Region Skåne och Malmö stad överens om kulturavtal

De politiskt valda ledningarna i Malmö stad och Region Skåne har enats om ett nytt långsiktigt avtal angående finansiering av kulturinstitutioner av regional karaktär i Malmö. Detta ersätter tidigare avtal om basfinansiering av kulturinstitutionerna med grund i den skatteväxling som skedde 1999 när Region Skåne bildades.

– Jag är glad att vi lyckats lösa dessa frågor i samförstånd, säger Carl Johan Sonesson (M). Det betyder mycket för stabiliteten i det skånska kulturlivet att vi säkrar de stora kulturinstitutionerna. Region Skåne blir nu ensamägare av Malmö Opera och Musikteater samt Skånes Dansteater vilket är logiskt eftersom publiken kommer från hela Skåne. Regionens ansvar ger stabilitet och möjlighet att utveckla verksamheten till gagn för hela Skåne.

– Med det här avtalet säkrar vi att Malmöbornas en gång skatteväxlade pengar även framöver återförs till Malmöborna och Malmö, i form av stöd till kulturen. Såväl Malmö Opera som Skånes dansteater, Malmö live och Malmö stadsteater har alla stor betydelse för det regionala kulturlivet. Med det här avtalet får vi en tydligare struktur och en långsiktig garant för fortsatt starka kulturinstitutioner i Malmö, som lockar så väl nära som långväga gäster och fortsätter att dra till sig nationellt intresse, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Avtalet har kommit till efter förhandlingar mellan Malmö stads kommunstyrelses och Region Skånes regionstyrelses presidier, det vill säga Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Roko Kursar (L), Torbjörn Tegnhammar (M), Carl Johan Sonesson (M), Annette Linander (C) och Henrik Fritzon (S). Slutgiltigt beslut fattas under hösten i Malmö stads kommunfullmäktige samt Region Skånes regionfullmäktige.

Helägda av Region Skåne
Det nya avtalet innebär att Region Skåne ersätter Malmö stad årligen för att delfinansiera två kommunala kulturinstitutioner av regional karaktär i Malmö, Malmö stadsteater och Malmö live konserthus, med 65,2 miljoner kronor i år och därefter med årlig uppräkning. Denna överenskommelse gäller i tjugofem år (31/12 2045) och förlängs om ingen part säger upp avtalet.

Malmö Opera och Musikteater samt Skånes Dansteater, vilka tidigare varit delägda av Malmö stad, blir helägda av Region Skåne. Region Skåne tar därmed också över verksamhetsansvaret och det finansiella ansvaret för de båda institutionerna. Överlåtelsen sker genom att Malmö stads aktier, 10 procent av aktierna i både Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes dansteater AB, köps av Region Skåne för sammanlagt 2,3 miljoner kronor.