom ekologiska områden. Ekologiska områden är områden där jordbrukare, allmänheten, researrangörer, turistorganisationer och offentliga myndigheter arbetar tillsammans för en hållbar förvaltning av de lokala resurserna med utgångspunkt i ekologiska principer och metoder.

I handlingsplanen nämns också att ekologisk vattenbruksproduktion fortfarande är en ganska ny sektor men att den har stor tillväxtpotential. De kommande nya EU-riktlinjerna om hållbar utveckling av EU:s vattenbruk kommer att uppmuntra medlemsländerna och intressenter att stödja en ökad ekologisk produktion inom den här sektorn.

Förbättrad hållbarhet

Handlingsplanen syftar också till att ytterligare förbättra hållbarheten hos ekologiskt jordbruk. För att uppnå detta kommer åtgärderna att fokusera på att förbättra djurens välmåendesäkra tillgången till ekologiskt utsädeminska sektorns koldioxidavtryck och minimera användningen av plaster, vatten och energi.

Kommissionen planerar också att öka andelen forskning och innovation (FoI) samt avsätta minst 30 % av budgeten till forskning- och innovationsåtgärder inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden och inom ämnen som är specifika eller relevanta för den ekologiska sektorn.

Kommissionen kommer noga att övervaka framstegen genom en årlig uppföljning med representanter för Europaparlamentet, medlemsländerna och intressenter, genom lägesrapporter vartannat år och en halvtidsöversyn.

Uttalanden av kommissionärer:

– Jordbruket är en av de främsta orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar, och förlusten av biologisk mångfald är ett stort hot mot jordbruket, säger Frans Timmermans, verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given. Vi måste omgående återställa balansen i vårt förhållande till naturen. Det här är inte något som endast jordbrukarna står inför, utan det gäller hela livsmedelskedjan. Med den här handlingsplanen har vi som mål att öka efterfrågan på ekologiskt jordbruk, hjälpa konsumenter att fatta välgrundade beslut och stödja europeiska jordbrukare i omställningen. Ju mer mark vi avsätter till ekologiskt jordbruk, desto bättre blir skyddet av den biologiska mångfalden på den marken och i de angränsande områdena.

– Den ekologiska sektorn är erkänd för hållbara metoder och hållbar resursanvändning, med beaktande av dess viktiga roll för att uppnå målen med den gröna given, säger jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. För att nå målet om att 25 % av jordbruksmarken brukas ekologiskt måste vi se till att efterfrågan driver sektorns tillväxt samtidigt som de betydelsefulla skillnaderna mellan medlemsländernas ekologiska sektorer tas i beaktande. Den ekologiska handlingsplanen tillhandahåller verktyg och idéer som stöd för en balanserad tillväxt av sektorn. Utvecklingen kommer att stödjas av den gemensamma jordbrukspolitiken, forskning och innovation samt nära samarbeten mellan viktiga aktörer på EU-nivå och på nationell och lokal nivå.

– Ekologiskt jordbruk innebär många fördelar för miljön och bidrar till friskare jordar, minskade luft- och vattenföroreningar samt ökad biologisk mångfald, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske. Eftersom efterfrågan har ökat snabbare än produktionen under de senaste tio åren är den ekologiska sektorn ekonomiskt gynnsam för aktörerna. Den nya handlingsplanen för ekologiskt jordbruk kommer att vara ett viktigt instrument för att bana väg mot att uppnå målet om att 25 % av jordbruksarealen brukas ekologiskt och för att markant öka användningen av ekologiska vattenbruk i enlighet med strategin Från jord till bord och strategin för biologisk mångfald. Dessutom kommer de nya strategiska riktlinjerna för en hållbar utveckling av vattenbruket i EU, som snart ska antas av kommissionen, att ytterligare främja ekologiskt vattenbruk.

Bakgrund

I handlingsplanen beaktas resultaten från det offentliga samråd som hölls mellan september och november 2020, och som gav totalt 840 svar från intressenter och allmänheten.

Planen är ett initiativ som presenterades i strategin Från jord till bord och strategin för biologisk mångfald, vilka offentliggjordes i maj 2020. Dessa två strategier lades fram inom ramen för den europeiska gröna given för att möjliggöra omställningen till hållbara livsmedelssystem och för att hantera de främsta orsakerna till förlust av den biologiska mångfalden.

rekommendationerna till medlemsländerna om deras strategiska planer om den gemensamma jordbrukspolitiken, som offentliggjordes i december 2020, inkluderade kommission målet på 25 % ekologiskt jordbruk i EU år 2030. Medlemsländerna uppmuntras att fastställa nationella värden för detta mål i sina planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Utifrån sina lokala förhållanden och behov kommer medlemsländerna därefter att förklara hur de planerar att uppnå detta mål med hjälp av instrumenten inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Kommissionen lade fram sitt förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken 2018. Där presenterades en flexiblare, mer prestations- och resultatinriktad metod som beaktar lokala omständigheter och behov, samtidigt som hållbarhetsambitionerna på EU-nivå utökas. Den nya gemensamma jordbrukspolitiken är uppbyggd utifrån nio mål, vilka också utgör den grund som EU-länderna använder för att utforma sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

- Annons -