Orsakerna bakom migration: Varför migrerar människor?

Syria refugees greece. Image by Jim Black from Pixabay

Det finns flera skäl till att människor migrerar. Orsakerna sträcker sig från säkerhet, demografi och mänskliga rättigheter till fattigdom och klimatförändringar.

Antalet bosatta i ett EU-land med ett medborgarskap i ett icke-medlemsland var 1 januari 2019 21,8 miljoner, vilket motsvarar 4,9 procent av EU:s befolkning. Ytterligare 13,3 miljoner bodde i ett annat EU-land än där de var medborgare.

Varför migrerar människor till Europa och inom EU?

Push och pull-modell

Push-faktorerna är orsakerna till att människor lämnar ett land och pull-faktorerna är orsaken till varför de väljer att flytta till ett särskilt land. Det finns tre huvudsakliga push och pull-faktorer.

Sociopolitiska faktorer

Etnisk, religiös, rasistisk, politisk och kulturell förföljelse gör att många människor lämnar sina hemländer. En avgörande faktor är krig, eller risk för konflikt och förföljelse från staten. De som flyr väpnade konflikter, brott mot mänskliga rättigheter eller förföljelse är mer benägna att bli humanitära flyktingar. Det är avgörande för var de kan stadga sig, eftersom vissa länder har en mer liberal inställning till humanitära flyktingar än andra. I ett första skede söker de sig ofta till närmaste säkra land som tar emot asylsökande.

De senaste åren har många människor flytt till Europa från konflikter, terror och förföljelse i sina hemländer. Av de 295 800 asylsökande som beviljades skyddsstatus i EU 2019 kom en fjärdedel från krigsdrabbade Syrien, med Afghanistan och Irak på andra respektive tredje plats.

Fakta och grafik om antalet asylansökningar i EU

Demografi och ekonomiska faktorer

Demografiska förändringar avgör hur människor rör sig och migrerar. En växande eller krympande, åldrande eller ung population har betydelse för ekonomisk tillväxt och arbetsmöjligheter i ursprungsländer samt migrationspolitiskt i destinationsländerna.

Demografisk och ekonomisk migration är kopplat till arbetsförhållanden, arbetslöshet och den allmänna ekonomin i ett land. Pull-faktorer som lockar till ett land är bland annat högre löner, bättre karriärmöjligheter, högre livsstandard och möjligheter till utbildning. Om de ekonomiska förhållandena är dåliga, och även framtidsprognoserna ser mörka ut, kommer troligen ett stort antal människor att emigrera till länder med bättre framtidsutsikter.

Enligt FN:s internationella arbetsorganisation så fanns det 2017 ungefär 164 miljoner migrantarbetare i världen, vilket är nästa två tredjedelar av världens migranter. Nästan 70 procent flyttade till höginkomstländer, 18,6 procent till högre medelinkomstländer, 10,1 procent till lägre medelinkomstländer och 3,4 procent till låginkomstländer.

Miljöfaktorer

Miljön har alltid varit en drivande orsak bakom migration. Människor flyr naturkatastrofer, som översvämningar, orkaner och jordbävningar. Klimatförändringar förväntas dessutom att förvärra extrema vädersituationer, vilket kan leda till att fler människor migrerar.

Enligt Internationella organisationen för migration är klimatmigranter de som på grund av plötsliga eller gradvisa förändringar i miljön – och som därför påverkar deras livsvillkor – blir tvungna att lämna sitt hem, antingen permanent eller tillfälligt. De kan då flytta inom sitt land eller utomlands.

Det är svårt att beräkna hur många klimatmigranter det finns i världen på grund av fler faktorer, som befolkningsökning, fattigdom, ledning, säkerhet och konflikt – som alla har en påverkan. År 2050 beräknas det finnas mellan 25 miljoner till en miljard klimatmigranter i världen.

Ny EU-överenskommelse för migration

Att hantera migrationen effektivt och att skydda de yttre gränserna har varit en prioriterad fråga i EU i många år. EU-kommissionen kommer att presentera ett nytt förslag för migration och asyl i år. Parlamentet har förespråkat en översyn av EU:s asylregler för att säkerställa mer solidaritet och rättvisare ansvarsfördelning mellan EU-länderna.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor arbetar för närvarande på ett betänkande om laglig arbetskraftsinvandring. Ledamöterna understryker också behovet av lagliga vägar för att minska oregelbunden migration och för att fylla luckorna på arbetsmarknaden. Utskottet kräver också att det gemensamma europeiska asylsystemet ska kompletteras med ett gemensamt ramverk för omflyttning och humanitöra korridorer.

Läs mer om migration i Europa:

EU:s svar på migrationsutmaningen

Migrationskrisen i Europa 2015-2016