Förutsättningar för korttidsarbete 2021

Foto: Pixabay

Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Lagändringen och tidigare beslutad förordningsändring syftar till att förtydliga hanteringen av stödet.

När kan företagen söka det nya stödet?

Regeringen har aviserat att den nya lagen och ändringar i den befintliga lagstiftningen träder i kraft 15 februari 2021. Det är först då som alla förutsättningar för stödet finns på plats och Tillväxtverket kan slutföra arbetet med att anpassa och utveckla systemet för att hantera det nya stödet.

Tillväxtverket återkommer under februari med datum för när ansökan av det nya stödet kan öppna. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020.

För att kunna ta del av det nya stödet kommer alla att behöva göra en ny ansökan. Du ska inte göra en ny ansökan innan det nya stödet öppnar. Alla företag som idag har eller har haft stöd för korttidsarbete kommer att stämma av och avsluta den pågående stödperioden.

Så går ändringar i lagen till

Det är först när lagen trätt ikraft som Tillväxtverket kan tillämpa lagen. Dessa steg måste tas för att ändringen i lagen ska kunna träda i kraft:

 • Finansdepartementet skickar promemoria gällande förslag till ny tillfällig lag samt ändringar i befintlig lag på remiss 27 november
 • remissvaren ska inkomma till regeringen senast 11 december, därefter tar regeringen fram en lagrådsremiss som skickas till lagrådet
 • regeringen tar därefter fram en proposition som skickas till riksdagen
 • riksdagen behandlar frågan och tar efter eventuella justeringar i förslaget beslut om lagändringen.

Väsentliga förändringar i det nya lagförslaget och i förordningen

De nu aviserade förändringarna i lagen, den nya tillfälliga lagen och de redan beslutade ändringarna i förordningen innebär flera skillnader i det nya stödet jämfört med det nuvarande stödet. Samtliga förslag till ändringar kan läsas i promemorian på regeringen.se. Nedan listar vi några av dessa:

 • Ingen karens

Den karensen på 24 månader efter stödperiodens slut som regleras i nuvarande lag föreslås slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det betyder att alla som haft stöd under 2020 kommer att kunna ansöka om nytt stöd. Detta gäller även företag som sökt stödet men sedan inte använt det.

 • Olika långa perioder för stöd beroende på ansökningstillfälle

Det maximala antalet stödmånader bestäms av när du sökt stöd tidigare och när du söker förlängning av stöd. Om du sökt i mars 2020 och din nionde stödmånad var november 2020, så kommer du med detta lagförslag kunna få ytterligare sju månader, det vill säga december 2020 till och med juni 2021. Om du söker stöd för första gången från februari 2021, kommer du som mest få stöd för fem månader, eftersom den tillfälliga förlängningen pågår som längst till den 30 juni.

 • Nya stödnivåer

Enligt förslaget kommer permitteringsnivåerna fortsatt att vara 20, 40 eller 60 procent. Från december 2020 till och med mars 2021 står staten fortsatt för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från april till och med juni 2021 står staten för 50 procent av kostnaden. Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår.

 • Jämförelsemånad

Jämförelsemånaden föreslås i lagförslaget vara samma som den som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare, september 2020.

 • Striktare kontroller

Vid ansökan om nytt stöd ska företagen enligt förordningen lämna underlag som styrker att de har allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför deras egen kontroll, så som till exempel pandemin.

Företagen ska vid ansökan lämna kopior på avtal eller kollektivavtal för de medarbetare som ingår i korttidsarbetet.

 • Månadsvisa utbetalningar

Enligt förordningen ska utbetalningen av stöd i godkända ansökningar ske månadsvis i det nya stödet.

 • Ordinarie lön för beräkning av stödet

Förslaget medför även att löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden inte kommer att ingå i den ordinarie lönen. Det innebär att lönehöjningar som skett efter jämförelsemånaden, och personal som anställts efter jämförelsemånanden, inte omfattas av stödet.

 • Företag som omfattas av stödet

Alla som omfattades av stödet under 2020 kommer att omfattas av det nya stödet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma kan inte få stödet eftersom de inte är anställda. Däremot kan stödet beviljas för andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven för stödet är uppfyllda.

 • Anställda som omfattas av stödet

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och uppsagd personal föreslås även fortsatt att omfattas av stödet.

 • Värdeöverföringar

Arbetsgivaren har inte rätt till stöd om arbetsgivaren under perioden, två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden beslutar om eller verkställer vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Om arbetsgivaren ingår i en koncern gäller samma regler för det moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen. Arbetsgivaren kan däremot lämna koncernbidrag under stödperioden.

I pressmeddelande från Tillväxtverket den 30 november förtydligas hur värdeöverföringar såsom vinstutdelningar och koncernbidrag kommer att hanteras fram till lagen förväntas träda i kraft 15 februari 2021.

Hur ska jag som företagare förstå vad som gäller?

Vi på Tillväxtverket förstår att situationen är mycket svår för många företagare och att många känner både oro och frustration över att det finns oklarheter kring det nya stödet. Tyvärr har vi inga möjligheter ge förhandsbesked om ansökningar men vi samlar alla frågor vi får och publicerar svar löpande på vår webbplats, i takt med att ramverket för stödets utformning klargörs.