Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när X Solutions HB (XSHB) Org.nr. 969778-9353 som äger ”Info Express”, en tjänst till en fysisk eller juridisk person. XSHB tillhandahåller tjänsten ”Info Express” och ”Xtakes.se” (Xtakes Marketplace) som är avsedd för företag, organisationer och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Kunden accepterar de allmänna villkoren genom att publicera annonser på våra webbsidor/papperstidningen Info Express (annonsering av jobbtjänster, annonsering i papperstidning, publicering av rabatter/evenemang eller digital/a annons/er) hos XSHB.

Den som publicerar annonser kallas kund. Den eller de personer som nyttjar Info Express under kundens överinseende kallas för användare. Varje kund måste namnge minst en fysisk person som ska kunna fungera som kontaktperson hos kunden.

Registrering för att bli kund sker via Info Express:s hemsida, via XSHB:s kundtjänst under ordinarie kontorstid eller per e-post/brev. XSHB förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet och i förekommande fall av beställarens behörighet att företräda kunden innan registrering accepteras.

Kundens användare har tillgång till Info Express dygnet runt under veckans alla dagar när avtal mellan XSHB och kund har slutits.

XSHB förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt ändra i det utbud av annonspriser, erbjudande och annat innehåll som Info Express innehåller. XSHB ska dock på kundens begäran, under en innevarande abonnemangsperiod, på något annat sätt leverera sådant innehåll som tagits bort från tjänsten, om innehållet fanns tillgängligt för kunden vid abonnemangsperiodens början.

Avtal mellan XSHB och kund ska anses ha träffats när kunden erhåller en registreringsbekräftelse per e-post från XSHB.

XSHB har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. För de fall ändring eller tillägg sker ska kunden underrättas om villkorsändringen via e-post till kundens kontaktperson, via sajten www.infoexpress.se, och www.xtakes.se eller på annat lämpligt sätt. Om XSHB har överenskommit om bindningstid för tjänsten med kunden, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

Kunden ansvarar för att före varje abonnemang på paketlösning eller enskild/a annons/er, evenemang eller rabattkuponger informera sig om de vid var tid gällande allmänna villkoren, vilka återfinns på sajten www.infoexpress.se.

Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på Info Express:s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar och expertsvar som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

XSHB ger kunden rättighet (licens) att publicera annonser på Info Express inom ramen för tecknat abonnemang. Rättighet (licens) för publicering av annonser gäller endast inom ramen för kundens näringsverksamhet och för den eller de användare som kunden låtit ansluta i enlighet med överenskommelse.

Licensen börjar gälla från den dag avtal anses ha träffats med kund, oavsett om det är fråga om abonnemang på annonsering  (Info Express eller Xtakes) eller abonnemang på enskild/a annons/er. Licensen gäller under en period av 12 månader räknat från samma tidpunkt, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse gällande licensen slutits mellan kund och XSHB.

Annonspaket XSHB är att betrakta som en programvara och får endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja Info Express och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna. Att i övrigt publicera eller annars sprida innehåll från Info Express på webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt är fullt tillåtet så länge källa noga anges.

XSHB förbehåller sig rätten att i dokumentmall och expertsvar inarbeta märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd dokumentmall eller expertsvar tagit. Denna information utgör underlag i de fall XSHB avser påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av dokumentmall eller expertsvar.

Avtalstid och uppsägning

Avtalstid för abonnemang är från 7 dagar upp till 12 månader, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse slutits mellan kund och XSHB. Efter nämnda avtalstid krävs en ny överenskommelse mellan kund och XSHB för att ett avtal i det läget ska föreligga.

XSHB får med omedelbar verkan säga upp detta avtal om kunden

  1. åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom sju dagar efter skriftlig underrättelse,
  2. försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

XSHB förbehåller sig vidare rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kundens tillgång till Info Express, om kunden utnyttjat Info Express eller licensen i strid mot avtalet eller annars agerat på ett otillbörligt sätt.

Pris och betalningsvillkor

För abonnemang på annonsering eller enskild/a annons/er är priset det som anges på www.infoexpress.se/xtakes.se vid tillfälle då kund bekräftar köpet.

Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tidpunkt gällande momssats.

Fakturor ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med två procent per påbörjad månads försening. XHSB förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av kunden från Info Express.

Överlåtelse

Kund får inte överlåta abonnemang eller licens utan XHSB:s skriftliga tillåtelse.

XSHB äger när som helst rätt att överlåta sina förpliktelser enligt avtalet med kunden till annan fysisk eller juridisk person. Det innebär att den information om kunden och de förpliktelser XHSB har i förhållande till kunden övergår till förvärvaren. Om överlåtelse aktualiseras kommer kunden att informeras om överlåtelsen och dess innebörd senast en månad innan överlåtelsen sker.

Ansvarsbegränsning

Kunden ansvarar för risken den skada som kan eller skulle kunna uppstå vid användning och nyttjande av innehållet i Info Express. XSHB ansvarar därmed inte för annonsens innehåll eller publicerat material av kunder, eller skador som kan eller skulle kunna uppstå vid användning av Info Express och dess innehåll såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos XSHB kan visas. XSHB:s ansvar är begränsat till det pris som kunden betalat till XSHB.

XSHB utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i Info Express i den mån det behövs för att säkerställa en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. XSHB eftersträvar att i möjligaste mån utföra uppgradering och service utanför ordinarie kontorstid.

XSHB ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller för olägenhet som uppstår om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för XSHB att du känner dig trygg när du tillhandahåller oss dina personuppgifter. XSHB har därför upprättat en personuppgiftspolicy som bland annat beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilket syfte det sker och enligt vilken rättslig grund. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på www.infoexpress.se och utgör en del av de allmänna villkoren.

Tvist

Tvist gällande tolkning eller tillämpning som uppstår med anledning av avtalet ska lösas av allmän domstol i enlighet med svensk lag.