Hållbar skogsskötsel: Ledamöter kräver åtgärder mot avskogning

följande text för att länka tillbaka: BIld av S. Hermann & F. Richter från Pixabay

Att skydda och hållbart sköta skogar är kritiskt i kampen mot klimatförändringar. Ta reda på vad Europaparlamentet vill.

Parlamentet har röstat om ett flertal betänkanden som kräver att Europeiska kommissionen gör mer för att främja hållbar skogsskötsel inom EU och att skydda skogar utanför EU genom att få bort produkter som bidrar till avskogningen från EU:s leveranskedjor. Åtgärderna kommer inför att EU-kommissionen ska presentera sin skogsstrategi i början av 2021.

Betänkandena visar på kopplingen mellan hållbar skogsskötsel, minskad avskogning och att uppnå målen i den Europeiska gröna given, livsmedelsförsörjningsstrategin Från jord till bord, samt strategin för biologisk mångfald.

Varför är skogar viktiga?

Våra skogar har ett viktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt värde. De utgör 43 procent av EU:s landyta och 80 procent av den biologiska mångfalden på land återfinns i skogarna. Friska skogar är också avgörande för att bekämpa globala klimatförändringar, eftersom de fångar in koldioxid från atmosfären.

EU-skogar absorberar motsvarande 8,9 procent av de totala utsläppen av växthusgaserna årligen. Som koldioxidsänkor fyller de en viktig roll för att EU ska kunna uppnå koldioxidneutralitet. Därför är det nödvändigt att skydda dem, och samhällena som är beroende av dem.

Vilka är orsakerna till avskogningen?

Avskogning sker i alarmerande utsträckning i världen, vilket ökar utsläppen av växthusgaser och minskar den biologiska mångfalden. Det beräknas att över hälften av de tropiska regnskogarna i världen har förstörts sedan 1960-talet.

Det finns en tydlig koppling mellan avskogning och den internationella efterfrågan på varor, vars produktion bidrar till avskogning och utarmning av våra skogar. EU är en viktig importör av varorna, och kan därför bidra till minskad avskogning genom sin handelspolitik.

Olaglig skogsavverkning förvärrar problemet och trots att det finns EU-lagstiftning om skogslagstiftningens efterlevnad och förvaltningen av och handeln med skog så är det fortfarande en vanlig anledning till avskogning inom EU och i världen.

Klimatförändringar och minskad biologisk mångfald medför mer intensiv torka, översvämningar och bränder som leder till än mer avskogning, vilket ytterligare förvärrar klimatförändringarna. Omfattningarna av skogsbränderna i Amazonas 2019 uppmärksammade behovet av ett internationellt svar.

Hur kan man lösa problemet med avskogningen?

Hållbar skogsskötsel väger de ekonomiska och sociala effekterna av skogsindustrin med de miljömässiga målen i syfte att förbättra skogarnas hälsa, och öka anpassningsförmågan till förändrat klimat. Skogarna representerar en lovande grön ekonomisk sektor, med potential att skapa ytterligare 10 till 16 miljoner hållbara jobb i skogsindustrin globalt.

Att använda satelliter för att bättre kunna tidigt varna för naturkatastrofer såsom torka och skogsbränder kan hjälpa till att minska riskerna och förbättra skyddet av skogarna.

Hur kan EU stödja hållbar skogsindustri och skydda skogarna?

Inom EU är över 60 procent av industriskogarna redan certifierade som hållbart skötta. Skogsindustrin försörjer cirka 500 000 människor direkt, och 2,6 miljoner indirekt. I Sverige försörjer sig 21 000 människor direkt från skogsnäringen.

Parlamentet uppmärksammar att hållbar skogsskötsel kan hjälpa till att mildra effekterna av klimatförändringarna och samtidigt stödja en viktig ekonomisk sektor. Ledamöterna kräver mer finansiering via den gemensamma jordbrukspolitiken för hållbart skogsbruk inom EU.

Parlamentet vill också ha bättre åtgärder mot illegal skogsavverkning och fler kontroller vid EU:s gränser för att förhindra ohållbart tillverkat trä och produkter som bidrar till att skog försvinner. Ledamöterna vill också säkerställa att handelsavtalens påverkan på skogssituationen, den biologiska mångfalden och de mänskliga rättigheterna systematiskt utvärderas.

Ledamöterna har efterlyst att hållbart skogsbruk främjas globalt och att EU-satelliterna Copernicus och Galileo kan användas för att övervaka avskogningen och skogsbränder som sker i länder utanför EU. Det kräver också ordentlig finansiering till forskning och innovation för att göra skogarna mer klimattåliga.

Parlamentet vill se bindande mål för att skydda och återupprätta skogarnas ekosystem, särskilt primärskogar (sådana skogar som inte utsatts för omfattande mänsklig påverkan under senare tid).